Now showing items 1-20 of 53

 • Analýza binárního materiálu a určení binárního diagramu 

  Dobeš, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a ověřením binárního diagramu systému Ag-Sb. Teoretická část práce popisuje dílčí prvky tohoto systému, funkci binárních diagramů a metody termické analýzy. Experimentální část se ...
 • Analýza tepelných vlivů u obráběcích strojů 

  Fikejsl, Ondřej
  Tato bakalářská práce je odbornou rešerší zabývající analýzou tepelných vlivů u obráběcích strojů a následně jejich kompenzací. Práce je rozdělena na tři hlavní části. V první části jsou vysvětleny základní pojmy a teplotní ...
 • Antioxidační účinky huminových kyselin 

  Bakajová, Barbora
  Hlavním cílem diplomové práce byla studie vlivu huminových kyselin a jejich solí na termooxidační stabilitu a degradabilitu polyvinylalkoholu (PVA). Pro tento účel byla využita metoda termogravimetrie. Bylo prokázáno, že ...
 • APLIKACE NANOMATERIÁLŮ PRO VÝVOJ PÁJEK BEZ OLOVA 

  Pešina, Zbyněk
  Předkládaná disertační práce je motivována hledáním alternativy k pájení bez použití olova s pomocí nanočástic kovů a jejich slitin. Tato problematika je aktuálně řešena používáním pájek bez olova, jejichž vlastnosti však ...
 • Aplikace nízkoteplotních sintrovacích past i vodivých inkoustů ve výrobě desek s plošnými spoji 

  Kolek, Andrej
  Predkladaná diplomová práca informuje o vývoji a aplikáciách nízkoteplotných sintrovacích pást v oblasti výroby a montáže DPS súčiastok o pájaní bez použitia olova s použitím nanočastíc kovov a ich zlúčenín. Momentálne sa ...
 • The determination of the influence of pH value of curing conditions on Portland cement hydration 

  Šiler, Pavel; Kolářová, Iva; Sehnal, Tomáš; Másilko, Jiří; Opravil, Tomáš (Elsevier, 2016-09-01)
  Water composition during cement hydration can be changed due to migration of ions from the cement matrix to the solution. The storage of various materials together can lead to transfer of various ions and distortion of ...
 • Hydratace biomolekul 

  Flimel, Karol
  Cielom tejto práce bolo využitie metód termickej analýzy (diferenčná kompenzačná kalorimetria a termogravimetria) pri štúdiu kinetiky odparovania vody z HYA. Tento prístup pomohol k stanoveniu zmien desorbčných energií v ...
 • Hydratace huminových látek 

  Bursáková, Petra
  Tato dizertační práce studuje charakter hydratační vody v systému voda/huminová látka. Úkolem je určit jak kvantitativní, tak i kvalitativní aspekty hydratace huminových látek (HS) v pevné i kapalné fázi a prozkoumat rozdíly ...
 • Hydratace hyaluronové kyseliny 

  Průšová, Alena
  Hydratace patří mezi nejdůležitější faktory ovlivňující sekundární strukturu a tím i funkci molekul v živých systémech. Díky vysoké afinitě tvoří molekuly vody specifické struktury jejichž složení a fyzikální vlastnosti ...
 • Hydrogely huminových kyselin 

  Cihlář, Zdeněk
  Huminové kyseliny představují hlavní součást půdní organické hmoty. Jedná se o všudypřítomné sloučeniny s komplexní chemickou a fyzikálně-chemickou strukturou. Předkládaná práce shrnuje několik způsobů modifikací huminových ...
 • Komplexní strukturální analýza kompresorového kola s využitím MKP 

  Chromek, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá využitím MKP softwaru ANSYS při analýze skutečného lopatkového kola radiálního kompresoru, používaného v malých leteckých turbínových motorech. Kompresorové kolo bylo navrženo a vyrobeno v ...
 • Mechanizmus a kinetika vzniku gehlenitu a anortitu v keramických směsích. 

  Matysová, Dorota
  Táto bakalárska práca sa zaoberá štúdiom mechanizmu a kinetiky vzniku gehlenitu a anortitu v keramickej zmesi. Použitými metódami boli termická analýza (TG-DTA-EGA), HT-XRD a žiarová mikroskopia. Na stanovenie aktivačnej ...
 • Metody stanovení obsahu polyhydroxyalkanoátů v bakteriálních buňkách 

  Černayová, Diana
  Táto bakalárska práca sa zaoberá metódami na stanovenie polyhydroxyalkanoátov (PHA) v bunkách baktérie Cupriavidus necator H16. Medzi použité metódy patrí infračervnená spektroskopia s Fourierovou transformáciou (FTIR), ...
 • Modelování tepelných procesů letecké elektroniky a problematika jejího chlazení 

  Ančík, Zdeněk
  Práce se zabývá tepelnou analýzou elektronických přístrojů letecké techniky a možnostmi jejího chlazení. Dva odlišné přístupy k řešení tepelné problematiky jsou popsány a použity pro tepelnou analýzu dvou reálných technických ...
 • Návrh a pevnostní kontrola senzoru pro měření teplot a sil při válcování za tepla. 

  Nejedlý, Pavel
  V procesu válcování za tepla je povrch válce teplotně a silově namáhán. Pro určení životnosti válce nebo jejího zvýšení změnou režimu teplotního namáhání je potřeba znát teploty a síly, které na válec působí. K tomuto účelu ...
 • Návrh chladící desky pro vibrační testovací zařízení 

  Drtílek, Juraj
  Tato práce se zabývá teplotní analýzou desky pro vibrační testovací zařízení na testování turbodmychadel. V úvodu je čtenář seznámen s principem přeplňování, jeho důležitostí a historií. V této části práce je také popsána ...
 • Návrh rotujícího usměrňovače pro synchronní generátor 

  Skurka, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh rotujícího usměrňovače pro synchronní generátor. Na základě daných požadavků byla vytvořena nová koncepce rotujícího usměrňovače, která umožňuje větší proudový rozsah než stávající ...
 • Návrh zařízení pro vyvolání opakovatelného průběhu krouticího momentu při zkouškách řízení vozidla 

  Novák, Pavel
  Cílem této práce je navrhnout brzdné zařízení s velkou opakovatelností a reprodukovatelností, které má sloužit k analýze systému měření. Práci jsem vypracoval ve spolupráci s firmou TRW-DAS Dačice a.s. Na začátku jsem ...
 • Optimalizace způsobu očkování litiny s kuličkovým grafitem 

  Ulm, Daniel
  Diplomová práce se v teoretické části zabývá klasifikací litin, výrobou litiny s kuličkovým grafitem, jejím očkováním a modifikací a hodnocením kvality za pomocí termické analýzy, obrazové analýzy a zkoušek mechanických ...
 • Ověření účinku očkovadel na strukturu litiny s využitím termické analýzy 

  Chyla, Ondrej
  Diplomová práca sa v teoretickej časti zaoberá klasifikáciou liatin, problematikou jej výroby, spôsobmi očkovania a hodnotením kvality liatiny pomocou termickej analýzy. Cieľom praktickej časti bolo zistiť vplyv stupňa ...