Now showing items 1-19 of 19

 • Analýza obsahu sociálních sítí týkající se českých mobilních operátorů 

  Pavlů, Jan
  Tato práce se zabývá analýzou postojů u příspěvků ze sociálních sítí týkajících se českých mobilních operátorů. Kromě analýzy postojů se zaměřuje na vizualizací stažených a analyzovaných dat. Analýza postojů je provedena ...
 • Analýza sentimentu s využitím dolování dat 

  Sychra, Martin
  Obsahem práce je analýza sentimentu, především z informatického hlediska (okrajově z hlediska lingvistického). V lingvistické části je rozebrán pojem sentiment a jazykové metody pro jeho analýzu, např. lemmatizace, POS ...
 • Automatická tvorba rejstříku publikace 

  Strachota, Tomáš
  Tato práce si klade za cíl prozkoumat možnosti běžných metod automatického zpracování jazyka a vytvořit prototyp systému, který bude schopen automaticky generovat rejstříky. Systém bude vyzkoušen na testovacích datech a ...
 • Automatické zjišťování významu textu 

  Jeleček, Jiří
  V rámci této práce byl navržen a implementován systém využívající technik dolování znalostí z textu za účelem rozpoznávání emocí v česky, anglicky a německy psaných textech a bylo provedeno zhodnocení jeho úspěšnosti. ...
 • Dolovanie znalostí z textových dát použitím metód umelej inteligencie 

  Povoda, Lukáš
  Práca sa zaoberá problémom dolovania znalostí z textových dát, ktorý je stále aktuálnejší vzhľadom na exponenciálny rast množstva uložených dát v elektronickej podobe, kde 80% týchto dát je v textovej podobe. Práca skúma ...
 • Extrakce klíčových slov z dokumentů 

  Matička, Jiří
  Práce se zabývá automatickou extrakcí klíčových slov z dokumentů. Jejím cílem je návrh a implementace aplikace, která bude schopná z dokumentu vyextrahovat množinu klíčových slov vyjadřující co nejpřesněji hlavní obsah ...
 • Extrakce metadat z vědeckých článků 

  Lokaj, Tomáš
  Tato práce se zabývá extrakcí metadat z vědeckých článků. Je zde obecně popsán problém extrakce informací se zaměřením na zpracování textových dokumentů. Dále je představen autorem vytvořený program clanky2meta.py určený ...
 • Extrakce sémantických vztahů z textu 

  Schmidt, Marek
  Práce se zabývá extrakcí sémantických vztahů z anglických textů. Zaměřuje se především na použití syntaktické analýzy pro extrakci příznaků, které využívá jak pro různé statistické metody, tak i pro metodu založenou na ...
 • Identifikace pohlaví z textu 

  Mačát, Jakub
  Práce je zaměřena na identifikaci pohlaví z textu výhradně z emailové formy a s tím spojené současné metody získávání dat a textu. Jejich výhody, nevýhody a možnosti použití. Dále byl realizován program na rozpoznávání ...
 • Metody stemmingu používané při dolování textu 

  Adámek, Tomáš
  Tématem této diplomové práce je problematika jednotlivých metod pro dolování z anglických textových dokumentů. Hlavní část této práce se zabývá analýzou metod pro předzpracování textu, konkrétně stemmingem. Jsou zde rozebrány ...
 • Multi-label klasifikace textových dokumentů 

  Průša, Petr
  Diplomová práce se zabývá automatickou klasifikací textových dokumentů. Jsou zde vysvětleny základní pojmy a problémy dolování z textu. Práce vysvětluje pojem shlukování a ukazuje několik základních algoritmů shlukování. ...
 • Odhad emocí z textu 

  Dufková, Aneta
  Tato práce popisuje proces odhadování emocí z textu, při němž je využíváno strojové učení. Proces začíná průzkumem používaných metod, pokračuje výběrem vhodné metody a experimentováním. Využívá několik datových sad, kombinuje ...
 • Reprezentace textu a její vliv na kategorizaci 

  Šabatka, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá strojovým zpracováním textových dat. V teoretické části jsou popsány problémy související se zpracováním přirozeného jazyka a dále jsou představeny různé způsoby předzpracování a reprezentace ...
 • Rozpoznávání emocí v česky psaných textech 

  Červenec, Radek
  Díky rozvoji informačních a komunikačních technologií v posledních letech došlo k velkému nárůstu množství informací, které denně vznikají ve formě elektronických dokumentů. Třídění a zpracování informací se stalo pro ...
 • Shlukování textových dat 

  Leixner, Petr
  Proces shlukování textových dat slouží pro analýzu, navigaci a strukturování velkých kolekcí textů nebo hypertextových dokumentů. Úkolem shlukování je rozklad množiny dokumentů do shluků na základě jejich podobnosti. ...
 • Text mining se zaměřením na shlukovací a fuzzy shlukovací metody 

  Zubková, Kateřina
  Tato práce se zabývá shlukovou analýzou v oblasti text miningu (dolování v textech) a její aplikací na reálná data. Cílem práce je najít vhodné kategorie (shluky) v přepsaných hovorech zaznamenaných v kontaktním centru ...
 • Určování typů a atributů entit napříč jazyky 

  Švub, Daniel
  Cílem této práce je analýza článků na internetové encyklopedii Wikipedii a převod jejich textu psaného v přirozeném jazyce na strukturovanou databázi osob, míst a dalších entit. Podstatou implementovaného programu je určení ...
 • Využití metod dolování dat pro analýzu sociálních sítí 

  Novosad, Andrej
  Práce se zabývá problematikou dolování dat v prostředí sociálních sítí. Podává přehled o dolování z dat a možných metodách dolování. Práce také zkoumá sociální média a sítě, co mohou poskytnout a jaké problémy se sebou ...
 • Zpracování uživatelských recenzí 

  Cihlářová, Dita
  Velmi často lidé nakupují na internetu zboží, které si nemohou prohlédnout a vyzkoušet. Spoléhají se tedy na recenze ostatních zákazníků, ale těch už může být v dnešní době příliš mnoho na to, aby je člověk mohl sám rychle ...