Now showing items 1-18 of 18

 • Agregační procesy v systémech amfifilní látka-polymer 

  Šejnohová, Michaela
  Tato bakalářská práce je zaměřena na průzkum systému tenzid-polyelektrolyt pomocí fluorescenční spektroskopie, kde fluorescenční sondou je pyren. Jako tenzid byl použit ionogenní kationaktivní cetyltrimethylamonium bromid ...
 • Fázová separace ve zředěných roztocích polymerů a tenzidů 

  Klementová, Tereza
  Tato bakalářská práce se věnuje podmínkám fázové separace za nízkých koncentrací v systému polyelektrolytu (hyaluronanu sodného) a kationaktivního tenzidu cetyltrimethylamonium bromidu. Separovaná fáze byla studována pomocí ...
 • Hydrogely aminodextran-tenzid - fázový diagram 

  Daňková, Kristýna
  Tato bakalářská práce pojednává o studiu hydrogelových systémů založených na bázi fyzikálních interakcí opačně nabitých částic, konkrétně kladného polyelektrolytu se záporně nabitým tenzidem. Podle vizuálního vyhodnocení ...
 • Interakce hyaluronan tenzid - dynamická tenziometrie 

  Herzog, Milan
  Cílem bylo charakterizovat interakce mezi tenzidem a negativně nabitým biopolymerem hyaluronanem sodným. Zvoleny byly dva kationické tenzidy: cetyltrimethylammonium bromid (CTAB) a tetradecyltrimethylammonium bromid (TTAB). ...
 • Interakce hyaluronanu a povrchově aktivních látek 

  Krouská, Jitka
  Vliv hyaluronanu na micelizaci tenzidů byl studován různými fyzikálně-chemickými metodami. Byly zvoleny dva kationaktivní tenzidy, a to tetradecyltrimethylammonium bromid (TTAB) a cetyltrimethylammonium bromid (CTAB). ...
 • Interakce hyaluronanu s tenzidem CAE 

  Trtek, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na studium interakcí mezi hyaluronanem o různých molekulových hmotnostech s tenzidem CAE. Tato povrchově aktivní látka nemá dané přesné složení a není známa ani její molekulová hmotnost. Jedním ...
 • Mikrokalorimetrická studie interakcí hyaluronanu a kataniontových vezikulárních systémů 

  Mach, Jakub
  S využitím izotermické titrační kalorimetrie byly studovány vlastnosti tenzidů ve vodě, interakce opačně nabitých tenzidů ve vodě a interakce v systému obsahujícím didecyldimethylamoniumchlorid (DDAC), hyaluronan a amfifilní ...
 • Příprava a aplikace fyzikálních hyaluronových gelů 

  Kovářová, Lenka
  Tato bakalářská práce se zabývá výzkumem v oblasti fyzikálních hyaluronových gelů. Zaměřuje se na jejich přípravu a to především interakcí roztoku hyaluronanu (HyA) s opačně nabitými tenzidy ve fyziologickém roztoku (0,15 ...
 • Příprava a charakterizace koloidů hyaluronanu s micelárními agregáty pro nanomedicínské aplikace. 

  Pilgrová, Tereza
  Dizertační práce je zaměřena na studium přípravy a charakterizaci koloidních systémů vznikajících na základě interakcí hyaluronanu s micelárními agregáty. Teoretická část práce se věnuje nosičovým systémům, popisu použitých ...
 • Studium fyzikálních gelů s hydrofobními doménami 

  Kovářová, Lenka
  Tato diplomová práce je zaměřena na studium fyzikálních hyaluronových gelů. Předmětem studia je interakce hyaluronanu (HyA) s opačně nabitými tenzidy ve fyziologickém roztoku (0,15 M NaCl) vedoucí k tvorbě gelu. V první ...
 • Studium interakcí a stability v systému biopolymer-tenzid 

  Sovová, Šárka
  Metodou dynamického rozptylu světla byly studovány interakce v systému biopolymer-tenzid a stabilita vznikajících komplexů. Byla zkoumána stabilita a interakce nativního hyaluronanu s kationaktivním tenzidem cetyltrimetylamonium ...
 • Studium interakcí hyaluronan-tenzidy dialyzační technikou 

  Šejnohová, Michaela
  V této diplomové práci byly studovány interakce mezi polyelektrolytem (hyaluronanem sodným) a kationaktivním tenzidem (CTAB). Experimenty byly provedeny ve vodném prostředí a v prostředí fyziologické iontové síly (0,15mmoldm-3 ...
 • Studium kinetiky přenosu protonu v excitovaném stavu v systému polymer-tenzid 

  Bačová, Jana
  V této bakalářské práci byly studovány interakce mezi hyaluronanem a kationtovým septonexem pomocí stacionární a časově rozlišené fluorescence využitím fluorescenční sondy pyrenu a 1-naftolu. Nejprve byla zjištěna kritická ...
 • Tepelně izolační lité žárovzdorné materiály 

  Novotný, Radoslav
  Disertační práce je zaměřena na studium výzkum a vývoj litých izolačních žáromateriálů. V poslední době je obecný trend nahrazovat tvarové netvarovými žáromateriály. S rostoucí potřebou po úsporách energií je také nezbytné, ...
 • Vliv "zaplňovacích" činidel na interakce DNA-tenzid 

  Sovová, Šárka
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem zaplňovacích činidel na interakce v systému DNA-tenzid. DNA o velikosti 4017 párů bází byla připravena polymerázovou řetězovou reakcí, jako templát byl použit plasmid pSB-E1g. Polyetylen ...
 • Vliv molekulové hmotnosti polymerů na fázově separované hydrogely 

  Kolomá, Nikola
  Tato práce se zabývá zkoumáním jednotlivých systémů směsí hyaluronanů. Veškeré směsi hyaluronanů byly připraveny při molekulových hmotnostech 15-30 kDa, 80-150 kDa nebo 1500-1750 kDa. Tyto jednotlivé molekulové hmotnosti ...
 • Vliv podmínek přípravy na solubilizační vlastnosti a stabilitu komplexů biopolymer-tenzid 

  Pilgrová, Tereza
  Pomocí metody fluorescenční spektroskopie a dynamického rozptylu světla byl studován vliv podmínek přípravy systému biopolymer-tenzid na solubilizační vlastnosti a stabilitu vznikajících komplexů. Bylo provedeno zkoumání ...
 • Vliv způsobu přípravy systému biopolymer-tenzid na agregační vlastnosti systému 

  Pilgrová, Tereza
  Pro studium vlivu způsobu přípravy systému biopolymer-tenzid na jeho agregační vlastnosti bylo navrženo několik experimentů. Bylo provedeno bližší zkoumání systému nativní hyaluronan cetyltrimethylammonium bromid (CTAB). ...