Now showing items 1-20 of 32

 • Energetická simulace vlivu zemního výměníku tepla na provoz rekuperační jednotky teplovzdušného vytápění 

  Kolbábek, Antonín
  Obsahem diplomové práce je energetická simulace systému rekuperace ve spojení se zemním výměníkem tepla (ZVT) v nízkoenergetickém rodinném domku s teplovzdušným vytápěním a větráním. Na základě výsledků simulace byl ...
 • Kooperace tepelného čerpadla s pasivním solárním systémem 

  Bohůn, Vojtěch
  Předložená bakalářská práce se zabývá alternativními zdroji tepelné energie – solárním systémem a tepelným čerpadlem, jejichž provoz je energeticky výhodný a je možné je účelně spojovat do jednoho systému. Cílem práce je ...
 • Náhrada klasického zemního výměníku tepla solankovým u rodinného domu s teplovzdušným vytápěcím systémem 

  Sokola, Robert
  Obsahem diplomové práce je energetická simulace zemního výměníku tepla (ZVT) v klasickém a solankovém provedení, který slouží jako doplněk teplovzdušného vytápění s rekuperací tepla v nízkoenergetickém rodinném domě. Na ...
 • Návrh vzduchotechniky ve sportovní hale 

  Kučera, Martin
  Práce se zabývá vzduchotechnickým systémem pro tělocvičnu. Vzduchotechnika zajišťuje nucené větrání a úpravu přiváděného vzduchu tak, aby byla zajištěna požadovaná teplota a vlhkost vnitřního klimatu. Teoretická část je ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Selnarová, Elisabeth
  S využitím svažitosti terénu byly s ohledem na okolní zástavbu navrženy dva typy bytových domů -Komín a Komínek, které jsou v pravidelné struktuře rozmístěné na zadaném území. Při návrhu bylo dbáno na udržitelný rozvoj z ...
 • Posouzení tepelné pohody v nízkoenergetickém rodinném domku s teplovzdušným vytápěním 

  Kos, Jan
  Úkolem této diplomové práce je pomocí CFD simulací vyhodnotit návrh teplovzdušného vytápěcího systému v nízkoenergetickém rodinném domku z hlediska tepelné pohody během zimního období. K řešení byl použit program CCM+, ...
 • Realizace zemních výměníků v podmínkách ČR 

  Macenauerová, Tereza
  Tato práce mapuje realizace zemních výměníků tepla pro vzduchotechnické systémy budov na území České republiky, především pak v oblasti jižní Moravy. Cílem bylo shromáždit základní informace o konkrétních zařízeních – jako ...
 • Sálavé vytápění průmyslových hal 

  Rybář, Jakub
  Vnitřní klima průmyslových hal je dnes s výhodou utvářeno sálavými systémy vytápění, které jsou pružnější a efektivnější, než systémy konvekční. Rozhodující složkou vnitřního klimatu je u těchto systémů střední radiační ...
 • Tepelné výměníky pro vytápění 

  Blažek, Miroslav
  Tepelné výměníky jsou důležitou součástí při přenosu tepla mezi dvěmi látkami. Bakalářská práce se zabývá problematikou volby tepelných výměníků. Je rozdělena na dvě části. V první teoretické části jsou uvedena základní ...
 • Teplovzdušné vytápění a chlazení rodinného domu 

  Rodková, Daniela
  Tato bakalářská práce řeší optimalizaci vnitřního mikroklima rodinného domu, ke kterému je přidružena soukromá bazénová hala. V rodinném domě je navržena vzduchotechnika pro hygienickou výměnu vzduchu, chladivový systém ...
 • Teplovzdušné vytápění budov 

  Brázda, Jan
  BRÁZDA Jan: Teplovzdušné vytápění budov Cílem bakalářské práce je provést rešerši různých způsobů teplovzdušného vytápění v budovách a následně provést jejich porovnání s jinými způsoby vytápění budov.
 • Teplovzdušné vytápění výstavního prostoru autosalonu 

  Bajza, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického zařízení pro výstavní prostor autosalonu a prostory nezbytně nutné k zajištění provozu. Zařízení je navrženo aby splňovalo provozní, funkční a hygienické požadavky ...
 • Úsporné vzduchotechnické systémy v rodinném domě 

  Seget, Ondřej
  Cílem projektu je navrhnout vzduchotechnické zařízení s úsporným provozem. Navržený systém teplovzdušného rovnotlakého vytápění je podporován solárními kolektory a kapalinovým zemním výměníkem pro předehřev vzduchu.
 • Větrání a teplovzdušné vytápění autoservisu 

  Bašta, Milan
  Diplomová práce se zabývá návrhem větrání a teplovzdušného vytápění autoservisu. V úvodu práce je seznámení s touto problematikou a popis dispozice objektu. Dále je práce věnována výpočtům, z kterých vychází návrh větrání ...
 • Větrání a vytápění průmyslové haly 

  Švábenský, Jiří
  Úkolem diplomové práce je navrhnou řešení větrání a vytápění průmyslové haly. Základem návrhu je výpočet tepelných ztrát a tepelných zisků objektu. Návrh se zabývá přívodem vzduchu pro zimní a letní období pro jednotlivé ...
 • Vytápění domu s "téměř nulovou spotřebou" energie 

  Lacina, Martin
  Hlavní náplní práce je návrh vytápění víceúčelového objektu. Specifikem návrhu je požadavek na "téměř nulovou" spotřebu energie k vytápění. V první části práce jsou popsány v současnosti nejčastější systémy vedoucí k úspoře ...
 • Vytápění výrobní haly 

  Poláček, Filip
  Bakalářská práce je zaměřena na možnosti vytápění výrobních hal. Na jejich výhody a nevýhody. Dále se práce zabývá vhodným výběrem způsobu vytápění pro konkrétní výrobní halu a výpočtem ideového návrhu vytápění.
 • Vytápění výrobního objektu s administrativou 

  Březina, Jan
  Úkolem této bakalářské práce je porovnat způsoby vytápění průmyslových hal a navrhnout vhodný systém vytápění do zadaného výrobního objektu, který se nachází na okraji města Brna. Objekt je tvořen dvěma jednopodlažními ...
 • Vzduchotechnika čistého prostoru 

  Faltys, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického zařízení pro čisté prostory operačních sálů a prostory nezbytně nutné k zajištění provozu těchto sálů. Zařízení je navrženo tak, aby splňovalo hygienické, provozní a ...
 • Vzduchotechnika mateřské školy 

  Müller, Jan
  Bakalářská práce je zpracována pro návrh vzduchotechnického zařízení pro objekt mateřské školky v Kuřimi. Do zadaného objektu je navrženo teplovzdušné vytápění, teplovzdušné větrání a přirozené větrání prostor. Teoretická ...