Now showing items 1-16 of 16

 • Bezdotykové měření teploty 

  Sládek, Vojtěch
  Cílem práce bylo studium o bezkontaktním měření teploty a využití tohoto měření v oblasti výrobních strojů. První část práce zahrnuje pojmy a definice, které jsou nezbytné k seznámení s problematikou. Ve druhé, praktické ...
 • Bezpečnost technických syst¨¦mů 

  Rotnágl, Pavel
  Tato diplomov¨˘ pr¨˘ce se zabýv¨˘ technickými syst¨¦my, jejich bezpečnost¨Ş a dalš¨Şmi požadavky na jejich jakost. Shrnut¨¦ poznatky o zm¨Şn¨§ných t¨¦matech jsou aplikov¨˘ny na konkr¨¦tn¨Ş oblast strojů ¨C na vysokonap¨§ťov¨¦ ...
 • Moderní přístupy v údržbě 

  Pšenková, Tereza
  Tato diplomová práce pojednává o údržbě v podniku a moderních přístupech jejího řízení. Jedním z nejvyšších stupňů údržby je údržba proaktivní, využívající technické diagnostiky ke zjišťování příčin vzniku poruch. K ...
 • Monitoring diferenčního tlaku filtrů 

  Vacek, Jiří
  V této bakalářské práci je nejprve pojednáno o tlaku, tlakoměrech, technické diagnostice a monitoringu. Dále jsou rozebrány metody pro monitoring stavu filtru. Následuje seznámení s aktuálním stavem sledování stavu filtrů ...
 • Multiparametrická diagnostika generátoru 

  Buchtová, Blanka
  Diplomová práce je zaměřena na multiparametrickou diagnostiku generátorů v jaderné elektrárně Dukovany. Byl vybrán jeden konkrétní generátor pro řešení diplomové práce, který byl zkoumán především z praktického hlediska. ...
 • Nepřímá analýza vibrací pomocí mikrofonu mobilního telefonu 

  Plodková, Zuzana
  Bakalářská práce řeší možnost využití signálu zaznamenaného mobilním telefonem pro analýzu vibrací. Povaha práce je z první poloviny rešeršní a je věnována obecně mikrofonům, mikrofonům v mobilních telefonech a technické ...
 • On-line diagnostické monitorovací systémy vibrací strojů 

  Cirhanová, Iva
  Bakalářská práce pojednává o diagnostických monitorovacích systémech vibrací strojů. Nejprve je obecně popsána technická diagnostika se zaměřením na diagnostické metody, prostředky a diagnostické systémy. Zvláštní pozornost ...
 • Prediktivní diagnostika a údržba robotů Stäubli 

  Lojková, Pavlína
  Bakalářská práce pojednává o prediktivní diagnostice a údržbě robotů Stäubli ve firmě Bosch Diesel s.r.o. v Jihlavě. Jsou popsány doposud sledované parametry a k tomu účelu navrženy další vhodné. Je realizován návrh ...
 • Prediktivní systém údržby výrobních strojů ve strojírenské praxi 

  Rázgová, Benedikta
  Táto bakalárska práca pojednáva o prediktívnej údržbe výrobných strojov v strojárenskej praxi. V prvej časti práce sa rieši problematika v teoretickej rovine, je tu popísaná údržba obecne a metódy technickej diagnostiky ...
 • Principy údržby metodou TPM 

  Plančar, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je seznámit se se systémem údržby, rozdělením a typech údržby ve strojírenských společnostech. Především seznámení s principy údržby metodou TPM.
 • Principy údržby metodou TPM 

  Zahradníček, Lukáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na moderní metodu TPM používanou ve výrobních firmách k údržbě strojních zařízení. V teoretické části je nejdříve popsána obecně údržba a dále je podrobně rozebrána metoda TPM. Také je zde ...
 • Proaktivní systém údržby strojů ve strojírenské praxi 

  Morcinková, Lenka
  Tato bakalářská práce pojednává o technické diagnostice a na ni navazující údržbě obráběcích strojů. První část práce řeší tuto problematiku v teoretické rovině a v praktické části se poté zaměřuje na konkrétní aplikaci ...
 • Řízení životnosti výkonového olejového transformátoru 

  Čechová, Karolína
  Pro pochopení významu procesu řízení životnosti výkonových olejových transformátorů, je nutné si nejdříve uvědomit jejich roli v elektrizační soustavě. Používají se především ke zvýšení a snížení napěťových úrovní v přenosové ...
 • Simulátor poruch elektrických strojů 

  Krátký, Michal
  Cílem bakalářské práce je vytvoření laboratorní úlohy na problematiku vibrodiagnostika točivých elektrických strojů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou informace týkající se ...
 • Vliv frekvenčního měniče na životnost ložisek a jejich poškození 

  Mynář, Josef
  Diplomová práce pojednává o technické diagnostice strojů s bližším zaměřením na vibrační diagnostiku. V práci je vypracován návrh diagnostického systému s metodikou měření, postupem měření a vyhodnocení naměřených dat na ...
 • Využití diagnostické sady VAG-COM PROFI v soudním inženýrství 

  Wertheim, Adolf
  Práce se zabývá možnostmi využití diagnostické sady VAG-COM PROFI v soudním inženýrství. Po vymezení teoretických souvislostí, v rámci možnosti zjišťování technického stavu vozidla, předkládá aplikace diagnostických postupů ...