Now showing items 1-8 of 8

 • Elektro-termální model a simulace integrovaného obvodu 

  Sikora, Martin
  Termální vlivy mají v integrovaných obvodech stále větší dopad na životnost a správnou funkci čipu. Z toho důvodu je nutné čipy podrobit elektro-termálním simulacím ještě před zahájením výroby, aby se předešlo případným ...
 • Modelování tepelných procesů letecké elektroniky a problematika jejího chlazení 

  Ančík, Zdeněk
  Práce se zabývá tepelnou analýzou elektronických přístrojů letecké techniky a možnostmi jejího chlazení. Dva odlišné přístupy k řešení tepelné problematiky jsou popsány a použity pro tepelnou analýzu dvou reálných technických ...
 • Návrh tepelné sítě pro lineární motory 

  Čech, Jan
  Tato práce se ve své první části zabývá studiem lineárního synchronního motoru. Úvod práce se věnuje stručnému popisu lineárního motoru včetně jeho příslušenství. Je zde uveden princip lineárních motorů a jejich obecné ...
 • Tepelný model vysokootáčkového asynchronního motoru 

  Světlík, Martin
  Tato práce se zabývá tepelnými výpočty vysokootáčkového stroje. V první části je popsáno rozdělení mechanických ztrát elektrického točivého stroje a proveden výpočet ztrát ve vzduchové mezeře a na kruzích rotoru. Tyto ...
 • Tepelný výpočet motoru s permanentními magnety a klecí nakrátko 

  Homolová, Romana
  Tato práce se v první části zabývá pojednáním o synchronním motoru s permanentními magnety a rozběhovou klecí nakrátko umožňující přímý rozběh ze sítě. Jsou zde uvedeny možné konstrukce tohoto motoru, používané magnety a ...
 • Thermal Model Of Line Start Permanent Magnet Synchronous Motor And Its Practical Verification 

  Homolová, Romana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This project contains a breaf introduction of The Line Start Permanent Magnet Synchronous Mortor. It also contains the theory of calculation using the metod of thermal networks and a designed thermal network for the rotor ...
 • Vázané modelování asynchronního motoru metodou fyzikálního modelování 

  Toman, Marek
  Tato práce se zabývá vzájemnou interakcí jednotlivých fyzikálních dějů v asynchronním motoru. První část práce je věnována výpočtu elektrických poměrů v asynchronním motoru. Na základě náhradního zapojení ve tvaru Gamma-článku ...
 • Výpočet oteplení elektrických točivých strojů metodou tepelných sítí 

  Špérová, Alice
  Práce se zabývá konstrukcí a využitím tepelných sítí k simulaci oteplení elektrických motorů velkých výkonú. Po úvodu do termiky a teorie proudění je popsána konstrukce tří různých typů sítí pro odlišné ventilační schémata ...