Now showing items 1-20 of 20

 • Lávka pro pěší přes řeku Labe 

  Libiger, Martin
  Předmětem práce byl návrh přemostění řeky Labe v Hradci Králové za účelem převedení cyklistické a pěší dopravy mezi břehy. Toto bylo navrhnuto ve třech variantách provedení. Pro podrobnější řešení byla vybrána varianta ...
 • Napěťová, deformační a bezpečnostní analýza statoru generátoru zatíženého nehomogenní teplotou 

  Majdič, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá napěťovou, deformační a spolehlivostní analýzou statoru synchronního generátoru, včetně nehomogenního teplotního pole. Za pomoci metody konečných prvků se stanoví napětí a deformace. Z těchto ...
 • Návrh chlazení v rodinném domě 

  Křesťanová, Tereza
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh chlazení rodinného domu, určeného k možné výstavbě. Úvodní kapitola se zabývá nejčastějšími způsoby chlazení RD, a to s využitím především dělených klimatizačních jednotek a tepelných ...
 • Návrh individuálního větrání bytu s rekuperací tepla 

  Hrabánek, Radek
  Diplomová práce se skládá z teoretické části, která se zabývá používanými větracími systémy, popisuje základní typy klimatizačních systémů a základní charakteristiky a rozdělení sálavých chladicích systémů. Následující ...
 • Návrh nosné konstrukce administrativní budovy 

  Totková, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením železobetonové stropní konstrukce s TABS systémem dle EC2: Navrhování betonových konstrukcí. Úvodní část práce je věnována vybranému typu tepelně aktivního stropu a jeho ...
 • Nelineární analýza bezstykové koleje v obloucích malého poloměru 

  Murínová, Klára
  Diplomová práce zkoumá vliv poloměru směrového oblouku na stabilitu bezstykové koleje v obloucích s malými poloměry. Pozornost je věnována hlavně obloukům s poloměrem menším než 300 m. V úvodní části práce je souhrn teorie ...
 • Optimalizace interního mikroklimatu velkoprostorové kanceláře pomocí stínění 

  Vysloužil, Lukáš
  Cílem diplomové práce je návrh systému VZT a optimalizace vnitřního mikroklimatu pomocí stínících prvků. V teoretické části jsem se zaměřil na rozdělení a popis stínících prvků. V další části práce se věnuji návrhu vhodné ...
 • Porovnání dynamických modulů pružnosti správkových hmot vystavených teplotnímu zatížení 

  Munduchová, Markéta
  Diplomová práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou uvedeny poznatky týkající se změny struktury betonu, který je vystaven teplotnímu zatížení. Dále jsou v práci popsány modely, které se ...
 • Studium chování vysokopevnostních betonů při působení vysokých teplot 

  Sovová, Kateřina
  Diplomová práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části této studie jsou popsány vlivy vysokých teplot na strukturu betonu a chemické, mechanické fyzikální změny probíhající při tepelném zatížení. ...
 • Thermal load non-uniformity estimation for superheater tube bundle damage evaluation 

  Naď, Martin; Jegla, Zdeněk; Létal, Tomáš; Lošák, Pavel; Buzík, Jiří (EDP Sciences, 2018-03-14)
  Industrial boiler damage is a common phenomenon encountered in boiler operation normally which usually lasts several decades. Since boiler shutdown may be required because of localized failures, it is crucial to predict ...
 • Větrací a chladicí systém bytu v panelovém domě 

  Vrbický, Jiří
  Diplomová práce se skládá z teoretické části, která se zabývá používanými větracími systémy, způsoby zpětného získávání tepla a popisuje základní typy klimatizačních systémů. Následující část se věnuje návrhu větracího ...
 • Vliv podstatných parametrů na velikost radiální vůle a deformačně napěťové stavy v kuličkovém ložisku 

  Šperka, Václav
  Diplomová práce se zabývá výzkumem vlivu vybraných podstatných parametrů na deformačně napěťové stavy v jednořadém radiálním kuličkovém loţisku. Je kvantifikován vliv zatíţení, velikosti a řady loţiska, dále pak ověřen ...
 • Vliv prosklení na vnitřní mikroklima objektů 

  Dvořáková, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou vlivu prosklení na vnitřní mikroklima objektů. Především jsem se zaměřila na stínící součinitel a na různé vlivy, které ho ovlivňují. V diplomové práci dále najdeme i původ a ...
 • Vliv rozptýlené výztuže na průběh zrání polymercementových hmot 

  Zaťko, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na polymercementové hmoty s rozptýlenou výztuží. Cílem této práce je navrhnout vhodnou recepturu polymercementové malty a sledování vlivu rozptýlené výztuže na průběh zrání těchto hmot a ...
 • Vývoj požárně odolných správkových malt s jemnozrnným plnivem 

  Záruba, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na požárně odolné správkové malty s jemnozrnným plnivem. Cílem této práce je výzkum a vývoj jemnozrnné správkové malty odolné vůči vysokým teplotám, jež jsou charakteristické při vzniku požáru. ...
 • VÝZKUM A VÝVOJ KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ S VYŠŠÍ REZISTENCÍ VŮČI PŮSOBENÍ VYŠŠÍCH TEPLOT 

  Válek, Jaroslav
  Co se týče požárního hlediska, má beton řadu výhodných vlastností. Je nehořlavý a má nízkou tepelnou vodivost. Avšak betonové konstrukce, které nejsou navrhovány s odolností proti požáru, vykazují po ohřevu výrazné poškození. ...
 • Vzduchotechnika banky 

  Grbál, Jakub
  Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh vzduchotechnického systému v budove banky. Teoretická časť práce sa zameriava na princíp vetrania a klimatizácie. Práca popisuje výhody a nevýhody jednotlivých systémov. Výsledkom ...
 • Vzduchotechnika bazénu 

  Bachmayer, Milan
  Tématem této bakalářské práce je návrh vzduchotechnického zařízení obsluhující bazénovou halu v Brně. Zařízení je navrženo tak, aby splňovalo veškeré požadavky na interní mikroklima. Úkolem vzduchotechnického zařízení je ...
 • Vzduchotechnika expektačních lůžek v objektu nemocnice 

  Snášel, Michal
  Tématem této bakalářské práce je návrh dvou vzduchotechnických zařízení pro expektační lůžka a přilehlé zázemí v objektu nemocnice. Zařízení jsou navržena tak, aby splňovala provozní, hygienické a funkční požadavky na ...
 • Vzduchotechnika jednotky Intenzivní péče 

  Bosák, Jan
  Bakalářská práce se zabývá vzduchotechnickým systémem obsluhující nemocniční čisté prostory. Systém je rozdělen na dva samostatně fungující celky. Primární zařízení obsluhuje chirurgickou JIP a jí přidružené prostory a ...