Now showing items 1-20 of 45

 • Daň z příjmů právnických osob a analýza daňových a nedaňových nákladů 

  Abrahamová, Eva
  Bakalářská práce se zabývá problematikou daně z příjmů právnických osob. Práce obsahuje vysvětlení pojmů z daňové teorie, postup při výpočtu této daně a možnosti využití odčitatelných položek a slev na dani. Dále se zabývá ...
 • Daňová optimalizace daně z příjmů právnické osoby 

  Hnát, Patrik
  Tato bakalářská práce se zabývá daní z příjmu právnických osob a zákonné možnosti úspory na dani z příjmu ve vybrané společnosti. V teoretické části se zabývám právní úpravou zdanění právnických osob, dále pojmy sloužící ...
 • Daňová optimalizace při změně právní formy podnikání z fyzické osoby na společnost s ručením omezeným 

  Němcová, Hana
  Diplomová práce se zabývá analýzou změny právní formy podnikání z fyzické osoby na právnickou, konkrétně na společnost s ručením omezeným. Práce je zaměřená na způsob zdanění fyzických a právnických osob, na jednotlivé ...
 • Daňová optimalizace u vybraného subjektu 

  Smejkal, Eduard
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací daňové zátěže fyzických i právnických osob. Pro porovnání jsou vybrané různé typy forem podnikání. Hlavním cílem práce je vypracovat a poskytnout návrh daňové optimalizace daňovému ...
 • Daňová optimalizace u vybraného subjektu 

  Le, Thi Thuy Duong
  Práce se zabývá daňovou optimalizací vybraného subjektu. Úvod práce je věnován české právní úpravě daně z příjmů se zaměřením na zdaňování právnických osob. Cílem práce je identifikace oblastí, které umožňují legální daňovou ...
 • Daňová optimalizace v kontextu pořizování dlouhodobého hmotného majetku 

  Kyselková, Veronika
  Bakalářská práce se zaměřuje na daňovou optimalizaci v kontextu pořizování dlouhodobého hmotného majetku u vybraných podnikatelských subjektů. V analytické části jsou představeny obchodní společnosti a uvedeny jednotlivé ...
 • Daňová optimalizace ve vybraném podnikatelském subjektu 

  Kalendová, Dita
  Tato bakalářská práce je zaměřena na odvodové povinnosti fyzických osob. Na způsoby, jimiž lze, v mezích zákona, dosáhnout jejich optimální výše. Ukazuje, jak se může daňová povinnost volbou formy podnikání a aplikací ...
 • Daňová optimalizace vybrané fyzické osoby 

  Kroupová, Lucie
  Bakalářská práce je zaměřena na daňovou optimalizaci příjmů vybrané fyzické osoby. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy a teoretická východiska potřebné pro část praktickou. Další části práce jsou zaměřeny na ...
 • Daňová povinnost studentů v České republice 

  Slavíková, Marie
  Tato bakalářská práce obsahuje základní daňové pojmy a vzorce pro výpočet daně z příjmů fyzických osob. Především se zaměřuje na studenty v různých pracovních poměrech. Práce slouží jako podklad pro příručku, která má ...
 • Daňové odpisy hmotného majetku 

  Trutnová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá daňovými odpisy hmotného majetku v České republice včetně jejich srovnání s daňovými odpisy dle návrhu směrnice o společném konsolidovaném základu daně z příjmu právnických osob a kapitálovými ...
 • Daňové ráje 

  Šoltés, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá tématikou daňových rájů a daňovou optimalizací. V teoretické části jsou vymezena teoretická východiska pro zvolené téma a v analytické části je pro zvolenou společnost vybrán jeden danový ...
 • Daňové ráje 

  Němec, Pavel
  Bakalářská práce se věnuje problematice daňové optimalizace prostřednictvím tzv. daňových rájů. První část se zabývá objasněním pojmů, které jsou úzce spjaty s danou problematikou. Dále pojednává o historii daňových rájů ...
 • Daňové ráje a jejich využití 

  Fabian, Filip
  Diplomová práca je zameraná na problematiku daňových rajov a ich využití pri medzinárodnej daňovej optimalizácii. V práci sú spracované poznatky daňového plánovania a nutnosti optimalizácie daňovej záťaži daňovníka, za ...
 • Komparace zdanění rodiny v České republice a vybraných zemích OECD 

  Klenorová, Lenka
  Diplomová práce se zabývá porovnáním zdanění rodiny v České republice a ve vybraných zemích OECD. V teoretické části je popsána osobní důchodová daň, její konstrukční prvky a základní informace o zdaňování fyzických osob ...
 • Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku 

  Zámečníková, Pavlína
  Bakalářská práce se zaměřuje na vymezení pojmu daň v obecném pojetí a následné konkretizování v oblasti zdanění příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku. Rozebírá postup stanovení daňové povinnosti v daných ...
 • Mezinárodní daňová optimalizace spojených osob 

  Šebková, Lenka
  Tato diplomová práce je zaměřena na mezinárodní daňové plánování a daňovou optimalizaci spojených osob. V první části práce jsou sepsána teoretická východiska, která jsou důležitá pro pochopení celé práce. V analytické ...
 • Mezinárodní zdanění příjmů daňového rezidenta České republiky s příjmy z Kanady 

  Mičulková, Hana
  Diplomová práce se zaměřuje na zdaňování příjmů rezidenta České republiky ze závislé činnosti, který dosahuje zároveň příjmů ze závislé činnosti z území Kanady. Práce objasňuje vysvětlení základních principů a pojmů zdaňování ...
 • Mezinárodní zdanění příjmů daňového rezidenta České republiky s příjmy z USA 

  Krčová, Veronika
  Diplomová práce se zaměřuje na zdaňování příjmů ze závislé činnosti daňového rezidenta České republiky, jenž dosahuje příjmů ze zdrojů na území Spojených států amerických. Analyzuje příslušnou smlouvu o zamezení dvojího ...
 • Návrh řešení problematiky daně z příjmu právnických osob u neziskových organizací 

  Kopecká, Jana
  Bakalářská práce se zaměřuje na nestátní neziskové organizace a problematiku jejich zdaňování z pohledu daně z příjmu právnických osob. Specifikuje jednotlivé příjmy, zda jsou či nejsou předmětem daně nebo zda jsou od daně ...
 • Optimalizace daně z příjmů fyzické osoby 

  Ševčíková, Hana
  Bakalářská práce je zaměřena na zdanění příjmů fyzické osoby. V práci je popsán postup stanovení základu daně a daňové povinnosti, který je následně aplikován u fiktivního poplatníka daně z příjmů. Tato daňová povinnost ...