Now showing items 1-9 of 9

 • CHARAKTERIZACE OBALOVÝCH FÓLIÍ NA BÁZI POLYETYLÉNU A POLYPROPYLÉNU 

  Bělašková, Marie
  V této bakalářské práci bylo charakterizováno sedm druhů koextrudovaných a vyfukovaných obalových fólií na bázi polyetylénu a polypropylénu, které byly dodány firmou Granitol a. s. K charakterizaci byly použity tyto metody: ...
 • Jemné částice emitované při laboratorním spalování biomasy 

  Hájek, Ondřej
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku emisí jemných částic vznikajících při laboratorním spalování biomasy. V rešeršní části je pojednáno o obecných vlastnostech a způsobech zpracování biomasy. Dále se pak práce ...
 • Korelace termoanalytických dat s primárními charakteristikami humifikovaných substrátů 

  Kislinger, Jiří
  Tato dizertační práce je napsána jako termoanalytická studie humifikovaných substrátů, tj. huminových látek a půdních vzorků, získaných z několika různých zdrojů tak, aby byl pokryt co nejširší rozsah primárních charakteristik. ...
 • Modifikace polyhydroxybutyrátu roubováním funkčních skupin 

  Melčová, Veronika
  Předložená bakalářská práce se zabývá charakterizací vlivu chemické úpravy na termické a mechanické vlastností poly(3-hydroxybutyrátu). Pro studium byly vybrány dvě metody, a to chlorace a fluorace PHB. Cílem teoretické ...
 • Nové materiály pro Li-iontové baterie pracující na principu konverze 

  Petr, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá novými materiály pro lithno – iontové baterie. Zkoumanými vzorky jsou zde jak interkalační, tak také konverzní materiály. V teoretické části je věnována pozornost skladbě článků, jejich výhodám ...
 • Termická analýza paliv 

  Šrámek, Zbyněk
  Tato práce má za úkol seznámit čtenáře s problematikou termické analýzy jako samostatné vědní disciplíny. První část je velice informativní a uvádí čtenáře do probírané tématiky. Ve druhé části jsou probírány stěžejní ...
 • Termooxidační stabilita kompozitů PMMA 

  Čechová, Eva
  Tato práce se zabývá studiem termooxidační stability kompozitů polymethylmethakrylátu (PMMA) plněného mikro a nanočásticemi siliky. V připravených vzorcích byly použity různé objemové zlomky a různé velikosti částic siliky. ...
 • Testování pryžových těsnících prvků podrobených různým vnějším vlivům 

  Jančaříková, Marie
  Diplomová práce se zabývá studiem účinku teploty (75 a 105 °C) a účinku tří druhů kapalin (silikonový a hydraulický olej a chladicí kapalina) za laboratorní a zvýšené teploty (105 °C) na změnu struktury tří druhů ...
 • Vliv aplikace lignitu na distribuci organického uhlíku v půdě 

  Širůček, David
  Tato diplomová práce je zaměřena na optimalizaci metodiky sekvenční chemické frakcionace na humeomika, aby byla využitelná k určení obsahu a distribuce organické hmoty a organických prvků v půdě. Následně je takto ...