Now showing items 1-20 of 24

 • Cenová dokumentace stavebního díla 

  Malečková, Monika
  V úvodu diplomové práce je řešeno sestavení jednotlivých typů cenové dokumentace stavebního díla v závislosti na rozpracovanosti projektové dokumentace. Následně je uvedeno využití této dokumentace v jednotlivých typech ...
 • Ceny stavebních prací při rekonstrukci stávajících stavebních objektů 

  Hrdlička, Jan
  V teoretické části bych vás rád seznámil s rekonstrukcemi historických objektů, dále s problematikou oceňování a kalkulačním vzorci. Stručně nastíním obecné ustanovení zákona 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek ...
 • Financování a zadávání veřejné stavební investice z pohledu investora 

  Sedlaříková, Zuzana
  Tato práce se věnuje problematice zadávání a financování veřejných zakázek. V teoretické práci je popsáno, jaké subjekty působí na stavebním trhu a jak se stavební zakázky dělí. Práce je zaměřena na veřejné zakázky a ...
 • Financování veřejné stavební zakázky z pohledu dodavatele 

  Troanská, Eva
  Financování stavebních zakázek je jednou z nejdůležitějších fází, kde cílem každého stavebního podniku je dosahování co nejvyššího zisku a tím zajistit chod podniku. K financování veřejných zakázek jsou používány jak ...
 • Nabídková cena stavebního díla 

  Kovandová, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou nabídkové ceny stavebního díla. Teoretická část popisuje životní cyklus stavby, ceny ve stavebnictví, tvorbu rozpočtu a druhy zakázek. Praktická část řeší podmínky a průběh konkrétní ...
 • Organizace projektu výstavby 

  Nosiadek, Pavel
  Téma bakalářské práce je Organizace projektu výstavby. Teoretická část práce je věnována přiblížení základních pojmů projektového řízení. Praktická část se zabývá organizací projektu výstavby, který je z části financován ...
 • Organizace stavební zakázky ve stavebním podniku 

  Lexová, Klára
  Práce pojednává o průběhu procesu získání zakázky ve stavebním podniku. Zabývá se legislativou a postupy ve výběrovém řízení z pohledu zhotovitele. Práce na konkrétní veřejné zakázce prezentuje postupy a metody tvorby ...
 • Parní turbina 

  Morávek, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá obecnými zásadami pro projektování a přípravnou projektovou prací pro zpracování nabídky malé průmyslové nebo teplárenské protitlakové nebo kondenzační parní turbíny, strojovny pro dodávané ...
 • Porovnání stavu PPP projektů se zahraničím 

  Belás, Daniel
  Predmetom diplomovej práce „Porovnání stavu PPP projektu se zahraničím “ je analýza problematiky realizácie projektu prostredníctvom verejno-súkromného partnerstva a analýza jednotlivých bodov, ktoré brzdia PPP projekty. ...
 • Použití hodnotové analýzy při financování inženýrských staveb v obci 

  Bidlo, Filip
  Diplomová práce je zaměřena na použití hodnotové analýzy při financování inženýrských staveb v obci. Práce je rozdělena na dvě části. První je zaměřena na vysvětlení základních pojmů veřejných zakázek a hodnotové analýzy ...
 • Proces výběru dodavatele pro opravy strojních zařízení ve výrobních provozech 

  Francová, Klára
  Bakalářská práce je zaměřena na proces výběru dodavatele pro opravy strojních zařízení ve výrobním provozu oddělení Externích oprav. Pro přehlednost procesu byla vytvořena procesní mapa, která má za úkol celý proces popsat ...
 • Příprava nabídky do soutěže a posouzení finanční výhodnosti stavební zakázky před realizací 

  Nápravník, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou přípravy veřejné stavební zakázky do soutěže. Jejím cílem je poukázat na jednání se subdodavateli o možnosti získání výhodnější nabídky a přidělení zakázky jako takové. V ...
 • Reálně opodstatněné snížení nákladů v nákladové ceně nabídky do veřejné obchodní soutěže 

  Turková, Jiřina
  Diplomová práce „Reálně opodstatněné snížení nákladů v nákladové ceně nabídky do veřejné obchodní soutěže“ je rozdělena na teoretickou část a praktickou část. Teoretická část se zabývá problematikou veřejných zakázek, ...
 • Řízení projektu výstavby 

  Skřivánek, Jan
  Bakalářská práce se zabývá řízením projektu výstavby, jeho teoriemi řízení a jednotlivými procesy probíhajících při výstavbě. Jsou zde specifikovány požadavky na veřejné stavební zakázky a jejich legislativa. Je zkoumán ...
 • Řízení stavebních projektů v zahraničí 

  Zedníček, Michal
  Diplomová práce se zabývá procesem řízení a organizace stavební zakázky. Stručně popisuje projekt a projektové řízení. Analyzuje zahraniční stavební trh na Balkáně a to konkrétně ve Slovinsku, Chorvatsku, Srbsku, Černé ...
 • Řízení subdodávek na stavební zakázce 

  Sedláčková, Andrea
  Bakalářská práce zaměřená na téma “Řízení subdodávek na stavební zakázce“ byla vypracována především za cílem výběru vhodných subdodavatelů v nabídkovém výběrovém řízení veřejné stavební zakázky. V prvé řadě se dané téma ...
 • Technologie laserového obrábění 

  Koupil, Jan
  Tato bakalářská práce byla zaměřena na nekonvenční metodu obrábění materiálu pomocí laserového paprsku. V první části byl popsán vývoj laseru v historii, princip fungování laseru a jeho konstrukce. Dále zde byly uvedeny ...
 • Veřejné zakázky EU: Statistiky a přehledy 

  Kurka, Vojtěch
  Cílem této práce je poskytnout uživateli různorodé statistiky a přehledy o veřejných zakázkách EU. Statistiky a přehledy jsou ve formě grafů, textových srovnání a teplotních map. Vycházejí přitom z dat, které aplikace ...
 • Využití elektronických aukcí ve stavebnictví se zaměřením na soukromý sektor 

  Dosedělová, Pavla
  Tato diplomová práce je zaměřena na elektronické reverzní aukce a jejich použití ve stavebních firmách. V teoretické části práce jsou definovány pojmy podnikový nákup a aukce a je zde popsán průběh elektronické aukce. ...
 • Využití metod projektového řízení ve stavební praxi 

  Vomočil, Filip
  Bakalářská práce se zaměřuje na zpracování zadávací dokumentace pro soukromé subjekty na základě zákonu o zadávání veřejných zakázek a získaných informací ze strany zadavatele a účastníka. Úkolem práce je navrhnout zadávací ...