Now showing items 1-20 of 25

 • Aplikace statistických metod při obchodování na měnovém a komoditním trhu 

  Kepák, Jakub
  Předmětem bakalářské práce „Aplikace statistických metod při obchodování na měnovém a komoditním trhu“ je praktické využití statistických metod, známých také pod pojmem technická analýza, k obchodování na měnovém a komoditním ...
 • Automatické obchodování měnových párů pomocí technické analýzy 

  Padyšák, Jan
  Cílem této práce je vytvořit automatický obchodní systém pro obchodování měnových párů s využitím technických indikátorů a technické analýzy. Vzniklý systém je testován a optimalizován na historických cenových datech. ...
 • Návrh a implementace automatického obchodního systému pro devizový trh 

  Doležal, Radek
  Diplomová práce se zaobírá problematikou návrhu a implementace automatického obchodního systému pro devizový trh. Obsahuje rozbor základních pojmů, metod technické analýzy a money managementu potřebných pro návrh strategie ...
 • Návrh a optimalizace obchodního systému založeného na principech systému Triple Screen 

  Kudláček, David
  Tato diplomová práce se zabývá obchodním systémem Triple Screen v teoretické i praktické rovině. V rámci práce je navržen poloautomatický obchodní systémm, který se zaměřuje na obchodování s kukuřicí. Předtím jsou rozebrány ...
 • Návrh aplikace pro technickou analýzu a vytvoření vlastní trading strategie 

  Olejník, Peter
  Táto diplomová práca sa venuje technickej analýze, ktorá slúži k predikcii budúceho vývoja akcií. V prvej časti diplomovej práce sú popísané teoretické východiská, ktoré sú základom praktickej časti práce. Ďalšia časť ...
 • Návrh automatického obchodního systému pro měnový trh 

  Polanský, Jan
  Diplomová práce se zabývá obchodováním na měnovém trhu. Jejím cílem je vytvoření automatického obchodního systému založeném na technické analýze. Práce je rozdělena do několika částí. Po seznámení s teoretickými poznatky ...
 • Návrh automatického obchodního systému pro obchodování na forexu 

  Poláchová, Zuzana
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem automatického obchodního systému pro obchodování na měnovém trhu. Na základě technických indikátorů je v jazyce MQL4 vytvořen obchodní systém pro platformu MetaTrader 4. Součástí práce ...
 • Návrh automatizovaného obchodního systému pro komoditní trhy 

  Hefka, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá teoretickými i praktickými aspekty na komoditním trhu. Je zde navržen a popsán automatický obchodní systém, který se bude zaměřovat na obchody s ropou. Budou zde popsány teoretické podklady ...
 • Obchodování s měnami 

  Gazsi, Ján
  Diplomová práca sa zaoberá možnosťami elektronického obchodovania na burze menových párov. Analyzuje základné podmienky a kritéria, ktoré musí obchodník splniť, aby sa mohol tohto trhu zúčastniť. Práca popisuje použitie ...
 • Porovnání vybraných metod predikce na kapitálových trzích 

  Gruntová, Andrea
  Tato práce je zaměřená na jeden z přístupů technické analýzy - technické indikátory, které slouží k predikci vývoje kurzu a určení vhodných signálů k nákupu a k prodeji akcií, které jsou indikátory generovány. Použití ...
 • Prediktivní modelování v jazyce Python 

  Duda, Jan
  Cílem této bakalářské práce je seznámení s oborem dolování dat a procesu získávání dat z databází. Uvádí nejdůležitější postupy prováděné při dolování. Následně jsou jednotlivé techniky použity v případové studii implementované ...
 • Rozeznávání vzorů v dynamických datech 

  Hovanec, Stanislav
  V této diplomové práci je prvně provedena rešerše v oblasti popisu a analýzy časově proměnných dat. Práce následně uvádí problematiku technické analýzy burzovních grafů, cenových vzorů, indikátorů technické analýzy a metody ...
 • Stavebně-technický stav stokové sítě 

  Šimek, Radim
  Bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení stavebně-technického stavu vybrané části stokové sítě. První část práce se zabývá problematikou z oblasti navrhování, průzkumu a metodiky vyhodnocení stavu stokových sítí a ...
 • Technická analýza 

  Kalinová, Tereza
  Práce se zabývá technickou analýzou a seznámením s možnostmi jejího využití při rozhodování o investování na kapitálovém trh. V teoretické části jsou popsána teoretická východiska potřebná k prvotnímu seznámení s technickou ...
 • Technická analýza 

  Halász, Martin
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou technickej analýzy a jej využitia. Prvá časť práce popisuje teoretické východiská technickej analýzy a základné pojmy a princípy menového trhu Forex. Druhá časť je venovaná ...
 • Technická analýza 

  Spáčil, Přemysl
  Tato diplomová práce je zaměřena na vývoj, optimalizaci a testování automatických obchodních systémů (AOS) s využitím technické analýzy. První část popisuje především teoretická východiska a poté následuje praktická část ...
 • Technická analýza 

  Ručka, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřená na podrobný popis technické analýzy a seznámení se s možnostmi fundamentální analýzy. V teoretické části se práce zabývá popisem fungování měnového trhu, popisem nejpoužívanějších technických ...
 • Technická analýza 

  Mičánek, Filip
  Diplomová práce se zabývá technickou analýzou, která slouží k predikci budoucího vývoje akcií. V první části práce jsou popsána teoretická východiska potřebná pro další části. Následuje analýza současného stavu, která ...
 • Technická analýza 

  Souček, Vilém
  Tato diplomová práce se zabývá obecnou charakteristikou technické analýzy a jejím využití při rozhodování na akciovém trhu. Práce obsahuje teoretická východiska, která se zabývají problematikou obchodování na kapitálových ...
 • Technická analýza 

  Regen, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou automatizovaných obchodních systémů na základě vybraných trading strategií, jejich testováním a optimalizováním vstupních hodnot. Práce začíná teoretickým podkladem pro následnou ...