Now showing items 1-20 of 22

 • Čištění vzduchotechnických systémů a dosažitelné energetické úspory 

  Lapáček, Milan
  Práce se zabývá posouzením vlivu zanášení potrubních tras na energetickou spotřebu vzduchotechnických systému. V první části je pozornost věnována typickým částem, které se podílí na tvorbě vnitřního prostředí budov a ...
 • Environmentální řešení budovy divadelního sálu a ateliérů v Brně 

  Znebejánek, Jiří
  Diplomová práce má dva cíle: V prvním řeší projektovou dokumentaci pro stavební povolení pro novostavbu budovy divadelního sálu s přilehlými ateliéry v Brně. Objekt je samostatně stojící, podsklepený, s jedním podzemním a ...
 • Fyzikální jevy při dopravě vzduchu 

  Bělehrádek, Lukáš
  Cílem diplomové práce je navrhnou vzduchotechniku bytové jednotky ve dvou variantách potrubí. V první variantě jde o potrubí umístěné do podlahy a v druhé variantě jde o potrubí v podhledu. Pro návrh jsou využita data ...
 • Heat Transfer and Pressure Drop Measurement in Minichannels 

  Hejčík, Jiří; Jícha, Miroslav (EDP Sciences, 2012-04-16)
  This paper describes the suitable techniques for the heat transfer and pressure drop measurement in smooth tubular channels with the internal diameter less than 5 mm. The first experimental data are mentioned and their ...
 • Membránový oxygenátor 

  Jindra, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou oxygenátoru pro izolovaná králičí srdce. V práci je vytvořen matematický model oxygenátoru a výpočet optimálních parametrů pro tuto aplikaci. Na to navazuje návrh konstrukčního řešení ...
 • Mezivýměník tepla sodík - sodík 

  Kupčík, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou mezivýměníků tepla v jaderných elektrárnách. První část je věnována analýze a rozdělení konstrukčních provedení mezivýměníků u komerčních a experimentálních elektráren. V další ...
 • Náhrada trubkových výměníků tepla v CFD výpočtech proudění 

  Cacková, Tereza
  Diplomová práce se zabývá náhradou teplosměnných ploch tepelného výměníku při simulacích v programu ANSYS Fluent. Cílem práce je nalezení zjednodušeného modelu výměníku využitelného pro simulace proudění ve velkých procesních ...
 • Návrh úprav a rozvoje tepelné sítě v systému centrálního zásobování teplem 

  Nytra, Petr
  Teplárenství je důležitý obor pro uspokojení základních lidských potřeb – tepelný komfort. Bakalářská práce se zabývá shrnutím teplárenství a teplárenských soustav ČR. Řeší současný a budoucí stav v oblasti Praha-Barrandov ...
 • Návrh větrání a chlazení v rodinném domě 

  Bíza, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na návrh větrání a chlazení pro rodinný dům. První část práce se zabývá možnostmi větrání a chlazení, vzduchovody a jejich součástmi a vybranými větracími jednotkami. Následující část se zabývá ...
 • Návrh větrání a chlazení v rodinném domě 

  Bareš, Josef
  Diplomová práce je zaměřena na návrh větrání a chlazení rodinného domu. Představou autora bylo souhrnné zpracování teoretických podkladů i projektové dokumentace určené pro realizaci (instalaci) větrání i chlazení. Součástí ...
 • Návrh výměníků tepla pro vysokoteplotní aplikace 

  Jonák, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá tepelně-hydraulickým návrhem a kontrolou výměníků tepla pomocí specializovaného komerčního softwaru HTRI. Řešené výměníky tepla jsou určeny pro konkrétní vysokoteplotní aplikace, kde horkou ...
 • Optimalizace systémů EGR a vodního vstřikování u zážehového motoru 

  Kertész, Tibor
  Naturally aspirated petrol engine, pressure losses, EGR, low-pressure EGR, water injection, power increasing, BSFC, GT-Power, thermodynamic model, engine knock
 • Pokročilé uplatnění BIM při návrhu stavebních objektů 

  Nováček, Michal
  Práce se zabývá informačním modelem budovy (BIM) a jeho pokročilým využitím ve stavební praxi. Konkrétním tématem je využití BIM modelu pro stanovení tlakových ztrát na vzduchotechnickém potrubí. V rámci práce je zpracována ...
 • Tepelně hydraulický návrh výměníku pro zkušební zařízení 

  Únar, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem trubkového výměníku pro zkušební zařízení. Výměník bude sloužit k ohřevu nebo k ochlazení proudícího vzduchu na požadovanou hodnotu. Topným / chladícím médiem proudícím v trubkovém ...
 • Vliv turbulentního modelu na simulace proudění vzduchu v okolí průtokoměru 

  Vlček, Josef
  Účelem této práce je ověřit vliv turbulentního modelu použitého pro simulaci proudění plynu v okolí primárního prvku. Cílem je zjistit, zda jsou různé turbulentní modely využité pro simulaci ekvivalentní a jaká je přesnost ...
 • Vyhodnocení solární soustavy VUT Fast 

  Bublan, Tomáš
  Cílem práce je vyhodnocení solárního systému na VUT FAST a dále aplikace tématu na zadané budově. Zadána byla patrová nepodsklepená mateřská škola s plochou střechou. Byly navrženy dvě varianty využití solárních kolektorů: ...
 • Vytápění bytového domu 

  Mašek, Miroslav
  Tato bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První část je teoretická a zabývá se problematikou vyregulování otopných soustav. Druhá část, která je výpočtová, řeší komplexní návrh vytápění a ohřevu teplé vody v bytovém ...
 • Využití odpadního tepla pro vytápění a ohřev TV 

  Dvouletý, Tomáš
  Cílem diplomové práce je navrhnout zařízení umožňující využití odpadního tepla pro vytápění a ohřev TV v NETME Centre v areálu FSI VUT v Brně. Nejdříve je uveden souhrn dostupných zdrojů odpadního tepla a zhodnocení jejich ...
 • Výpočtové postupy pro tepelně-hydraulický návrh a kontrolu nekonvenčních zařízení na výměnu tepla 

  Mikeška, Petr
  Cílem této diplomové práce je vytvoření matematických modelů jednotlivých typů nekonvenčních zařízení na výměnu tepla a jejich následná aplikace při tepelně - hydraulickém výpočtu průmyslových aplikací. Práce je zaměřena ...
 • Vzduchotechnika mateřské školy 

  Havlátová, Kristýna
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh vzduchotechnického systému pro dvoupodlažní mateřskou školu. Návrh je proveden v souladu s hygienickými, funkčními a provozními požadavky na vnitřní mikroklima objektu. Vzduchotechnické ...