Now showing items 1-11 of 11

 • Bezpečnost civilního letectví a jeho ochrana před protiprávními činy 

  Srba, Matěj
  Tato bakalářská práce je zaměřena na ochranu civilního letectví, resp. na právní dokumenty, které tuto ochranu zajištují. Krom toho jsou v práci popsány dva základní směry, kterými se bezpečnost letectví zabývá. Cílem této ...
 • Krizový plán obchodního centra pro ochranu osob před nástražným výbušným systémem, či úmyslně nastraženým nebezpečným chemickým látkám. 

  Venclovský, Filip
  Práce je ve své podstatě zaměřena na možnost spáchání teroristického činu za použití nebezpečných chemických látek nebo nástražného výbušného systému v obchodních centrech v podmínkách České republiky. Teoretická část práce ...
 • Metody detekce energetických materiálů 

  Procházka, Michal
  Byla zpracována rešerše současných metod detekce výbušnin a příbuzných materiálů. Práce se nejprve zabývá metodami detekce a analýzy výbušnin, mezi něž patří metody chromatografické (TLC, GC, HPLC, IC), hmotnostní spektrometrie ...
 • Možné zneužití nebezpečných chemických průmyslových toxických látek 

  Gregorová, Renáta
  Bakalářská práce, „Možné zneužití nebezpečných chemických průmyslových toxických látek“, se v první části věnuje legislativě, která určuje podmínky pro nakládání s nebezpečnými látkami. Dále se zabývá terorismem a použitím ...
 • Nebezpečí chemického terorismu v podmínkách České republiky 

  Novotná, Martina
  Na základě literární rešerše byla zmapována situace chemického terorismu v podmínkách České republiky. V úvodní části diplomové práce je uvedena charakteristika a rozdělení terorismu, dále je zaměřena konkrétně na terorismus ...
 • Ochrana obyvatelstva před chemickým terorismem 

  Kinduchová, Iveta
  V této publikaci jsou popsány možné projevy chemického teroristického útoku, jeho dopady na obyvatelstvo, životní prostředí, následuji zásady a způsoby ochrana obyvatelstva před chemickým terorismem,jeho informovanost a ...
 • Ochrana obyvatelstva před terorismem 

  Ullmann, Walter
  Téma mé bakalářské práce je Ochrana obyvatelstva před terorismem. V mé bakalářské práci jsem čerpal z domácích a zahraničních zdrojů za posledních deset let. V první části bakalářské práce se zabývám historií ochrany ...
 • Shared Space: Study of Counter–Terrorist Adjustments 

  Ostakh, Anton (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2019-11-13)
  This work is a part of the research being conducted at the Faculty of Architecture of the CTU on the topic of ‘Theory of Shared space and its projection on architectural and urban design’. The article deals with the issue ...
 • Terorismus jako destabilizující prvek vnitřní bezpečnosti státu 

  Šibor, Emil
  Téma mé bakalářské práce je Terorismus jako destabilizující prvek vnitřní bezpečnosti státu. Ve své práci jsem čerpal z domácích i zahraničních zdrojů. V první části jsem se věnoval historii a vývoji terorismu a také ...
 • Vybraná rizika měkkých cílů 

  Handl, Petr
  Diplomová práce se zabývá vybranými riziky měkkých cílů, které mohou působit negativně na bezpečnost a ochranu těchto objektů. V současném stavu nalezneme vysvětlení pojmu měkké cíle, terorismu, který na ně působí a také ...
 • Základní aspekty ochrany obyvatelstva před následky chemického terorismu v České republice 

  Drápal, Stanislav
  Tématem bakalářské práce jsou Základní aspekty ochrany obyvatelstva před následky chemického terorismu v České republice. V této bakalářské práci bylo čerpáno z domácích a zahraničních zdrojů za posledních deset let. V ...