Now showing items 1-16 of 16

 • Komunikace a firemní kultura v práci stavebního podniku 

  Istenčinová, Nikol
  Bakalářská práce je zaměřena na komunikaci a podnikovou kulturu ve stavebním podniku. V teoretické části jsou vymezeny pojmy z oblasti podnikové kultury a komunikace. Praktická část je založená na výzkumných hypotézách, ...
 • Kreativita, inovace a organizační kultura 

  Lahučký, Jakub
  Diplomová práce se zabývá kreativitou, inovacemi a organizační kulturou. V teoretické části práce jsou definovány vztahy mezi těmito aspekty. V praktické části na základě provedeného dotazníkového šetření, vlastního ...
 • Mikroblog pro týmy 

  Krutiš, Tomáš
  Tato diplomová práce se zaměřuje na vytvoření mikroblogovací služby pro týmy. Práce popisuje průzkum a analýzu současných mikroblogovacích služeb a nalezení jejich silných a slabých stránek. Na základě analýzy je navržena ...
 • Mobilní a webová aplikace pro podporu skupinové práce 

  Polanský, Petr
  Tato diplomová práce se zaobírá návrhem a implementací mobilní a webové aplikace sloužící pro podporu práce v týmu. Jednotliví členové v pravidelných intervalech posílají reporty o své provedené práci pro porovnání se s ...
 • Návrh změny organizační kultury prostřednictvím teambuildingu 

  Machová, Petra
  Předmětem této bakalářské práce je analyzovat organizační kulturu a zvýšit pracovní motivaci zaměstnanců prostřednictvím teambuildingu. První část je tvořena teoretickým rámcem. Definuje a popisuje jevy související s ...
 • Optimalizace tvorby konstrukčních týmů pomocí genetických algoritmů 

  Špaček, Jiří
  Disertační práce se zabývá optimalizací tvorby pracovních týmů ve firmách. Základem je práce Dr. Mereditha Belbina z Henley Management College, který je autorem tzv. Belbinovy teorie týmových rolí. Tato teorie definuje ...
 • Osobnost úspěšného manažera ve státní správě 

  Štíchová, Ludmila
  Diplomová práce hledá osobnost ideálního manažera na vybraných úřadech státní správy, definuje, kdo je ideálním manažerem, a srovnává teoretické poznatky se skutečností. Obsahuje návrh školení a manuál přispívající ke ...
 • Podnikatelský záměr na uspořádání sportovní akce "Severomoravský turnaj v ledním hokeji" 

  Kovář, Jakub
  Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolil podnikatelský záměr na uspořádání sportovní akce "Severomoravský turnaj v ledním hokeji". Má práce se bude zabývat uspořádáním velkého hokejového turnaje v rámci týmů z Moravy. ...
 • Průzkum vlastnictví kódu ve velké organizaci 

  Šimonek, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá vlastnictvím kódu v softwarových organizacích a tvorbou nástroje, který usnadňuje spolupráci v projektu automatickou identifikací vlastníků. Při zkoumání problému práce vychází z Extrémního ...
 • Rizika při sestavování a vedení pracovních týmů 

  Lesonický, Michal
  Diplomová práce zabývá riziky při vedení a sestavování pracovních týmů ve společnosti Profi FP, která nabízí v rámci své činnosti komplexní finanční poradenství. Práce je rozdělena do tří částí. Teoretická část je věnována ...
 • Specifika personálního vedení high-tech firmy 

  Svoboda, Michal
  Diplomová práce pojednává o specifikách personálního vedení resp. řízení v podnicích s vyspělými technologiemi, označovanými high-tech. Pomocí dotazníkového šetření a strukturovaného interview je analyzována situace v ...
 • Týmová práce a uplatňování rovných příležitostí ve stavebnictví 

  Beránek, Jan
  Práce se zabývá týmovou prací a rovností pracovních příležitostí ve stavebnictví. V první části je popsaná teorie, vymezení základních pojmů. Ve druhé, empirické části bakalářské práce se zabývám pomocí hypotéz, které jsem ...
 •  Týmová spolupráce a rozvoj osobnosti ve stavebním podniku 

  Rychetský, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá týmovou spoluprací a rozvojem osobnosti ve stavebním podniku. Charakterizuje vedení týmu pomocí nalezení společného smyslu a definování hodnot na základě Zlatého kruhu. Popisuje současné ...
 • Týmová spolupráce a uplatňování rovných příležitostí ve stavebnictví 

  Machálková, Martina
  V bakalářské práci se zabývám týmovou spoluprací a uplatňováním rovných příležitostí ve stavebnictví. V teoretické části jsem definovala pojmy z oblasti stavebnictví, zvláštnosti a význam manažerské práce, týmovou spolupráci ...
 • Vzdělávání vrcholového vedení firmy se zaměřením na „soft skills“ a působení v týmu 

  Mikulková, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá vzděláváním týmu vrcholového vedení malého až středního podniku se zaměřením na „soft skills“ a působení v týmu. Je zakončena konkrétním doporučením návrhů vzdělávání, které mají pomoci k tomu, ...
 • Webová aplikace pro hledání sportovních spoluhráčů 

  Kubičný, Štěpán
  Tato práce řeší návrh webové aplikace pro vyhledávání spoluhráčů. Cílem je vytvořit jednoduchý návrh, který se spontánně ovládá. Důraz je také kladen na efektivnost a rychlost celého systému. Práce se zaměřuje na uživatelský ...