Now showing items 1-20 of 24

 • Bezpečnost elektronického bankovnictví 

  Pařil, Jan
  Hlavním zaměřením diplomové práce je elektronické bankovnictví a jeho bezpečnost. Práce obsahuje zhodnocení současného stavu zabezpečení elektronického bankovnictví, možné hrozby napadení elektronického bankovnictví a ...
 • Bezpečnost elektronického bankovnictví 

  Pařil, Jan
  Hlavním zaměřením diplomové práce je elektronické bankovnictví a jeho bezpečnost. Práce obsahuje zhodnocení současného stavu zabezpečení elektronického bankovnictví, možné hrozby napadení elektronického bankovnictví a ...
 • Bezpečnostní rizika elektronického obchodování 

  Bauer, Oldřich
  Práce se zabývá bezpečnostními riziky ve firmě na nejmodernější úrovni a je zaměřená na rizika spojená s elektronickým obchodováním. Popisuje tyto technologie a podává ucelený pohled na bezpečnostní opatření, navrhovaná ...
 • Komplexní realizace bytové výstavby 

  Oulehla, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na vyhodnocení faktorů, které ovlivňují realizovatelnost projektu bytové výstavby v Brně. V první části je provedena ekonomická evaluace projektu, jsou definovány omezující ekonomické podmínky ...
 • Leadership during Crisis: Threat Identifcation and Solution Proposal 

  Mazánek, Lukáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2015-12)
  Purpose of the article: In the current dynamic market environment, companies are vulnerable to many problems of different character, which could result into a real business crisis. The submitted study summarizes possible ...
 • Management informační bezpečnosti v podniku 

  Kalabis, Petr
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh zavedení systému řízení bezpečnosti informací v určitém podniku podle souboru norem ISO/IEC 27000. Nejprve byl teoreticky popsán systém řízení bezpečnosti informací a byly vysvětleny ...
 • Návrh informačního systému pro rezervace stolů a donáškovou službu pro moderní restaurace 

  Bumbál, Lukáš
  Cílem diplomové práce je návrh systému rezervace stolů v restauraci a systému objednávání donášky jídla. Práce je rozdělena do 5 kapitol. Obsahuje 44 obrázků, 8 tabulek a 1 přílohu. V první kapitole je popsán cíl práce, ...
 • Návrh konkureční strategie firmy 

  Števanka, Ladislav
  Diplomová práce analyzuje současný stav malé firmy zabývající se prodejem sportovního zboží. Zkoumá působení vnějšího prostředí na firmu a analyzuje vnitřní prostředí. Definuje strategické cíle firmy, obsahuje návrh ...
 • Návrh strategie rozvoje malého rodinného podniku 

  Uherková, Andrea
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem strategie rozvoje malého rodinného podniku. Je snahou práce navrhnout takové změny, které by vedly k odstranění slabých stránek firmy, eliminovaly hrozby a zefektivnily hospodaření ...
 • Některé charakteristické rysy bezpečné společnosti, její možná rizika a hrozby 

  Novák, Jaromír (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  Safety is essential condition of existence and development of society. Society consists of many systems and subsystems. Complexity of their behavior and their manageability is harder and harder. Scientific and technical ...
 • Ochrana dat podniku 

  Koutný, Miroslav
  Bakalářská práce se zabývá problematikou ochrany dat v podniku. Data jsou jedním z nejcennějších zboží a je nutné, aby měl podnik tato data chráněna. Práce je zaměřena na analýzu současného stavu a navrhuje řešení v souladu ...
 • Podnikatelský záměr 

  Pekárková, Ivana
  Bakalářská práce se zabývá podnikatelským záměrem firmy B&S Laguna s.r.o., která vyrábí a prodává bazény, sauny a vířivé vany. Cílem je na základě finanční analýzy posoudit možnost otevření nové pobočky, případně záměr zamítnout.
 • Podnikatelský záměr 

  Kocmanová, Lucie
  Tato práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru fiktivní firmy. Popisuje situace, které mohou vzniknout při zakládání nové firmy a vysvětluje jejich možná řešení.
 • Podnikatelský záměr 

  Šenk, Kamil
  Tato práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru fiktivní firmy. Popisuje situace, které mohou vzniknout při zakládání nové firmy a vysvětluje jejich možná řešení. Navrhuje způsoby finacování a možnosti získání podpory ...
 • Podnikatelský záměr na rozšíření sortimentu podniku 

  Vepřek, Tomáš
  Tato práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru existující firmy. Popisuje situace, které mohou nastat při rozšiřování sortimentu společnosti a vysvětluje jejich možná řešení.
 • Postupy a metody identifikace podnikových rizik a jejich příčin 

  Honza, Marek
  Tato diplomová práce se zaměřuje na výběr podniku, pro který je provedena identifikace rizik a jejich příčin. Vybraným podnikem je společnost AB JET spol. s r. o., u které byla za pomoci metody IPR (Identifikace procesů a ...
 • Projekt na zřízení fitness v Novém Městě na Moravě 

  Sádovská, Kateřina
  Předmětem bakalářské práce je vypracování projektu v podobě zřízení fitness centra. Projekt je zpracován na základě teoretické analýzy dokumentů, které obsahují obecnou strukturu podnikatelského plánu. Cílem práce je na ...
 • Rozvoj malé živnostenské firmy 

  Tomšů, Pavel
  Diplomová práce analyzuje a hodnotí současný stav fungování malé živnostenské firmy. Navrhuje její rozvoj tak, aby firma odstranila své slabé stránky, eliminovala okolní hrozby a zefektivnila své hospodaření.
 • Rozvoj obchodních aktivit podniku cestovní kancelář Cílka, s.r.o. 

  Procházková, Ivana
  Diplomová práce charakterizuje, analyzuje a hodnotí současnou situaci cestovní kanceláře Cílka, s r.o. Analyzuje současný stav podniku, pojednává o vlivech vnitřního a vnějšího okolí, které působí na podnikatelské činnosti. ...
 • Řízení rizik ve stavebním podniku 

  Pelikánová, Kateřina
  Bakalářská práce pojednává o řízení rizik ve stavebním podniku, se zaměřením na projektová rizika. Teoretická část práce je zaměřena na základní rozdělení rizik, vysvětlení pojmů spojené s tímto problémem a dále analýzou ...