Now showing items 1-12 of 12

 • Modifikace vlastností portlandských cementů orientovaná na snížení emisí CO2 

  Rybová, Alexandra
  Práca je orientovaná na sledovanie hydratačného procesu portlandských cementov na báze fluidných popolčekov, predovšetkým na štúdium AFt fáz, najmä ettringitu a thaumasitu. Konkrétnym cieľom je návrh syntetickej prípravy ...
 • Ověření termodynamické stability ettringitu 

  Pekárková, Jana
  Práce se zabývá možností využití fluidních popílků pro směsné cementy. Zaměřuje se na termodynamickou stabilitu ettringitu, který vzniká při hydrataci směsných cementů. Konkrétně je sledován vliv vnějšího prostředí a vliv ...
 • Sledování termodynamické stability ettringitu v závislosti na zvolených vnitřních a vnějších parametrech 

  Kolaja, Filip
  Tato diplomová práce je zaměřena na dlouhodobé sledování termodynamické stability ettringitu za zvolených podmínek a jeho možnou nestabilitu či transformaci do jiné AFt fáze, zejména do thaumasitu. Sledované vzorky ettringitu ...
 • Sledování vývoje AFt fází ve směsných portlandských cementech s fluidním popílkem 

  Martykán, Jiří
  Tato diplomová práce je zaměřena na vyhodnocení možnosti využití fluidních popílků pro výrobu směsných cementů a sledování hydratačního procesu, zejména tvorbu AFt fází.
 • Studium vlastností ettringitu v dlouhodobém horizontu 

  Křižanová, Lucie
  Tato práce je zaměřena na sledování vlastností ettringitu v dlouhodobém horizontu, především jeho termodynamické stability. Ettringit byl připraven dvojím způsobem. V první části se jedná o způsob hydratace yeelimitu, ...
 • Studium vlastností synteticky vyrobeného ettringitu 

  Hučínová, Lenka
  Doposud byl na ÚTHD ettringit připravován dvěma způsoby, původně způsobem hydratace yeelimitového slínku, přičemž se jeví jako vhodnější z kvalitativního i kvantitativního hlediska po sléze zkoumaná přímá syntéza ettringitu ...
 • Studium vlastností thaumasitu v dlouhodobém horizontu 

  Pospíšilová, Klára
  Tato práce se zabývá sledováním termodynamické stability thaumasitu a sledováním jeho vlastností v dlouhodobém horizontu. Cílem byla syntetická příprava thaumasitu v různých podmínkách a jeho vyhodnocení pomocí rentgenové ...
 • Syntetická příprava a vlastnosti ettringitu 

  Vlachovský, David
  Práce je zaměřena na vlastnosti a chování ettringitu ve vztahu k podmínkám vnějšího prostředí. Zaměřuje se na mineralogické složení ettringitu připraveného metodou syntézy oktadekahydrátu síranu hlinitého a hydroxidu ...
 • Syntetická příprava a vlastnosti thaumasitu 

  Klásková, Silvie
  Práce pokračuje ve sledování termodynamické stability thaumasitu. Zabývá se hlavně vlastnostmi tohoto minerálu a možnými způsoby jeho syntetické přípravy. Zjištěné mineralogické složení za pomocí RTG-difrakční analýzy i ...
 • Termodynamická stabilita thaumasitu 

  Pospíšilová, Klára
  Práce se zabývá rozlišením identifikačních znaků thaumasitu, který spadá do stejné skupiny AFt fází jako minerál ettringit. Obě tyto fáze mají stejné strukturní uspořádání i morfologii. Konkrétním cílem je syntetická ...
 • Tvorba AFt fází při hydrataci směsného cementu s fluidním popílkem 

  Skřeček, Miroslav
  Práce sleduje možnost využití fluidních popílků pro výrobu směsných cementů. Zabývá se tvorbou a projevy AFt fází při hydrataci směsných cementů. Orientuje se na studium podmínek laboratorní syntetické přípravy ettringitu ...
 • Vliv vybraných proměnných na vlastnosti a stabilitu ettringitu 

  Kramoliš, Lukáš
  Práce se zabývá termodynamickou stabilitou synteticky vytvořeného ettringitu. Zaměřuje se na ettringit připravený metodou přímé syntézy síranu hlinitého a hydroxidu vápenatého. Vzorky byly uloženy v laboratorním prostředí ...