Now showing items 1-11 of 11

 • Higher in-flight particle velocities enhance in vitro tribological behavior of plasma sprayed hydroxyapatite coatings 

  Khun, Nay Win; Li, Zhong Alan; Khor, Khiam Aik; Čížek, Jan (Elsevier, 2016-11-01)
  Hydroxyapatite (HA) coatings were deposited onto Ti6Al4V substrates via atmospheric plasma spraying under systematically varying spray parameters, leading to different in-flight particle velocities. Morphology, composition, ...
 • Korozní ochrana konstrukcí metodami žárových nástřiků 

  Bartoněk, Daniel
  Cílem práce je provést shrnutí technologií nanášení kovových vrstev pro korozní ochranu kovových konstrukcí, běžně používaných materiálů a pomocí metalografických metod srovnat dosažené mikrostruktury metalizace slitinami ...
 • Optimalizace parametrů nástřiku elektrickým obloukem 

  Šildberger, Radek
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru M2307: Strojírenská technologie, Specializace 02: Tváření – svařování se zabývá optimalizací procesních parametrů pro žárový nástřik elektrickým obloukem na zařízení ...
 • Povrchová úprava kontejneru CASTOR 

  Tomek, Jan
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu vhodné technologie pro vnitřní povrchovou úpravu kontejneru CASTOR. V teoretické části jsou ro-zebrány vlastnosti kovových povrchů s jejich defekty a jednotlivé možnosti ...
 • Povrchové charakteristiky a materiály válců spalovacích motorů 

  Zloch, Jan
  Tato bakalářská práce je odbornou rešerší a zabývá se problematikou pracovních povrchů válců spalovacích motorů. Uvádí technologie a koncepty, jež jsou uplatňovány v produkci pístových spalovacích motorů v současné době. ...
 • Povrchové úpravy součástí spalovacích motorů 

  Toman, Josef
  Tato bakalářská práce je odbornou rešerší zabývající se nejčastěji používanými druhy povrchových úprav aplikovaných na namáhané součásti spalovacích motorů. Uvádí jejich rozdělení, přínosy automobilovému průmyslu a důvody ...
 • Renovace strojního zařízení 

  Teplý, Miroslav
  Téma bakalářské práce pojednává o renovaci strojního zařízení – renovaci hřídele. Samotná práce je rozdělena do dvou částí. První část pojednává o možnosti využití žárových nástřiků pro renovaci plochy hřídele v místě ...
 • Využití povrchových úprav v současné technické praxi 

  Červinka, Martin
  Bakalářská práce se zabývá problematikou povrchových úprav materiálů a jejich základním rozdělením. Detailněji je pak práce zaměřena na technologii vytváření povlaků žárovými nástřiky. Práce shrnuje základní informace o ...
 • Vývoj technologie žárového nástřiku suspenzí pro přípravu pokročilých povrchových úprav 

  Ráčková, Jana
  Bakalářská práce se zabývá technologií žárových nástřiků. První část práce je věnovaná literární rešerši, ve které jsou popsány jednotlivé kroky potřebné pro přípravu nástřiku, nanášeného pomocí plazmatu. Práce popisuje ...
 • Žárové nástřiky biokeramiky 

  Kašpárková, Kristýna
  Bakalářská práce je zaměřena na žárové nástřiky biokeramiky. Biokeramika je určena pro náhradu poškozených částí lidského těla. Praktické využití má především v ortopedii, čelistní a obličejové chirurgii. Do této kategorie ...
 • Žárové nástřiky elektrickým obloukem 

  Eliáš, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou žárových nástřiků elektrickým obloukem. Nejprve je pomocí literární studie zpracována teoretická část, zabývající se korozí a technologii žárového nástřiku. Experimentální část ...