Now showing items 1-12 of 12

 • Ekotoxicita vybraných musk sloučenin 

  Cvikýřová, Zuzana
  Prostředky každodenní potřeby, kterými jsou zejména kosmetické přípravky a prostředky osobní péče, mohou značnou měrou ovlivňovat životní prostředí. V poslední době jsou z hlediska ochrany životního prostředí často zmiňovány ...
 • Ekotoxicita vybraných platinových kovů. 

  Kořínková, Klára
  Za posledních 20 let byla zaznamenána vyšší koncentrace platinových kovů v životním prostředí. Tyto rizikové kovy se dostávají pomocí antropogenní činnosti do akvatického a terestrického ekosystému. Je tedy nezbytné zabývat ...
 • Ekotoxikologické hodnocení polymerních substancí 

  Milatová, Martina
  Polymery nebo jejich modifikátory se stávají součástí celé řady výrobků. Po skončení životního cyklu jsou využitelné části výrobků recyklovány, avšak podstatná část se stává komunálním odpadem. Z těchto důvodů je žádoucí ...
 • Ekotoxikologické hodnocení sedimentů 

  Dobešová, Zuzana
  Sedimenty tekoucích a stojatých vod mohou být rezervoárem celé řady kontaminantů, které se do akvatického ekosystému dostávají ať už v důsledku kontrolovaného vypouštění čištěných odpadních vod nebo různých úniků či havárií ...
 • Ekotoxikologické hodnocení vzorků z požářišť 

  Pasírbková, Adéla
  Při požárech dochází často k hoření různorodého materiálu. Vzniká mnoho produktů hoření, které mohou nepříznivě ovlivnit životní prostředí. Nejčastěji detekovanými sloučeninami jsou oxid uhličitý, oxid uhelnatý, oxid ...
 • Ekotoxikologické testy a jejich aplikace k hodnocení vedlejších energetických produktů 

  Ballnérová, Petra
  Vedlejší energetické produkty představují část odpadů z energetických provozů, které jsou přímým zůstatkem spáleného paliva, popř. tuhé zbytky z čištění spalin. Jejich další materiálové využití může ovlivňovat terestrické ...
 • Plasty a mikroplasty a jejich vliv na biotu ekosystémů 

  Románeková, Ivana
  Táto bakalárska práca sa zaoberá vplyvom plastov a mikroplastov na životné prostredie. Cieľmi tejto práce je vypracovanie literárnej rešerše zameranej na problematiku plastov a to hlavne mikroplastov, a na ich negatívny ...
 • Posouzení ekotoxicity vybraných léčiv 

  Weiss, Jan
  V poslední době vzrůstá spotřeba léčiv, a tudíž i množství jejich reziduí v přírodních ekosystémech. Je tedy nezbytné zabývat se i jejich případnými negativními vlivy na životní prostředí. Předložená diplomová práce je ...
 • Posouzení vlivu monomerů formaldehydových pryskyřic na životní prostředí 

  Kalčíková, Gabriela
  V současné době jsou každoročně produkovány tisíce nových látek jejichž vliv na životní prostředí není znám. Mnohé z těchto látek jsou záměrně nebo lidskou nedbalostí vypouštěny do přírody, kde mohou být transportovány a ...
 • Vliv použitého testovacího organismu (sladkovodní řasy) na testování akutní toxicity mikrometodou 

  Halatová, Kateřina
  Určení vlivu volby zkušebního organismu na výsledek stanovení toxických účinků. Porovnání výsledků stanovení akutní toxicity mikrometodou při použití 5 různých druhů sladkovodních řas (podle TNV 75 7741), vyhodnocení rozdílů ...
 • Využití kontaktních testů fytotoxicity při hodnocení vedlejších energetických produktů 

  Jozífková, Zuzana
  Vedlejší energetické produkty představují část odpadů z energetických provozů, které jsou přímým zůstatkem spáleného paliva, popř. tuhé zbytky z čištění spalin. Jejich další materiálové využití může ovlivňovat terestrické ...
 • Využití řasových testů v ekotoxikologii 

  Hájková, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá využitím řasových testů v ekotoxikologii. Pro posouzení ekotoxicity vybraných chemických látek byla použita sladkovodní řasa Desmodesmus subspicatus. Pro vyhodnocování EC50 byla využita metoda ...