Now showing items 1-12 of 12

 • Aplikace moderních technologií pro výrobu prototypové formy 

  Pospíšil, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá využitím moderních technologií jako je např. 3D skenování, 3D tisk a vakuové lití na produkci prototypové formy, jejich výhodami a nedostatky oproti konvenčním způsobům výroby. Součástí je ...
 • Dielektrické vlastnosti termoplastů plněných mletou slídou 

  Fiala, Ivo
  Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou kompozitních materiálů, měřením jejich dielektrických vlastností, konkrétně polyamidu a polyamidu plněného různým hmotnostním procentem mleté slídy. Základním zaměřením ...
 • Návrh modelu součásti pro vstřikovací formu 

  Habovštiaková, Mária
  Bakalárska práca sa zaoberá navrhovaním vstupných parametrov výroby konkrétnej plastovej súčasti technológiou vstrekovania do formy. Práca zahrňuje základné poznatky o materiáloch využívaných pri vstrekovaní, samotný rozbor ...
 • Návrh technologie výroby šnekového soukolí z plastu 

  Petrucha, Roman
  Diplomová práce se zabývá návrhem vstřikovací formy pro výrobu dvoudílného plastového šneku, který je součástí šnekového soukolí uloženého v objímce. Z počátku byl proveden rozbor zadané součásti s upřesněním její funkce ...
 • Návrh technologie výroby tělesa světlometu 

  Pytlík, Radek
  Projekt vypracovaný v rámci magisterského studia předkládá návrh technologie výroby tělesa světlometu z vysokoteplotního polykarbonátu Apec 1695 o tloušťce stěny 1,8 mm. Velikost výrobní série je stanovena na 100 000 ks/rok. ...
 • Obrábění polymerních materiálů 

  Ondráček, Ivo
  Tato bakalářská práce se zabývá obráběním polymerních materiálů a hlavními rozdíly mezi obráběním kovů a polymerů či plastů. Úvod práce popisuje hlavní mezníky v historii vzniku a používání plastů. Dále se práce zaměřuje ...
 • Perspektivní materiály pro pouzdření 

  Gančev, Jan
  V první části se práce zabývá teorií pouzdření polovodičových čipů a hybridních integrovaných obvodů a definováním materiálových vlastností stěžejních pro pouzdření. V druhé, experimentální, části jsou definovány základní ...
 • Problematika tepelně zpracovaných odpadních recyklátů a optimalizace vlastností pro jejich využití ve stavebnictví 

  Čermák, Jan
  Vzhledem ke stále se zvyšující spotřebě plastových materiálů se jejich znovuvyužití stává velmi aktuální otázkou. Recyklace vyčištěného jednodruhového plastového odpadu je jednoduchá, takové produkty lze použít jako surovinu ...
 • Statická analýza částí potrubních systémů z termoplastů 

  Plášek, Jan
  Termoplastové materiály vykazují významné nelineární chování. Toto nelineární chování se popisuje pomocí křivek modulu tečení. Křivky modulu tečení jsou závislé na úrovni napětí, vlivu teploty a na čase. V disertační práci ...
 • Statické řešení vodovodního potrubí při bezvýkopové technologii 

  Mráčková, Martina
  V práci je uveden přehled nejpoužívanějších bezvýkopových technologií a možností jejich využití pro ukládání nového termoplastového potrubí. Je analyzováno statické chování termoplastového vodovodního potrubí ukládaného ...
 • Technologie výroby plastového tělesa clony 

  Dluhoš, Jan
  V diplomové práci je řešena problematika výroby plastového tělesa clony metodou vstřikování plastů. Práce obsahuje návrh vstřikovací formy pro zadaný dílec. Nejprve byl zvolen vhodný materiál výlisku, dále byly provedeny ...
 • Technologie zpracování plastů 

  Kubíček, František
  Práce je literární rešerší zaměřenou na technologii zpracování plastů s celkovým důrazem a zaměřením na technologii vstřikování. Z vybrané technologie je dále věnována pozornost ma-teriálům vhodným ke vstřikování, vstřikovacím ...