Now showing items 1-17 of 17

 • Analýza konstrukcí zásobníků s posuvem a orientací polotovaru 

  Vokál, Miroslav
  Tato práce je odbornou rešerší na téma konstrukce zásobníků s posuvem a orientací polotovaru používaných v průmyslu. Je v ní obsažen celkový přehled používaných zásobníků, používané druhy orientace polotovarů a na závěr ...
 • Design přenosného kompresoru 

  Mička, Radek
  Cílem bakalářské práce je návrh přenosného kompresoru se vzduchovou nádobou, respektující funkční, konstrukční, technologické a ergonomické požadavky s důrazem na estetickou hodnotu návrhu. Mým cílem je především vytvořit ...
 • Identifikace silových účinků při přepravě kapalin 

  Štursa, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá přepravou kapalin na pozemních komunikacích. V první části jsou rozděleny nádrže dle konstrukce, dále je zde zpracována problematika přepravy kapalin podle Evropské dohody o mezinárodní ...
 • Nádrž ČOV 

  Lidmila, Ladislav
  Bakalářská práce se zabývá statickým návrhem a posouzením monolitické nádrže čističky odpadních vod. Řešenými prvky jsou stropní deska, stěny a základová deska. Výpočet účinků zatížení je proveden třemi metodami: ručně, ...
 • Návrh kruhové betonové nádrže 

  Šimek, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením předpjaté betonové nádrže bioplynové stanice, a to na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti dle ČSN EN 1992-1-1; Navrhování betonových konstrukcí. Konkrétně je řešena ...
 • Návrh železobetonové válcové nádrže 

  Svobodová, Barbora
  Předmětem bakalářské práce je statické řešení železobetonové válcové nádrže. Řešení zahrnuje výpočet zatížení pro vybrané zatěžovací stavy, návrh výztuže stěny a dna nádrže. Pro výpočet kombinací a účinků zatížení byl ...
 • Porovnání variant nádrže ČOV z železobetonu a z předpjatého betonu 

  Matuška, Vojtěch
  Diplomová práce řeší návrh a porovnání variant monolitické nádrže čistírny odpadních vod ze železobetonu a z předpjatého betonu. Nádrž je obdélníkového půdorysu, podélně dělená na dvě komory. Nádrž není zastřešená a je ...
 • Posouzení a optimalizace distribuce vody ve skupinovém vodovodu 

  Bakrlík, Marek
  Předmětem diplomové práce je posouzení a optimalizace distribuce vody ve skupinovém vodovodu. Vodovodní sítě se nachází ve vodovodním sdružení Babicko, v bývalém okresu Uherské Hradiště, ve Zlínském kraji. Cílem práce je ...
 • Posouzení vodovodní sítě obce Vysoká nad Labem 

  Bakrlík, Marek
  Předmětem bakalářské práce je posouzení stávajícího systému zásobování obce Vysoká nad Labem pitnou vodou. Vzhledem k rozrůstající se výstavbě v obci došlo ke zvětšení potřeby vody. Vlivem nárůstu odběrů došlo také ke změně ...
 • Reliability Analysis of Thin-walled Cylindrical Shells 

  Kala, Zdeněk (De Gruyter Open, 2015-12-31)
  The subject of the article is the verification of the reliability of thin-walled rotationally symmetric cylindrical shells, using probabilistic approaches. Internal forces and stress of the shell are analysed assuming a ...
 • Stáj s dojírnou 

  Lenoch, Petr
  Diplomová práce řeší projektovou dokumentaci novostavby stáje s dojírnou v zemědělském středisku v Horní Kalné v Královehradeckém kraji. Ve stáji bude ustájeno 340 krav. Stáj bude propojena s dojírnou spojovacím krčkem. ...
 • Vestavěný systém pro monitorování výšky vodní hladiny 

  Hanák, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací vestavěného systému pro monitorování výšky vodní hladiny. Účelem systému je řízení napouštění nádrže na základě výšky vodní hladiny. V první řadě je věnována pozornost přehledu ...
 • Vytápění sokolovny s restaurací 

  Ratajský, Radek
  Předmětem této práce je návrh vytápění, nuceného větrání a přípravy teplé vody rekonstruované sokolovny s restaurací. Práce je členěna na teoretickou část, početní část a projekt. Teoretická část je zaměřena na kotle na ...
 • Výroba horního dílu benzínové nádrže 

  Minář, Martin
  Práce se zabývá návrhem výroby horního dílu benzínové nádrže. Se zohledněním tvaru a rozměrů byla z variantního řešení vybrána nejvýhodnější technologie tažení bez ztenčení stěny z oceli DC04 o tloušťce 1 mm. Při řešení ...
 • Zefektivnění technologie výroby transportních silážních nádob 

  Ondrůj, Marek
  Tato práce se zaměřuje na výrobu transportního sila (zásobníku) ve společnosti STAVECO Morava spol. s r.o. Vysvětluje základní charakteristiky zásobníků a detailněji přibližuje transportní sila (zásobníky). V další části ...
 • Železobetonová konstrukce nádrže 

  Beran, Jakub
  Předmětem bakalářské práce je vypracování statického řešení železobetonové nádrže. Stanovení vnitřních sil pomocí metody konečných prvků v programu Scia Engineer 16.1, kdy byla použita interakce s podložím a porovnání ...
 • Železobetonová válcová nádrž 

  Chumová, Petra
  Bakalářská práce je zaměřena na statické řešení železobetonové válcové nádrže. Zahrnuje dimenzování dna nádrže a jejích stěn na vybrané zatěžovací stavy a zpracování výkresové dokumentace. Výpočet vnitřních sil proběhl ...