Now showing items 1-8 of 8

 • Komplexní marketingová strategie v online prostředí 

  Novák, Michal
  Práce má za cíl poskytnout základní přehled marketingových koncepcí a nástrojů využitelných pro prostředí Internetu, zmapovat aktuální trendy v online prostředí a aplikovat je na konkrétní řešení komplexní marketingové ...
 • Marketingová strategie nově vzniklé společnosti 

  Slámová, Pavla
  Cílem diplomové práce je vypracování marketingové strategie pro společnost nově vstupující na trh služby privátní letecké dopravy. Tato práce předkládá obecné principy a strukturu marketingové koncepce a strategie, které ...
 • Marketingová strategie pre podnik Ing. Augustín Dobiš AD SPECTRUM 

  Harant, Vladimír
  Diplomová práce je projektem marketingové a komunikační strategie výrobní firmy. Práce obsahuje situační analýzu současného stavu a to včetně hodnocení slabých a silných stránek firmy, jejích příležitostí a hrozeb a na ...
 • Marketingové nástroje při krizovém řízení stavebního podniku 

  Dvořáčková, Andrea
  Předmětem bakalářské práce ,,Marketingové nástroje pro krizové řízení stavebního podniku“ je rozbor marketingových nástrojů a koncepcí ve stavebním podniku a následně jejich aplikace v krizovém řízení stavebního podniku.
 • Marketingový Mix Společnosti Jiří Plocek 

  Dosedlová, Petra
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh marketingového mixu vybrané společnosti. Zjistit současný stav firmy a podat následná východiska, jež by měla za cíl budoucí růst podniku. Cílem mé práce je vytvořit návrh ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Krejčí, Andrea
  Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu firmy Studyline s. r .o. a návrhem inovace, kterým je realizace jazykové školy v Brně. Cílem práce je navrhnout funkční marketingovou strategii, která bude reálně ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu 

  Hrbatová, Jana
  Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu podniku působícím ve vinařském odvětví. Cílem práce je návrh marketingové strategie, která se týká přechodu z výroby konvenčních vín na výrobu biovín. Součástí práce je ...
 • Návrh marketingové strategie značky Schwarzwolf outdoor 

  Jaroš, Martin
  V diplomové práci je popsán návrh marketingové strategie společnosti iMi Partner, a.s. pro vstup vlastní produktové značky Schwarzwolf outdoor na nové trhy. Návrhová část obsahuje souhrn opatření pro docílení expanze ...