Now showing items 1-8 of 8

 • Advanced Solution to Piston Assembly Dynamics 

  Dlugoš, Jozef
  Hlavní cíl této práce je vyvinout pokročilý výpočtový model dynamiky pístové skupiny. Kontakt mezi pístem a válcem je zprostředkován skrz vrstvu maziva nebo pomocí kontaktu nerovností. To vede k různým režimům mazání, tudíž ...
 • Čtyřválcový zážehový motor s excentrickým klikovým mechanismem pro osobní vozidla 

  Mlčoch, Pavel
  Úkolem diplomové práce je prozkoumat potenciál vyosení klikového mechanismu zážehového řadového čtyřválcového motoru z hlediska snížení třecích ztrát v pístní skupině. Je zkoumán vliv excentricity na kinematiku, dynamiku ...
 • Modelování v inženýrských úlohách 

  Holec, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce bylo najít optimální návrh oběžného kola čerpadla pro zadaný návrhový bod tak, abychom minimalizovali třecí a diskové ztráty. Návrh jsme provedli pomocí matematického modelu v programu Matlab. ...
 • Obecné řešení ztrát klikového mechanismu 

  Honc, Robert
  Diplomová práce se zabývá popisem tření v klikovém mechanismu a uvádí a popisuje možnosti experimentálního zjišťování třecích ztrát klikového mechanismu a možnosti výpočetního řešení třecích ztrát klikového mechanismu. ...
 • Obecné řešení ztrát ventilových rozvodů 

  Mynařík, Aleš
  Diplomová práce se zabývá stanovením mechanických ztrát ve ventilovém rozvodu spalovacího motoru. Popisuje výpočetní a experimentální metody stanovení mechanických ztrát ventilového mechanismu. Praktická část diplomové ...
 • Porovnání stupně axiální parní turbiny pro různá proudící média 

  Staněk, Štěpán
  Cílem práce je návrh jednostupňové axiální turbíny s rovnotlakým typem lopatkování pro dvě různá proudící média při shodných parametrech na vstupu do rozváděcí statorové řady a tlaku za oběžným kolem. Výpočet je proveden ...
 • Tříválcový řadový vznětový motor s excentrickým klikovým mechanismem pro užitková vozidla 

  Domský, Viktor
  Cílem práce je vyšetření vlivu excentricity na průběh síly mezi pístem a vložkou válce a vlivu na vyvážení klikového mechanismu. Pro vybranou hodnotu excentricity navrhnout provedení vyvážení a provést pevnostní kontrolu ...
 • Ztráty v potrubí průtokem směsných substrátů. 

  Vlasák, Bohdan
  Úvodní část této práce je věnována teoretickému popisu, principu a stavbě bioplynových stanic, které vyžadují řešení celé řady rozdílných problémů. Jeden specifický blok těchto problémů je doprava směsných substrátů různých ...