Now showing items 1-20 of 33

 • Antioxidační účinky huminových kyselin 

  Bakajová, Barbora
  Hlavním cílem diplomové práce byla studie vlivu huminových kyselin a jejich solí na termooxidační stabilitu a degradabilitu polyvinylalkoholu (PVA). Pro tento účel byla využita metoda termogravimetrie. Bylo prokázáno, že ...
 • APLIKACE NANOMATERIÁLŮ PRO VÝVOJ PÁJEK BEZ OLOVA 

  Pešina, Zbyněk
  Předkládaná disertační práce je motivována hledáním alternativy k pájení bez použití olova s pomocí nanočástic kovů a jejich slitin. Tato problematika je aktuálně řešena používáním pájek bez olova, jejichž vlastnosti však ...
 • Aplikace nízkoteplotních sintrovacích past i vodivých inkoustů ve výrobě desek s plošnými spoji 

  Kolek, Andrej
  Predkladaná diplomová práca informuje o vývoji a aplikáciách nízkoteplotných sintrovacích pást v oblasti výroby a montáže DPS súčiastok o pájaní bez použitia olova s použitím nanočastíc kovov a ich zlúčenín. Momentálne sa ...
 • Charakterizace hydratačních produktů portlandského cementu pomocí termodilatometrické analýzy 

  Dvořáková, Tereza
  V práci jsou prezentovány výsledky termodilatometrické analýzy cementových past během zahřívání na vysoké teploty. Objemové změny byly pozorovány ve vzorcích z cementové pasty ve vybraných časových intervalech hydratace. ...
 • Hydratace biomolekul 

  Flimel, Karol
  Cielom tejto práce bolo využitie metód termickej analýzy (diferenčná kompenzačná kalorimetria a termogravimetria) pri štúdiu kinetiky odparovania vody z HYA. Tento prístup pomohol k stanoveniu zmien desorbčných energií v ...
 • Hydratace huminových látek 

  Bursáková, Petra
  Tato dizertační práce studuje charakter hydratační vody v systému voda/huminová látka. Úkolem je určit jak kvantitativní, tak i kvalitativní aspekty hydratace huminových látek (HS) v pevné i kapalné fázi a prozkoumat rozdíly ...
 • Hydratace hyaluronové kyseliny 

  Průšová, Alena
  Hydratace patří mezi nejdůležitější faktory ovlivňující sekundární strukturu a tím i funkci molekul v živých systémech. Díky vysoké afinitě tvoří molekuly vody specifické struktury jejichž složení a fyzikální vlastnosti ...
 • Hydrogely huminových kyselin 

  Cihlář, Zdeněk
  Huminové kyseliny představují hlavní součást půdní organické hmoty. Jedná se o všudypřítomné sloučeniny s komplexní chemickou a fyzikálně-chemickou strukturou. Předkládaná práce shrnuje několik způsobů modifikací huminových ...
 • Mechanizmus a kinetika vzniku gehlenitu a anortitu v keramických směsích. 

  Matysová, Dorota
  Táto bakalárska práca sa zaoberá štúdiom mechanizmu a kinetiky vzniku gehlenitu a anortitu v keramickej zmesi. Použitými metódami boli termická analýza (TG-DTA-EGA), HT-XRD a žiarová mikroskopia. Na stanovenie aktivačnej ...
 • Metody stanovení obsahu polyhydroxyalkanoátů v bakteriálních buňkách 

  Černayová, Diana
  Táto bakalárska práca sa zaoberá metódami na stanovenie polyhydroxyalkanoátov (PHA) v bunkách baktérie Cupriavidus necator H16. Medzi použité metódy patrí infračervnená spektroskopia s Fourierovou transformáciou (FTIR), ...
 • Optimalizace způsobu očkování litiny s kuličkovým grafitem 

  Ulm, Daniel
  Diplomová práce se v teoretické části zabývá klasifikací litin, výrobou litiny s kuličkovým grafitem, jejím očkováním a modifikací a hodnocením kvality za pomocí termické analýzy, obrazové analýzy a zkoušek mechanických ...
 • Ověření účinku očkovadel na strukturu litiny s využitím termické analýzy 

  Chyla, Ondrej
  Diplomová práca sa v teoretickej časti zaoberá klasifikáciou liatin, problematikou jej výroby, spôsobmi očkovania a hodnotením kvality liatiny pomocou termickej analýzy. Cieľom praktickej časti bolo zistiť vplyv stupňa ...
 • Příprava a charakterizace směsných hydrogelů na bázi systému hyaluronan-albumin 

  Hájovská, Pavla
  Tato diplomová práce se zabývá přípravou a následnou charakterizací albuminových (BSA) a směsných hyaluronan-albuminových (HA+BSA) hydrogelů. Experimentální charakterizace byla založena na reologickém měření vlivu iontové ...
 • Příprava a průběh hydratace pojivového systému na bázi stroncium yttritého cementu 

  Florian, Ondřej
  Práce se zabývá studiem přípravy pojivového systému na bázi stroncium ytrittého cementu a zkoumáním fyzikálně chemických vlastností takto připraveného systému. Průběh procesu byl vyhodnocen s použitím metod kalorimetrie, ...
 • Retence vody v huminových kyselinách 

  Cihlář, Zdeněk
  Huminové kyseliny byly vyextrahovány z jihomoravského lignitu. Takto získaný neupravený vzorek huminových kyselin byl oxidován buď H2O2 nebo HNO3. Oxidované huminové kyseliny byly dále modifikovány pomocí formaldehydu za ...
 • Stabilita komplexů huminových kyselin s těžkými kovy 

  Nováčková, Kristýna
  Tato diplomová práce je zaměřena na porovnání termo-oxidační a chemické stability kovových komplexů huminových kyselin. Pro tyto experimenty byly vybrány tři prvky reprezentující skupinu těžkých kovů (kobalt, měď a nikl). ...
 • Stabilita solí a komplexů huminových kyselin 

  Nováčková, Kristýna
  Základem práce je studium vlivu přítomnosti kovů inkorporovaných do struktury huminových látek při tepelné zátěži za přítomnosti vzdušného kyslíku. Pro tyto účely byla použita lignitická huminová kyselina, u které byl ...
 • Stanovení stárnutí bavlny pomocí změny polymeračního stupně celulózy 

  Flimelová, Miroslava
  Stupeň polymerace patří mezi nejdůležitější faktory ovlivňující stárnutí celulózy. Výsledkem stárnutí celulózových materiálů je snižování stupně polymerace a s tím spojené zhoršení mechanických a optických vlastností ...
 • Strukturní a morfologická charakterizace polyamidových spon 

  Kubíčková, Eva
  Práce se zabývá strukturní a morfologickou charakterizací polyamidových spon, které slouží k upínání textilních řemínků, které byly vyrobené v pěti různých letech a z nichž některé spony vyrobené v roce 2000 a 2004 byly ...
 • Studium budičů anhydritových maltovin 

  Duda, Štěpán
  Předkládaná diplomová práce se zabývá studiem budičů anhydritových maltovin. Teoretická část je věnována rešerši dostupné tuzemské a zahraniční literatury na dané téma. Pozornost je také věnována studiu dosavadního výzkumu ...