Now showing items 1-20 of 33

 • Daňové aspekty převodních cen 

  Gottvaldová, Hana
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení převodní ceny u řízených transakcí mezi sdruženými osobami a její dopady na výši daňové povinnosti subjektu. Diplomová práce definuje základní teoretická východiska, právní úpravu ...
 • Daňové ráje a jejich využití právnickými osobami 

  Šťastná, Monika
  Diplomová práce je zaměřena na optimalizaci daňové zátěže poplatníků prostřednictvím přesunu svého sídla do daňových rájů. Obsahuje porovnání daňových zátěží modelových poplatníků u různých variant změny daňové rezidence ...
 • Daňové zatížení příjmů ze závislé činnosti 

  Pospíšilová, Martina
  Tato bakalářská práce pojednává o změnách v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, které proběhly od roku 2008 do roku 2011. Zabývá se problematikou zdanění přííjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků. ...
 • Institut společného zdanění manželů 

  Šoukalová, Monika
  Bakalářská práce se zaměřuje na institut společného zdanění manželů. První část obsahuje obecnou daňovou teorii, popisuje daňovou soustavu, daň z příjmů fyzických osob a institut společného zdanění manželů. Další část ...
 • Komparace procesní úpravy správy daní v České republice a Slovenské republice 

  Štefánková, Stanislava
  Diplomová práce se zaměřuje na správu daní v České a Slovenské republice. Zabývá se komparací procesní úpravy správy daní, porovnává zásady obsažené v příslušných předpisech a okrajově se zabývá zásadami dobré správy. ...
 • Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku 

  Roubíčková, Kristýna
  Bakalářská práce se zaměřuje na porovnání zdanění příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku. V první části práce jsou popsány základní pojmy, daň z příjmů fyzických osob a postupy pro stanovení daňové povinnosti. ...
 • Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a Slovenské republice 

  Štefánková, Stanislava
  Bakalárska práca sa zameriava na zdanenie príjmov fyzických osôb v Českej a Slovenskej republike. Zaoberá sa komparáciou zdanenia príjmov z podnikateľskej činnosti fyzických osôb, najmä pri uplatnení výdavkov percentom z ...
 • Komparace zdaňování příjmů z podnikání a ostatních příjmů v České republice a na Slovensku 

  Štorová, Nina
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zdaňování příjmů osob samostatně výdělečně činných a zdaňování ostatních příjmů v České a Slovenské republice. Úkolem je porovnat systém zdaňování zmíněných příjmů ve vybraných krajinách. ...
 • Legislativní změny ve zdaňování příjmů fyzických osob 

  Bělehrádková, Věra
  Bakalářská práce je zaměřena na změny zákona o daních z příjmů od roku 2008 až po současnost. Zabývá se problematikou zdanění příjmů fyzických osob a to konkrétně daní z příjmů ze závislé činnosti. Dále se zabývá dalšími ...
 • Návrh na optimalizaci daňové povinnosti podnikatelského subjektu 

  Baranyková, Michaela
  1. května 2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie. Podnikatelský subjekt má nyní mnoho nových možností k podnikání v ostatních zemích Evropské unie, například na Slovensku. Cílem mé bakalářské práce je porovnání ...
 • Optimalizace daně z příjmu právnických osob 

  Šebestová, Michaela
  V této bakalářské práci se zabývám problematikou daně z příjmu právnických osob. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první části se zaměřila na základní pojmy z oblasti daní z příjmu a na postup výpočtu daně z příjmu ...
 • Optimalizace daně z příjmů právnické osoby 

  Čurillová, Miriam
  Bakalárska práca sa zameriava na daň z príjmu vybranej právnickej osoby a zákonné možnosti jej optimalizácie. Práce pozostáva z troch častí. Prvá časť je zameraná na teoretické východiská a poznatky v skúmanej oblasti. V ...
 • Optimalizace daňové povinnosti právnické osoby různými způsoby pořízením majetku 

  Pešáková, Darina
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku optimalizace daňové povinnosti právnických osob různými způsoby pořízením majetku, konkrétněji společnosti s ručeným omezeným. Specifikuje způsoby pořízení majetku a srovnává ...
 • Optimalizace odvodové povinnosti fyzických osob 

  Plachetská, Zuzana
  Bakalářská práce podává přehled o problematice daně z příjmu fyzických osob, protože s touto daní se setkává mnoho občanů. Cílem je seznámit okolí s podstatou příjmů, výdajů a všech aspektů, které k dani z příjmu patří. A ...
 • Optimalizace zdanění studentů 

  Szmeková, Darja
  Bakalářská práce se zaobírá problematikou zdanění příjmů studentů. Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První tři kapitoly jsou zaměřeny na teoretické základy. První část je zaměřena na daňovou teorii a objasnění ...
 • Optimalizace zdanění studentů 

  Hudec, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá zdaněním příjmů studentů. Je rozdělena do čtyř částí. První část se věnuje daňové teorii, obsahuje vysvětlení základních pojmů. Druhá část se zabývá obecnou teorií daně z příjmů fyzických osob. ...
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Nizozemím a její aplikace 

  Blažková, Jana
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zamezení dvojího zdanění příjmů mezi Českou republikou a Nizozemím se zaměřením na fyzické osoby. Práce analyzuje smlouvu o zamezení dvojího zdanění s Nizozemím s cílem poskytnout ...
 • Srovnání daně z nemovitostí ve vybraných státech EU s dopadem na Českou republiku 

  Faltusová, Denisa
  Bakalářská práce se zaměřuje na srovnání daně z nemovitosti ve vybraných státech EU s dopadem pro Českou republiku. Obsahem práce je souhrnný přehled daní vztahujících se k nemovitostem u nás, následný detailní rozbor a ...
 • Tax management v malých a středních podnicích 

  Hodinková, Monika
  Disertační práce pojednává o problematice řízení daňové povinnosti a vymezuje pojem tax management vzhledem k jeho využití u malých a středních podniků. Práce se dále zabývá současným pohled na řízení daňové povinnosti ...
 • Uplatňování DPH v rámci zemí EU 

  Ševčíková, Michaela
  Diplomová práce se zabývá problematikou daně z přidané hodnoty. Jejím správným uplatněním dle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. v konkrétních případech, které jsou následně poukázány v praktické části této ...