Now showing items 1-13 of 13

 • Design hrací konzole 

  Sedláček, Michal
  Předmětem této bakalářské práce byla analýza a návrh herní konzole a jejího ovládání. Cílem bylo spojení vhodných technických funkcí, estetiky a vyrobitelnosti. Návrh by měl navazovat na vývoj dnešních herních konzolí a ...
 • Dvanáctiválcové motory BMW 

  Macek, Libor
  Bakalářská diplomová práce se zabývá zmapováním výroby dvanáctiválcových motorů automobilky BMW, v souladu s platnou soudobou legislativou. V práci je rozpracována problematika konstrukce jednotlivých motorů a materiály s ...
 • Frikční a vzduchové podavače papíru 

  Svoboda, Ondřej
  Bakalářská práce je zaměřena na shrnutí poznatků k problematice podávání papíru u strojů na konečné zpracování dokumentů. Práce obsahuje rozdělení podavačů papíru, jejich charakterizaci, popis konstrukce frikčních a ...
 • Galerie letecké techniky a tradic letectví na letišti Medlánky v Brně 

  Sudolský, Filip
  Tématem zadání diplomové práce bylo vytvoření architektonické studie novostavby Galerie letecké techniky a tradic letectví v Brněnských Medlánkách. Novostavba by měla být začleněna do prostředí stávajícího letiště sportovních ...
 • Hierarchické techniky pro výpočet osvětlení 

  Ligmajer, Jiří
  Tato diplomová práce se věnuje studiu a popisu hierarchických technik pro výpočet globálního osvětlení. Vysvětluje proč je dobré se zabývat hierarchickými technikami pro výpočet osvětlení a ukazuje postup, jak zakomponovat ...
 • Metody rozvoje technického myšlení a jejich využití ve stavebním podniku 

  Vagundová-Drgáčová, Linda
  Diplomová práce se zabývá otázkou metod technického myšlení a uplatnění na stavební podnik. Cílem práce je zjistit, jaký pohled má stavební podnik na možnost rozvoje technického myšlení. Závěry obsahují možná doporučení, ...
 • Možnosti monitorování hazardního prostředí 

  Mach, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá mobilní robotikou a jejím využitím v průmyslu, konkrétně v průmyslu energetickém. Důraz je kladen na schopnost pohybu a překonávání překážek. Cílem této práce je poskytnout čtenáři základní ...
 • Podnikatelský záměr 

  Rašovská, Lucie
  Tato diplomová práce pojednává o celospolečenském problému získávání energie, tak, aby bylo její zajištění a využití pohotové, účinné, technicky správné, hospodárné a zároveň splňovalo ohled na legislativní úpravu a životní ...
 • Program pro nácvik techniky rychlého čtení 

  Repka, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací programu na výuku rychlého čtení. Popisuje základní teorii, zejména samotný proces čtení a jednotlivé metody používané při výuce rychlého čtení. Dále se zabývá návrhem aplikace ...
 • Sportovní vozy BMW - od historie až po současnost 

  Raffai, Peter
  Bakalárska práca sa zabýva s vozidlami mníchovskej automobilky BMW, ktoré sa postupom času stali večnými ikonami športových automobilov, a so súčasnými modelmi, ktoré túto tradíciu nehodlajú prerušiť. Predstavujú sa zaujímavé ...
 • Stěžejní technické a technologické faktory globalizace a jejich vliv na krizové řízení 

  Žák, Michal
  Věci, jevy a procesy probíhající v naší civilizaci jsou stále rizikovější. Globalizace, její technické a technologické vlivy jsou stále silnější. Je nutno je respektovat v práci orgánů krizového řízení. Mezinárodní ...
 • Věda a technika v médiích 

  Gellnerová, Zuzana
  Tato práce se zabývá vlivem médií, především nových médií, na oblast vědy a techniky. Definuje základní mediální pojmy a upozorňuje na to, že média mohou být výborným prostředkem k propagaci vědy a techniky, ale mají také ...
 • Vidlicové osmiválcové motory BMW 

  Domský, Viktor
  Práce je zaměřená na vývoj vidlicových osmiválcových motorů společnosti BMW, vyráběných pro sériové, sportovní i závodní vozy. V první části je historie značky BMW a vliv sou-časné legislativy, technika motorů a jejich ...