Now showing items 1-20 of 32

 • Analýza rozložení teplotního profilu v pájecí peci pomocí systémů CAE 

  Stručovský, Aleš
  Cílem tohoto projektu je pomocí CAE systému analyzovat rozložení teplotního profilu pájecí pece DIMA 0180. K vytvoření modelu je použit program Solidworks 2012 Premium. Simulace je provedena pomocí modulu Flow simulation. ...
 • Bezdotykové měření teploty 

  Lata, Miroslav
  Cílem práce bylo vypracování studie o rozvíjejícím se bezkontaktním měření teploty a přiblížit tak metody měření v oblasti infračerveného záření. Počátek práce je věnován hlavním pojmům a definicím nutné pro uvedení do ...
 • Emisivita a její vliv na odvod tepla 

  Gančev, Jan
  Předkládaná práce se zabývá problematikou emisivity a jejího vlivu na odvod tepla. V první části jsou popsány základy tepelného managementu, problematika emisivity a jejího měření. V druhé, experimentální části, jsou měřením ...
 • Metodika měření rozložení teploty za proudovým motorem 

  Koutný, Martin
  Tato práce se zabývá měřením rozložení teploty za proudovým motorem. V rešeršní části jsou uvedeny vybrané způsoby měření teploty. Praktická část je pak rozdělena na návrh (a poté i montáž) měřicího stendu, metodiku měření ...
 • Metody identifikace teplot brzdových systémů vozidel 

  Jaroň, Dominik
  Práce je zaměřena na měření teplot hlavních částí brzdného systému vozidel. První částí je teoretický základ pro měření teplot termočlánky, IR pyrometry a barvovými teploměry. Jsou zde také uvedeny konkrétní přístroje a ...
 • Měření povrchových teplot ve strojírenství 

  Stránský, Marek
  Tato práce se zabývá problematikou zjišťování povrchové teploty kontaktní a bezkontaktní metodou. Práce obsahuje soupis a formulace základních pojmů a termodynamických zákonů. Dále se práce zabývá popisem a srovnáním ...
 • Měření slunečního záření 

  Mazoch, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a ověřením levné metody pro orientační měření přímého a difúzního slunečního záření pro odhad tepelného zisku budov. Teoretická část je zaměřena na rozbor sluneční energie a druhů měřicích ...
 • Měření slunečního záření 

  Chvátal, Michal
  Cílem Bakalářské práce je návrh a ověření levné metody pro orientační měření přímého a difuzního slunečního záření. Důvodem měření slunečního záření je odhad tepelného zisku budov. V práci je popsán rozdíl mezi termočlánkovými ...
 • Měření teplotních polí v elektrických strojích 

  Dostálek, Martin
  Diagnostika teploty je jednou z nejdůležitějších oborů. Setkáváme se s ní v běžném životě, ale velmi důležitá je pro všechna odvětví průmyslu. Jedná se o měření zjišťující okamžitý stav měřeného objektu. Kontaktní měření ...
 • Měření teploty 

  Brzobohatý, Lukáš
  ABSTRAKT Brzobohatý Lukáš: Měření teploty. Práce předkládá ucelený přehled o měření jedné ze základních stavových veličin určujících stav hmoty - teploty. Zabývá se vývojem teplotních stupnic, jednotek a měřícími přístroji. ...
 • Měření teploty brzdového kotouče za jízdy vozidla 

  Mužák, Jaroslav
  Zpracováváme úvodní studii problematiky snímání teploty brzdového kotouče jedoucího vozidla. Je nutné vybrat nejvhodnější snímač teploty, sestrojit celý měřící řetězec, vyřešit uchycení snímače na vozidle. Po provedení ...
 • Měření teploty na asynchronním motoru 

  Bartoň, Petr
  V této práci jsou popsány metody měření teploty v elektrických strojích. Vzhledem k tomu, že v asynchronních motorech působí magnetická pole a mechanické vlivy, lze použít jen omezené množství metod pro měření teploty. ...
 • Měření teploty na elektrickém motoru 

  Trnka, Zbyněk
  Cílem této bakalářské práce bylo seznámení se s různými metodami měření teploty na elektrickém motoru při užití chlazení. Úvod práce je věnován základním pojmům a definicím z oblasti přenosu tepla, proudění tekutin, ztrátám ...
 • Měření teploty v elektrických strojích pomocí LabVIEW 

  Strmeň, Milan
  Tato práce se zabývá využitím virtuální instrumentace programu LabView jako nástroje pro teplotní měření na povrchu asynchronního motoru. Její součástí je také zvládnutí problematiky měření pomocí termočlánků. Především ...
 • Měření teploty výfukových plynů u proudového motoru 

  Tunkr, Pavel
  V této bakalářské práci jsou na úvod stručně popsány proudové motory, jejich princip a metody měření teploty výfukových plynů. Jsou zde uvedeny možné druhy snímačů teploty a vybrán vhodný typ snímače pro danou aplikaci. ...
 • Měření veličin pro meteorologii 

  Škorpík, Daniel
  Tato bakalářská práce pojednává o základních meteorologických veličinách, zejména o proudění vzduchu a teplotě. Tyto veličiny jsou měřeny za pomocí anemometru, který využívá odporových senzorů, konkrétně se jedná o dva ...
 • Měření velmi nízkých teplot 

  Mráz, Dominik
  Tato bakalářská práce se zaobírá měřením velmi nízké teploty, respektive popisem jednotlivých senzorů teploty, jejich přesností, rozsahem teplot a linearitou přenosu. Věnuje se především problematice využití těchto senzorů ...
 • Mikroprocesorem řízená mikropájka 

  Stavělík, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací napájecího a řídicího systému mikropájky, který umožňuje udržovat konstantní teplotu pájecího hrotu. Řídicí sytém je založen na mikrokontroléru Atmega328 firmy Atmel, součástí práce ...
 • Model tepelného technologického procesu 

  Krásenský, Jan
  Práce popisuje možnosti měřících karet X20AT2222 a X20AT2402. Je popsán návrh fyzického modelu tepelného tunelu se třemi sekcemi a vlastními topnými tělesy. Detailně je rozebráno technické řešení i struktura modelu a ...
 • Návrh výukového modelu termocykleru 

  Smělý, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem výukového modelu termocykleru. Měřením a regulací průběhů teplot pomocí měřicí karty MF624 a počítače v reálném čase. Jsou zde popsány termoelektrické jevy související s fungováním Peltierových ...