Now showing items 1-7 of 7

 • Nakládání s odpadními vodami v obci Sudice 

  Hoferková, Lenka
  Práce je řešena v kontextu na zhoršenou kvalitu vody v Sudickém potoce a úhyn ryb v chovných rybnících napájených z toku. Cílem práce je vyhodnocení rozborů kvality vody v toku z odebraných vzorků ve čtyřech vytipovaných ...
 • Odvádění splaškových odpadních vod z rozšiřující se zástavby 

  Studený, Martin
  Bakalářská práce se zabývá technicko – ekonomickou studií, která porovnává investiční, provozní a celkové náklady zpracovaných variant odkanalizování rozšiřující se zástavby s ohledem na proměnný počet uvážených nemovitostí ...
 • Studie odkanalizování obce Nasavrky 

  Sedláček, Ondřej
  Autor diplomové práce předkládá studii variant řešení odvádění splaškových vod v obci Nasavrky. Na základě místního šetření provádí návrh gravitační, tlakové a podtlakové kanalizace pro zájmové území. Zabývá se problematikou ...
 • Studie odkanalizování obce Prasklice 

  Gembalová, Barbora
  Diplomová práce se zabývá posouzením stávajícího stavu odkanalizování a návrhem opatření pro možnosti likvidace odpadních vod v obci Prasklice. Předkládá návrh tří variant pro zlepšení stavu odkanalizování a vyřešení ...
 • Studie variant odkanalizování obce do 2000 EO 

  Krupicová, Simona
  Diplomová práce se zabývá návrhem variant odkanalizování a likvidace odpadních vod ve vybrané obci. Řešenou oblastí pro tuto práci je obec Rovečné s místní částí Malé Tresné. Cílem práce je navrhnout vhodnou variantu a ...
 • Variantní řešení odkanalizování obce Dětkovice 

  Vrána, Radek
  Cílem této diplomové práce je vypracování studie variantního řešení odkanalizování obce Dětkovice. První část pojednává o důvodech této práce a zájmové lokalitě. V další části se práce zabývá popisem stávajícího stavu a ...
 • Vyhodnocení provozu tlakové stokové sítě obcí Heroltice - Vohančice - Březina 

  Studený, Martin
  Předmětem diplomové práce je vyhodnocení provozování stávající tlakové stokové sítě ve vybrané lokalitě. Cílem je popsat problematiku s provozováním tlakové kanalizace a vyhodnotit provoz této sítě na základě návrhových parametrů.