Now showing items 1-14 of 14

 • Daň z nemovitostí a její vliv na rozpočet obce Starý Poddvorov 

  Kuchyňková, Michaela
  V bakalářské práci se budu věnovat dani z nemovitostí, konkrétně jejímu významu v rozpočtu obce Starý Poddvorov. Vysvětlím pojmy obec, rozpočet, daňové a nedaňové příjmy, sazby daně a rozdělím majetkové daně. V analytické ...
 • Komparace daně z příjmů fyzických osob v ČR a na Slovensku 

  Marková, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá problematikou daně z příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku v roce 2013 a jejich rozdíly. Hlavním cílem je porovnat změny vývoje v obou státech. Praktická část analyzuje problém ...
 • Komparace zdanění užití motorových vozidel ve vybraných zemích Evropské unie 

  Řezáčová, Iveta
  Diplomová práce se zaměřuje na komparaci zdanění užití motorových vozidel ve vybraných zemích Evropské unie. Porovnává daňovou povinnost vybraného podniku v České republice a v dalších státech. Práce se zaměřuje i na ...
 • Komparace zdaňování fyzických osob v České republice a v Nizozemsku 

  Saňák, Martin
  Bakalářská práce se zabývá srovnáním zdaňování příjmů fyzických osob v prostředí dvou odlišných států, kterými jsou Česká republika a Nizozemsko. V teoretické části jsou důkladně popsány daňové pojmy a různé druhy zdanitelných ...
 • Možné dopady zavedení společného konsolidovaného základu daně na podniky 

  Janů, Eva
  V práci jsou analyzovány důvody a možná řešení sjednocení základu daně z přijmu v Evropské unii. Porovnává také teoretická východiska zavedení jednotného základu daně a pomocí dotazníkového šetření vyhodnocuje názor podniků ...
 • Možnosti zavedení rovné daně v České republice 

  Horáková, Kateřina
  Cílem práce je analyzovat možnosti zavedení rovné daně v České republice a její vliv na státní rozpočet. Na základě zkušeností ze zahraničí se pak pokusit vyvodit jaký vliv může mít rovná daň na státní rozpočet. Po porovnání ...
 • Návrh řešení optimalizace DPH 

  Šmatlavová, Alena
  Bakalářská práce zobrazuje daňové zatížení firmy z pohledu daně z přidané hodnoty. Součástí této práce jsou potřebné informace, postupy a návrh řešení, jak tuto daňovou zátěž nejlépe optimalizovat a dosáhnout tím snížení ...
 • Vývoj v oblasti zdanění příjmů fyzických osob od roku 1993 

  Veselá, Petra
  Bakalářská práce se zabývá vývojem v oblasti zdanění příjmů fyzických osob, a to od roku 1993, kdy vešel v účinnost zákon o dani z příjmů. Cílem práce je zhodnotit změny týkající se příjmů z podnikání a jiné samostatné ...
 • Vývoj v oblasti zdaňování příjmů z podnikání 

  Heger, Václav
  Bakalářská práce se zabývá zdaněním příjmů fyzických osob z podnikání a jiných samostatných činností a hodnotí její vývoj od roku 2007 do současnosti. Cílem této práce je popis a zhodnocení vývoje v legislativní úpravě ...
 • Vývoj zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

  Válek, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá zdaňováním příjmů ze závislé činnosti od roku 2003 po současnost. Bakalářská práce se zaměřuje nejen na zdaňování příjmů ze závislé činnosti, ale bere v potaz i sociální a zdravotní pojištění. ...
 • Vývoj zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

  Hortová, Monika
  Bakalářská práce se zabývá vývojem zdanění fyzických osob ze závislé činnosti od roku 2000 do současnosti. Bere v úvahu nejen zdanění příjmů, ale i zatížení sociálním a zdravotním pojištěním. Cílem práce je popsat a zhodnotit ...
 • Vývoj zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

  Koudelová, Lenka
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vývoj zdaňování fyzických osob ze závislé činnosti. Jsou zde předloženy hlavní legislativní změny daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Cílem práce je porovnat, jak se ...
 • Zdaňování příjmů fyzických osob - porovnání současné právní úpravy s právní úpravou přijatou pro roky 2014 a 2015 

  Bohůnová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá vývojem ve zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Zaměřuje se zejména na změny, které mají nabýt účinnosti dne 01.01.2014 nebo 01.01.2015. Cílem práce je srovnání daňové zátěže ...
 • Zdaňování vybrané skupiny daňových poplatníků 

  Jandová, Zuzana
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zdaňování příjmů studentů. Analyzuje dopady tzv. daňové reformy z pohledu daně z příjmů fyzických osob účinné od 1. 1. 2008, zaměřuje se tedy především na roky 2007, 2008 a 2009. ...