Now showing items 1-20 of 28

 • Porovnání kartografických znaků užívaných v účelových mapách 

  Andělová, Pavla
  Diplomová práce se zabývá porovnáním kartografických znaků užívaných v účelových mapách velkého měřítka. Účelem porovnání je zhodnocení jednotnosti aktuálně používaných kartografických znaků a vytvoření výukové databáze ...
 • Sběr dat pro tvorbu DMT 

  Kobližek, Tomáš
  Předmětem této bakalářské práce byl sběr dat pro tvorbu digitálního modelu terénu v západní části údolí Kombutského potoka mezi obcemi Kotvrdovice a Jedovnice. Byla vybudována síť pomocných měřických bodů, ze kterých bylo ...
 • Tachymetrické zaměření krasové lokality u Babic nad Svitavou 

  Lukeš, Michal
  Tato bakalářská práce je zaměřena na tvorbu polohopisného a výškopisného plánu v Moravském krasu. Konkrétně se jedná o geodetické zaměření terénního reliéfu metodou tachymetrie s důrazem na zaměření krasových jevů v lokalitě. ...
 • Tachymetrické zaměření lokality u Vilémovic 

  Čermáková, Markéta
  Předmětem této bakalářské práce bylo vypracování účelové mapy v měřítku 1:500 dvou lokalit v Moravském krasu u Vilémovic. Hlavním úkolem bylo zaměření zadaného území tak, aby byl vystihnut reliéf terénu, terénní kostra a ...
 • Tvorba účelové mapy krasového reliéfu - vývěr Jedovnického potoka 

  Netolický, Lukáš
  V této bakalářské práci je pojednáno o problematice tvorby účelové mapy a to konkrétně v krasovém reliéfu bezprostřední blízkosti vývěru Jedovnického potoka. Tato lokalita se nachází ve střední části moravského krasu. Práce ...
 • Tvorba účelové mapy na lokalitě V zrcadlech - severní část 

  Matušková, Klára
  Cílem této bakalářské práce bylo tachymetrické zaměření části oblasti historické důlní těžby v katastrálním území Olomučany. V dané lokalitě byla vybudována měřická síť pomocí technologie GNSS a oboustranně připojeného a ...
 • Tvorba účelové mapy v systému Kokeš 

  Blaško, Erik
  V geodézií sa často stretávame s problémom ako správne interpretovať alebo previesť namerané dáta z terénu do vhodnej podoby tak aby všetky tieto zistené informácie boli jasne a zrozumiteľne podané vo forme takej, aby bola ...
 • Účelová mapa nové obytné čtvrti v Nové Dubnici 

  Sliška, Andrej
  Cieľom tejto bakalárskej práce je vyhotovenie mapy obsahujúcej výškopis a polohopis časti obytnej štvrte Dlhé Diely a časti ulice Topoľová, pre účely Ing. Mateja Reháka. Mapa bude použitá, z polovice ako dokumentácia ...
 • Účelová mapa přírodní rezervace Pouzdřanská step - jižní část 

  Nováková, Darja
  Cílem této práce je tvorba účelové mapy vybrané lokality v měřítku 1:500. Práce je rozdělena do dvou základních částí. První etapa je věnována přípravám a pracím v terénu. Ve druhé části je zahrnuta samotná tvorba mapy ...
 • Účelová mapa výukového trenažeru v Jedovnicích 

  Ivančík, Eduard
  Predmetom zadania bakalárskej práce je zameranie skutkového stavu na ulici Za Kostelem v obci Jedovnice. V jednotlivých častiach práce sa pojednáva o postupoch vedúcich k riešeniu problematiky, od rekognoskácie terénu, ...
 • Zaměření a tvorba účelové mapy v prostoru Náměstí 28. října v Brně 

  Pavlíček, Ondrej
  Bakalárska práca sa zaoberá zameraním polohopisu a výškopisu lokality Náměstí 28. října. Výsledkom bude účelová mapa v mierke 1:500 v 3. triede presnosti podľa ČSN 01 3410 - Mapy velkých měřítek, vyhotovená v súradnicovom ...
 • Zaměření areálu kostela sv. Bartoloměje v Medlově 

  Lazoríková, Monika
  Cieľom bakalárskej práce je zameranie areálu kostola sv. Bartoloměje v Medlove. Prvá časť práce sa zaoberá meračskými prácami, ktoré zahrňujú prípravu, rekognoskáciu a samotné meranie. Druhá časť práce popisuje spracovanie ...
 • Zaměření areálu kostela sv. Gotharda v Modřicích 

  Galata, Marek
  Předmětem bakalářské práce je zaměření vlastního památkového objektu a souvisejícího okolí. Následuje vytvoření dokumentace objektu dle zvyklostí Národního památkového ústavu a vyhotovení komplexní účelové mapy zmíněné lokality.
 • Zaměření areálu kostela sv. Kateřiny v Ketkovicích 

  Oboňová, Veronika
  Cieľom bakalárskej práce je zameranie vlastného pamiatkového objektu a súvisiaceho okolia kostola sv. Kateřiny v Ketkoviciach. Prvá časť tejto práce sa zaoberá prípravnými prácami a meračskými prácami. Ďalšia časť práce ...
 • Zaměření areálu kostela sv. Šimona a Judy v Radosticích 

  Nevěřilová, Eliška
  Cílem této bakalářské práce je zaměření kostela sv. Šimona a Judy v Radosticích a přilehlého okolí a následné zpracování pro potřeby Národního památkového ústavu. První část se zabývá měřickými pracemi a druhá část popisuje ...
 • Zaměření areálu sýpky v hospodářském dvoře u zámku v Drnholci 

  Nedvěd, Marián
  Cieľom bakalárskej práce je vyhotovenie komplexnej účelovej mapy areálu sýpky pri zámku v obci Drnholec v mierke 1:250 a súvisejúceho okolia vrátane vytvorenia stavebnej dokumentácie objektu podľa zvyklostí Národního ...
 • Zaměření části historického domu Peklo v Tišnově 

  Karafiát, Lukáš
  Předmětem této diplomové práce je zaměření skutečného stavu bývalého zájezdního hostince Peklo v Tišnově a následná tvorba stavební výkresové dokumentace. V první části je bližší seznámení s měřenou lokalitou a kapitola o ...
 • Zaměření kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ivančicích 

  Psíková, Soňa
  Předmětem diplomové práce je tvorba stavební výkresové dokumentace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ivančicích. Úvodní část je věnována popisu lokality a měření. Následující část práce se zabývá výpočty naměřených dat a ...
 • Zaměření kostela sv. Václava v Ruprechtově a zmapování jeho okolí 

  Hirš, Bořivoj
  Cílem této bakalářské práce je zaměření kostela sv. Václava v Ruprechtově a přilehlého okolí včetně hřbitova. První část se zabývá měřickými pracemi a druhá část popisuje zpracování naměřených dat a tvorbu grafických ...
 • Zaměření kostelu sv. Víta v Havlíčkově Borové 

  Stránská, Petra
  Bakalářská práce se zabývá zaměřením kostela sv. Víta v Havlíčkově Borové v kraji Vysočina. Výsledek práce bude sloužit jako podklad pro rekonstrukci kostela. Na lokalitě byla metodou GNSS vybudována pomocná měřická síť, ...