Now showing items 1-20 of 51

 • Aplikace korelativní AFM/SEM mikroskopie 

  Hegrová, Veronika
  Tato práce se zabývá využitím korelativní sondové a elektronové mikroskopie. Měření bylo provedeno pomocí atomárního silového mikroskopu LiteScope navrženého speciálně ke kombinaci s elektronovými mikroskopy. Výhody ...
 • Application of Scanning Probe Microscopy for the Study of Ultrathin Films and Nanostructures 

  Neuman, Jan
  Dizertační práce je obecně zaměřena na problematiku mikroskopie atomárních sil (AFM), a to jak vývoje částí těchto mikroskopů, tak i jejich obecnému využití v oblasti výzkumu povrchů, ultratenkých vrstev a nanostruktur. ...
 • Barierové multivrstevnaté povlaky 

  Sedláček, Ondřej
  Tématem této práce je příprava a charakterizace vícevrstevnatých bariérových povlaků na polymerní a kovové substráty na bázi SiOx nebo organických molekul. Zabývá se určením jejich vlastností z hlediska propustnosti kyslíku ...
 • Barierové vrstvy na bázi SiOx 

  Sedláček, Ondřej
  Tématem této práce je příprava a charakterizace tenkých vrstev vytvořených pomocí takových metod, jako je vakuové napařování, vakuové napařování v plazmatu a plazmochemická depozice z plynné fáze. Výchozími materiály pro ...
 • Depozice a charakterizace polymerních vrstev připravených na bázi 2-methyl-2-oxazolinu 

  Tomečková, Klára
  Polyoxazoliny jsou třídou polymerů, které jsou svými vlastnostmi vhodným materiálem pro medicínské aplikace. Tyto polymery se vyznačují antibakteriálními vlastnostmi, které mohou zabránit bakteriální kolonizaci zdravotnických ...
 • Elipsometrie tenkých vrstev 

  Novotný, Zbyněk
  Diplomová práce se zabývá studiem stárnutí tenkých vrstev Co a Cu na Si substrátu, připravených metodou IBAD. Proces stárnutí vrstev v závislosti na době vystavení vlivu atmosféry za pokojových podmínek je sledován ...
 • Fotokatalytická aktivita tištěných hybridních vrstev oxidu titaničitého 

  Sýkorová, Kateřina
  Cílem této práce bylo optimalizovat složení tiskové suspenze oxidu titaničitého s pojivem na bázi oxidu křemičitého, deponované na PET fólii. Hlavní důraz byl kladen na dosažení maximální možné adheze a tvrdosti vrstvy a ...
 • Kvantově mechanické studium stability fází v kovových systémech 

  Káňa, Tomáš
  Práce se zabývá teoretickým studiem stability fází vybraných kovových systémů. Navrhuje model strukturních transformací disilicidů tranzitivních kovů MoSi2, CrSi2, VSi2 a TiSi2 a paladiové tenké vrstvy na kubických substrátech ...
 • Měření mechanických vlastností tenkých vrstev metodou bulge test 

  Holzer, Jakub
  Hlavním cílem této práce je dokončení přístroje Bulge test pro testování tenkých vrstev, provedení prvních testů na komerčních Si3N4 membránách a na dvojvrstvě s hliníkem. První část práce se zabývá literární rešerší prací ...
 • Monitorování plazmochemického procesu s využitím hmotnostní spektrometrie 

  Ondra, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá plazmochemickou depozicí z plynné fáze (PECVD) a použitím hmotnostní spektrometrie ke sledování procesů v plazmatu během depozice tenké vrstvy. Při procesu tvorby tenké vrstvy nanášené na ...
 • Nanovrstevnaté kompozity 

  Kontárová, Soňa
  Tato studie je zaměřena na základní výzkum tenkých vrstev plazmových polymerů a vliv depozičních podmínek na strukturu a vlastnosti jednotlivých vrstev a multivrstev připravených pomocí metody PE CVD. Jednotlivé vrstvy a ...
 • Návrh a sestavení laboratorního vzoru laserového deflektometru pro měření mechanického napětí v tenkých vrstvách 

  Šustek, Štěpán
  Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem laboratorní verze přístroje pro měření mechanického napětí v tenkých vrstvách - laserového deflektometru, jeho konstrukčním řešením a ověřením funkčnosti. Vlastní text práce ...
 • Návrh rozšíření spektrometru pro měření absolutní odrazivosti 

  Šustek, Štěpán
  Předkládaná práce se zabývá návrhem nástavce a jeho konstrukčním řešením pro měření absolutní odrazivosti pomocí přístroje Perkin Elmer Lambda 45. Práce je rozdělená celkem do tří částí. První část se zabývá základní teorií ...
 • Optické vlastnosti ochranných emulzí 

  Valasová, Denisa
  Bakalářská práce je zaměřena na studium optických vlastností ochranných emulzí, především na vlastnosti komerčně dostupných emulzí sloužících k ochraně před slunečním zářením, které jsou využívány v kosmetickém průmyslu. ...
 • Optimalizace tenkých oxidových vrstev kovových materiálů 

  Vítek, Jiří
  Tato diplomová práce je zaměřena na popis metody reaktivního naprašování tenkých vrstev. V současné době je mnoho způsobů vytváření tenkých filmů a mnoho aplikací tenkých vrstev v nejrůznějších průmyslových odvětvích. V ...
 • Piezoelektrické rezonátory MEMS pro senzorické aplikace 

  Klempa, Jaroslav
  Tato práce se věnuje základním postupům a procesům při výrobě mikroelektromechanických systémů. Pozornost je věnována materiálovým vlastnostem, depozičním, litografickým a obráběcím procesům. Dále jsou v práci popsány ...
 • Plazmatické povrchové úpravy skleněných vláken na bázi organokřemičitanů 

  Veteška, Jaromír
  Tato práce je zaměřena na přípravu tenkých polymerních vrstev na skleněná vlákna připravených depozicí z plynné fáze v nízkoteplotním plazmatu (PE CVD) ze směsi tetravinylsilanu (TVS) a kyslíku. K charakterizaci tenkých ...
 • Plazmochemická depozice vrstev z plynné fáze s využitím směsí TVS/Ar a TVS/O2 

  Sadílek, Jakub
  Tato studie je zaměřena na základní výzkum přípravy a-SiC:H a a-SiCO:H slitin plazmových polymerů pomocí metody plazmochemické depozice z plynné fáze (PE-CVD). Tyto slitiny byly připravovány depozicí z monomeru tetravinylsilanu ...
 • Plazmochemická příprava a charakterizace tenkých vrstev na bázi hexamethyldisiloxanu 

  Blahová, Lucie
  Tenké vrstvy jsou již řadu let využívány k modifikaci povrchových vlastností různých materiálů. Jednou z metod jejich přípravy je Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition (PECVD), která je pro depozici tenkých vrstev ...
 • Pokovování technických plastů pro výrobu odlehčených konstrukčních dílů pro dopravní průmysl 

  Sanetrníková, Dominika
  Tato práce se v úvodu věnuje polymerním materiálům, ke kterým se řadí plasty a kompozity. Plasty jsou v úvodu rozčleněny na termoplasty a reaktoplasty. Dále je uvedeno využití plastů a kompozitů v dopravním průmyslu. Krátce ...