Now showing items 1-20 of 42

 • CFD simulace vibrací vyvolaných prouděním 

  Kubíček, Radek
  Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na vibrace trubky vyvolané prouděním. Jejím hlavním cílem a přínosem je analýza tuhosti trubky při kontaktu dvou trubek a následné užití obdržených hodnot a závislostí pro CFD simulace ...
 • Chladič frekvenčního měniče tepelného čerpadla 

  Trepka, Petr
  Diplomová práce v úvodní části popisuje teorii tepelných čerpadel, popisuje princip jejich funkce včetně používaných komponent čerpadel. Dále práce obsahuje popis vnitřní jednotky tepelného čerpadla VZDUCH-VODA, jejíž ...
 • CIP sanitační stanice a její integrace do studeného bloku pivovaru 

  Venclů, Jan
  Tato práce se v teoretické části zabývá popisem procesů výroby piva ve studeném bloku, popisem sanitací a teorií CIP sanitační stanice. Praktická část je zaměřena na konkrétní návrh CIP sanitační stanice, výběr vhodného ...
 • Energetické využití odpadních vod 

  Žáček, Jan
  Diplomová práce předkládá různé metody energetického využití odpadních vod. Ukazuje, že odpadní voda je zdrojem tepelné energie, která doposud nebyla téměř využívána. Práce se zaměřuje především na rekuperaci tepla z odpadní ...
 • Experimental Verification of Impact of Sprinkled Area Length on Heat Exchange Coefficient 

  Kracík, Petr; Baláš, Marek; Lisý, Martin; Pospíšil, Jiří (Hindawi, 2019-04-01)
  On a sprinkled tube bundle, liquid forms a thin liquid film, and, in the case of boiling liquid, the liquid phase can be quickly and efficiently separated from the gas phase. There are several effects on the ideal flow ...
 • Experimentální ověření kogeneračního systému na bázi plynové mikroturbíny 

  Buřil, Lukáš
  Hlavním tématem této diplomové práce je problematika integrace plynové mikroturbíny do prádelenského provozu. Tato integrace spočívá ve využití odpadního tepla z plynové mikroturbíny pro přímé sušení prádla a ohřev vody v ...
 • Fázové změny na povrchu tepelných výměníků s dutými vlákny 

  Kůdelová, Tereza
  Práce je zaměřena na polymerní tepelné výměníky z dutých vláken. Hlavním předmětem zkoumání je vznik a průběh kondenzace na vnějším povrchu vláken a vliv fázové přeměny na přenos tepla. Práce se současně zabývá vlivem ...
 • Kvantifikace tepelně-hydraulických charakteristik flexibilního prvku s využitím experimentálních dat 

  Sochorec, Rostislav
  Diplomová práce se zabývá stanovením tepelně-hydraulických vlastností vlnovcového flexibilního prvku vyjádřených součinitelem tření a součinitelem přestupu tepla. Flexibilní prvek představuje snadno tvarovatelnou, nerezovou, ...
 • Matematický popis dynamického výměníku tepla 

  Hvožďa, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou dynamického tepelného výměníku se zanedbáním vlivu polohy. Problém je popsán systémem obyčejných diferenciálních rovnic. V souvislosti s tím obsahuje nezbytný teoretický základ ...
 • Měření součinitele přestupu tepla v kruhových minikanálech 

  Snášel, Jan
  Diplomová práce popisuje proces měření součinitele přestupu tepla na tepelném výměníku s kruhovými minikanály. Pro porozumění tohoto procesu je součástí práce shrnutí základní teorie přestupu tepla. Jsou zde uvedeny výhody ...
 • Modulární absorpční oběh 

  Honka, Pavel
  Diplomová práce je zaměřena na chladící oběhy, konkrétně oběhy absorpční. Práce je rozdělena na několik částí, podle řešených problémů. V první části se zabýváme principem a využitím chladících oběhů v praxi, jejich zapojením ...
 • Nadkritické oběhy 

  Uherek, Jan
  Smyslem této bakalářské práce je představení vysoce efektivních energetických oběhů používaných v elektrárnách a jejich porovnání s klasickými oběhy. Dále bude popsán vliv těchto oběhů na účinnost výroby elektrické energie. ...
 • Návrh a konstrukce výměníku tepla 

  Teofil, Daniel
  Cílem této práce je návrh, výpočet a zkonstruování tepelného výměníku pro účely výuky na pracovišti UEEN. Úvodní část se zabývá významem tepelných výměníků v průmyslu, výchozími podmínkami pro konstrukci a zvolením řešení ...
 • Návrh a optimalizace regulačního ventilu pro EHRS výměník 

  Rada, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a optimalizací regulačního ventilu pro EHRS výměník. První část práce představuje rešerši popisující historický vývoj spalovacích motorů, jejich vliv na životní prostředí a především ...
 • Návrh a výpočet výměníku spaliny -vzduch 

  Kóša, Štefan
  Tato závěrečná práce se zabývá návrhem tepelného výměníku pro jednotku s plynovou turbínou. Natlakovaný vzduch z kompresoru je ohříván spalinami vzniklými zplyňováním a následním spalováním dřevné biomasy. Ohřátý vzduch ...
 • Návrh malého jaderného reaktoru pro účely dodávek tepla 

  Bobčík, Marek
  Úkolem této diplomové práce je posouzení vhodnosti využití malého jaderného reaktoru pro účely dodávek tepla. Toto řešení je dimenzováno především pro menší města. Jsou analyzovány veškeré potřeby dodávky tepla s následným ...
 • Návrh nového chladícího okruhu 

  Albert, Tomáš
  Tato diplomová práce seznámí čtenáře s návrhem nového chladícího okruhu a jeho modernizací. Součástí je výpočet tepelného výměníku a návrh ostatních částí, jako jsou například čerpadla, nebo chladící věže. Dále se zabývá ...
 • Návrh obrábění trubkovnice a trubkových přepážek 

  Poduška, Libor
  Práce se zabývá tvorbou 3D modelu tepelného výměníku a návrhem výroby jeho hlavních částí, jako jsou trubkovnice a trubkové přepážky. Práce dále obsahuje obecnou rešerši z oblasti konstrukčních řešení tepelných výměníků, ...
 • Návrh výměníku tepla 

  Buzík, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na tepelně-hydraulický a pevnostní návrh tepelného výměníku s U-trubkovým svazkem uvnitř pláště. Úvodní část práce seznamuje s problematikou návrhu tepelného výměníku. Další část popisuje ...
 • Návrh výměníku tepla v uzavřeném oběhu s plynovou turbinou 

  Sklenář, Oldřich
  Obsahem této bakalářské práce je určení parametrů oběhu experimentální jednotky vysokoteplotního, plynem chlazeného jaderného reaktoru a návrh rekuperačního výměníku pro tento oběh. V první části zabývající se tepelným ...