Now showing items 1-13 of 13

 • Návrh progresivní technologie výroby tělesa šoupátka 

  Štábl, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem progresivní technologie výroby součásti těleso šoupátka typu S43. Jedná se o vysokotlakou armaturu pro klasickou energetiku. V práci je popsáno konstrukční řešení šoupátka, materiál tělesa ...
 • Návrh technologie výroby součástky soustružením 

  Surovčák, David
  Tato práce se zabývá rozborem stávající konstrukce hřídele. Následně návrhem nové konstrukce a technologie této hřídele pro určitou sérii. Řeší se ideální polotovar, volba vhodného stroje pro určitou technologii a volba ...
 • Návrh výrobní technologie součásti obráběcího stroje. 

  Kachyňa, Stanislav
  Diplomová práce se zabývá návrhem výrobní technologie pro součást obráběcího stroje typu FS, jímž je Spojovací díl. Práce pojednává o materiálu této součásti, tedy litině s lupínkovým grafitem, o vlastnostech tohoto ...
 • Obrábění litin 

  Nejedlý, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá obráběním slitin železa s vyšším množstvím uhlíku – litin. První část práce pojednává o vlastnostech těchto materiálů. Je zaměřena na výrobu, chemické složení nebo formy uhlíku, což jsou aspekty, ...
 • Obrábění polymerních materiálů 

  Ondráček, Ivo
  Tato bakalářská práce se zabývá obráběním polymerních materiálů a hlavními rozdíly mezi obráběním kovů a polymerů či plastů. Úvod práce popisuje hlavní mezníky v historii vzniku a používání plastů. Dále se práce zaměřuje ...
 • Organizační struktura firmy produkující zemědělské stroje 

  Barák, Michal
  Práce obsahuje teoretický rozbor organizační struktury firmy produkující zemědělské stroje. Dochází k popisu jednotlivých oddělení podniku přes představení výrobního sortimentu až po hlavní výrobní procesy. Praktickou částí ...
 • Racionalizace technologie obrábění 

  Plančar, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na návrh racionalizačních opatření pro obráběcí pracoviště společnosti Siemens. Obráběnými kusy jsou hřídele, základní součásti vyráběných elektromotorů. Úvodní část této studie popisuje teoretické ...
 • Řešení technologie součásti "tvářecí segment" ve firmě Šmeral Brno 

  Bartošek, Pavel
  Záměrem bakalářské práce je představení technologie příčného klínového válcování a vypracování studie celkové soustavy tvářecích segmentů se zaměřením na technologii obrábění dané sestavy ve společnosti Šmeral Brno a. s. ...
 • Slinuté karbidy a jejich efektivní využití 

  Crhan, Luboš
  Bakalářská práce je vypracovaná v rámci bakalářského studijního programu B2341 – Strojírenství, oboru Strojírenské technologie na fakultě strojního inženýrství v Brně. Práce je zaměřena zejména na problematiku řezných ...
 • Technologie obrábění na CNC obráběcích centrech 

  Martiňák, Marek
  Cílem bakalářské práce bylo prokázat zvládnutí základních pravidel zpracování technologických podkladů pro CNC obráběcí centrum CW 800.Po prostudování odborné literatury a získání praktických zkušeností z práce na daném ...
 • Technologie obrábění tvrdých materiálů nástroji s definovanou geometrií břitu 

  Bukáček, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá tématem obrábění tvrdých materiálů nástroji s definovanou geometrií břitu. Cílem je analýza a zhodnocení parametrů obrobené plochy při obrábění tvrdých materiálů. Tato práce obsahuje charakteristiku ...
 • Technologie ultrazvukového obrábění 

  Krajči, Jakub
  Cílem této práce je poskytnout čtenáři pohled na problematiku obrábění za pomocí ultrazvuku, seznámit ho s ultrazvukem a jeho fyzikálními vlastnostmi, popsat metody ultrazvukového obrábění, poohlédnutí se na nedestruktivní ...
 • Vysokorychlostní obrábění ložisek z materiálu 100Cr6 

  Tropp, Pavel
  Diplomová práce se zabývá tématem vysokorychlostního soustružení materiálu 100Cr6. Cílem je navrhnout a experimentálně ověřit inovaci výrobního procesu pro zvolenou součást. Práce obsahuje teoretické základy vysokorychlostního ...