Now showing items 1-20 of 45

  • Absorpční čištění spalin vznikajících spalováním odpadů 

    Jecha, David
    Dizertační práce se zabývá možnými metodami čištění spalin od znečisťujících látek, jako jsou složky kyselé povahy. Pozornost je především věnována mokré metodě čistění spalin, a to zejména v odstraňování oxidu siřičitého ...
  • Aerodynamický výpocet vzduchové části parního kotle 

    Kudela, Libor
    Cílem této práce je provést rozbor problematiky aerodynamického výpočtu parních kotlů na straně spalovacího vzduchu. Na základě projekční dokumentace provést stanovení dílčích ztrátových součinitelů jednotlivých komponent ...
  • Aerodynamický výpočet spalinového traktu parního kotle 

    Faltýnek, Michal
    Cílem této práce je seznámit čtenáře s teorií, kterou je třeba znát pro výpočet aerodynamických ztrát spalinového traktu parního kotle. Na základě těchto znalostí, výkresové dokumentace a jiných vstupních parametrů stanovit ...
  • Analýza alternativ odstraňování PCDD/F při spalování odpadů 

    Frýba, Lukáš
    Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení současného stavu techniky využívané k čištění spalin od persistentních organických látek, především PCDD/F. Pro tři nejčastěji používané metody řešení bylo provedeno srovnání ...
  • Analýza distribuce toku v systémech s hustými svazky trubek 

    Babička Fialová, Dominika
    U zařízení na výměnu tepla s hustými svazky trubek je potřeba zajistit rovnoměrné rozdělení pracovní látky napříč svazkem, aby se předešlo různým provozním potížím. Tato práce se proto zaměřila na analýzu proudění v trubkovém ...
  • Analýza hydrodynamických podmínek aparátů jednotek pro termické zpracování odpadů 

    Říha, Kamil
    Termické zpracování odpadů je metoda, kdy při spalování dochází k redukci odpadů až na 10% původního objemu. Hlavní předností této metody je možnost využití tepla uvolněného spalováním odpadu pro výrobu tepelné či elektrické ...
  • Application of Polymeric Hollow-Fiber Membranes in Air Filtration 

    Bulejko, Pavel
    Membrány z dutých vláken jsou široce využívány v aplikacích týkajících se úpravy kapalin jako např. při čištění odpadních vod, v membránových kontaktorech a bioreaktorech, membránové destilaci apod. I když jsou často ...
  • Armatury v otopných soustavách 

    Klus, Lukáš
    Tématem této diplomové práce jsou armatury v otopných soustavách a je rozdělena celkem na tři části. První část se tomuto tématu věnuje v teoretické rovině. Druhá část je výpočtová a výkresová a řeší návrh vytápění a ...
  • Čerpaní kalu v technologii ČOV 

    Fadrný, Tomáš
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou vhodného návrhu kalové koncovky se zaměřením na vhodnou volbu čerpadel. Volba čerpadla závisí na typu čerpaného materiálu a charakteru potrubí. Bylo provedeno několik měření pro ...
  • Čištění bioplynu pomocí metody PSA (adsorpce za měnícího se tlaku) 

    Navrátil, Petr
    Předmětem této diplomové práce je problematika zušlechťování bioplynu. Jako směs plynů vyprodukovaná během anaerobní digesce, obsahuje energeticky hodnotný metan ale i další látky, které chceme odstranit. Uvedeme motivaci ...
  • Distribuce toku v zařízeních s hustými svazky trubek 

    Babička Fialová, Dominika
    Silná nerovnoměrnost toku nepříznivě ovlivňuje výkon zařízení s hustými svazky trubek, navíc může vést k řadě provozních potíží. Tato práce se proto zaměřila na analýzu proudění tekutin v kompletních distribučních systémech ...
  • Filtrace vzduchu 

    Krajčová, Kateřina
    Diplomová práce se zabývá návrhem vzduchotechnických zařízení pro objekt po-rodnice a experimentálním měřením nanofiltrů a jejich následným porovnáním s běžně používanými vzduchovými filtry. Práce se skládá ze tří částí. ...
  • Filtrační materiály pro vodárenskou filtraci 

    Novotná, Aneta
    Tato bakalářská práce se především zabývá filtračními materiály pro úpravu pitné vody, jejich vlastnostmi, způsoby použití a snaží se představit nové možnosti při výběru filtračních materiálů na trhu. Pro lepší pochopení ...
  • Hydraulika otopných soustav 

    Paták, Jiří
    Teoretická část se zabývá problematikou hydrauliky otopných systémů. Experimentální část se zabývá měřením oběhového čerpadla a měření armatury - kulového kohoutu. Projekt řeší vytápění a přípravu teplé vody pro novostavbu ...
  • Kotel na spalování výpalků lihovarů 

    Rotrekl, Jan
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem kotle na spalování výpalků lihovarů. Ze zadaných parametrů jsou vypočteny stechiometrické výpočty a entalpie spalin. Dále byl proveden tepelný výpočet, návrh rozměrů spalovací komory ...
  • Moderní technologické prvky pro trubkové výměníky tepla 

    Plánková, Tereza
    Cílem této diplomové práce je seznámení se s moderními technologickými prvky používanými v současnosti u trubkových výměníků tepla se svazkem trubek v plášti v trubkovém a mezitrubkovém prostoru, provedení tepelně-hydraulického ...
  • Návrh a optimalizace regulačního ventilu pro EHRS výměník 

    Rada, Jakub
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem a optimalizací regulačního ventilu pro EHRS výměník. První část práce představuje rešerši popisující historický vývoj spalovacích motorů, jejich vliv na životní prostředí a především ...
  • Návrh dvoutlakého horizontálního kotle na odpadní teplo 

    Slíva, Karel
    Těžištěm této diplomové práce je zpracování návrhu dvojtlakého horizontálního kotle na odpadní teplo. Úvodní část zahrnuje tepelný výpočet, jakož i návrh uspořádání teplosměnných ploch a provedení a rozložení kotle. ...
  • Návrh otopné soustavy a nuceného větrání pro dvougenerační vilu 

    Kazda, Jan
    Diplomová práce se zabývá zhodnocením současného stavu dvougenerační vily a následně návrhem optimalizace. Zhodnocení obsahuje výpočet tepelných ztrát současného stavu. Optimalizace spočívá ve snížení tepelné ztráty objektu, ...
  • Návrh otopné soustavy a ohřev teplé vody pro rodinný pension 

    Nykl, František
    Tato diplomová práce řeší podrobný návrh vytápění a ohřev teplé vody pro rodinný pension. Čtenář je nejprve seznámen s řešeným objektem, jeho konstrukcí a stavebními prvky. V práci je uveden postup výpočtu a návrhu otopné ...