Now showing items 1-11 of 11

 • Biometrie otisku prstu 

  Smékal, Ondřej
  Algoritmy sloužící pro identifikaci a verifikaci osob pomocí rozpoznávání otisků prstů jsou již dlouhodobě rozšířeny a využívány ve forenzních aplikacích i v soukromém sektoru. Cílem této práce je seznámení se s různými ...
 • Generátor otisků prstů 

  Chaloupka, Radek
  Algoritmy pro rozpoznávání otisků prstů jsou známé již dlouho a přetrvává snaha o jejich pokud možno co nejlepší optimalizaci. Tato diplomová práce je ovšem na postup opačná, kdy otisky prstů nejsou rozpoznávány, ale jsou ...
 • Ocenění pozemku zatíženého služebností 

  Nedůchalová, Ludmila
  Diplomová práce zpracovává problematiku věcných břemen a jejich vliv na ocenění pozemku. Nejdříve jsou v práci popsány základní pojmy týkající se tématu, dále pak právní úprava věcných břemen, členění a možnosti vzniku, ...
 • Právní úprava a způsoby oceňování věcných břemen 

  Adámek, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku věcných břemen zatěžujících nemovitosti v ČR. Celá práce je rozdělena na dvě části textovou a návrhovou. V textové části jsou rozebrány obecné pojmy související s oceňováním ...
 • Skončení pracovního poměru zaměstnanců společnosti Honeywell, spol. s r. o. 

  Hanušová, Lucie
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku skončení pracovního poměru. Obsahuje návrh na skončení pracovního poměru zaměstnanců vypracovaný pro zaměstnavatele, který na základě rozhodnutí svého vedení přemísťuje jeden z ...
 • Srovnání obvyklé ceny věcného břemene inženýrských sítí s cenami podle vnitřních předpisů obcí 

  Prokopová, Tereza
  Práce se zabývá oceněním služebnosti inženýrské sítě cenou obvyklou a na základě vnitřních předpisů obcí. Teoretická část práce se zaměřuje na problematiku týkající se věcných břemen, stručný přehled historie, členění, ...
 • Srovnání obvyklé ceny věcného břemene s cenami podle vnitřních předpisů obcí 

  Hladká, Helena
  Předmětem diplomové práce je ocenění věcného břemene cenou obvyklou a cenou stanovenou podle vnitřních předpisů obcí. Teoretická část je zaměřena na všeobecný rozbor věcných břemen, jejich právní úpravu a nejvýznamnější ...
 • Stanovení hodnoty nemovitostí zatížené věcným břemenem 

  Fojtík, Zdeněk
  Práce se zabývá stanovením hodnoty nemovitosti zatížené věcným břemenem zřizovanými ve prospěch staveb dopravní infrastruktury.Cílem je stanovení hodnoty nemovitosti za účelem prodeje a pro daňové účely. V souvislosti se ...
 • Stanovení hodnoty věcného břemene průchodu a průjezdu 

  Valentová, Renata
  Předmětem diplomové práce je stanovení hodnoty věcného břemene průchodu a průjezdu přes pozemek jiného vlastníka. Hodnota věcného břemene bude stanovena na dobu neurčitou, na dobu trvání 20 let a na dobu života oprávněného. ...
 • Syntéza důkazů nekonečnosti běhu programů s využitím šablon 

  Martiček, Štefan
  Jednou z nejsložitěji verifikovaných vlastností programů v oblasti formální analýzy je živost. K jedné z metod ověřujících tuto vlastnost patří i dokazování neukončitelnosti programů. Naše práce popisuje návrh a implementaci ...
 • Určení hodnoty věcných břemen stavby na cizím pozemku a přechodu nebo přejezdu přes pozemek jiného vlastníka 

  Kuhrová, Kristýna
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku věcných břemen z hlediska činnosti znalce. V první části práce je proveden rozbor platné právní úpravy věcných břemen, jejich členění, příčiny možného vzniku, změn a zániku. Dále ...