Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza podmínek obrábění hliníku a jeho slitin 

  Jelínek, Adam
  Obrábění hliníku a hliníkových slitin je problém, který je zde řešen. K jehož největším problémům patří správné zvolení nástrojového materiálu a tím následná eliminace lepení obráběného materiálu na nástroj. Dalším důležitým ...
 • Analýza struktury povrchu vzniklého po vystružování moderní vystružovací hlavicí MT3. 

  Krejska, Martin
  V úvodní části této práce jsou definovány základní parametry struktury povrchu, způsoby měření a značení struktury povrchu na výkrese. Dále jsou popsány druhy nástrojových materiálů, metody povlakování nástrojů, definován ...
 • Deskripce nástrojových soustav pro obrábění nerotačních součástí 

  Kachyňa, Stanislav
  Bakalářská práce shrnuje poznatky z oblasti nástrojových soustav používaných u obráběcích strojů se zaměřením na výrobu nerotačních součástí, popisuje jednotlivé výrobní metody a používané nástroje. Hlavním cílem bakalářské ...
 • Frézy z rychlořezných ocelí s PVD povlaky a jejich využití 

  Žilák, Marek
  Práce s názvem „Frézy z rychlořezných ocelí s PVD povlaky a jejich využití“ se zabývá rozdělením nástrojových materiálů se zaměřením na rychlořeznou ocel. Následně je rozebrána problematika rychlořezných ocelí (jejich ...
 • Hodnocení průběhu silového zatížení při vystružování za použití moderních vystružovacích hlavic MT3 v závislosti na integritě povrchu 

  Chlup, Martin
  Diplomová práce řeší problematiku hodnocení průběhu silového zatížení při použití vystružovací hlavice MT3 v závislosti na vybraných kritériích integrity obrobené plochy díry. Rozborem průběhu silového zatížení je možno ...
 • Možnosti zefektivnění výroby použitím nových typů řezných nástrojů 

  Vondra, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá obecnými informacemi o soustružení a snahou najít možná vylepšení v obráběcím procesu pro potřeby konkrétní aplikace. Teoretická část popisuje základní výpočtové vztahy a používané nástrojové ...
 • Obrábění litin 

  Nejedlý, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá obráběním slitin železa s vyšším množstvím uhlíku – litin. První část práce pojednává o vlastnostech těchto materiálů. Je zaměřena na výrobu, chemické složení nebo formy uhlíku, což jsou aspekty, ...
 • Řezná keramika 

  Maříková, Petra
  Bakalářská práce se zabývá tématem řezné keramiky. V první části je uvedeno základní rozdělení řezných materiálů a jejich obecná charakteristika. Druhá část je zaměřena na samotnou řeznou keramiku, na její historii, výrobu, ...
 • Řezná keramika 

  Vaverka, Ivo
  Bakalářská práce je zaměřena na řeznou keramiku, která patří do nástrojových materiálů. První část se zabývá rozdělením, použitím a charakteristikou základních materiálů pro řezné nástroje. V druhé části se důkladně rozebírá ...
 • Řezná keramika 

  Kasalová, Aneta
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem řezné keramiky. V první části práce jsou obecně popsány materiály určené pro výrobu řezných nástrojů a jejich charakteristika. Druhá část je zaměřena na samotnou řeznou keramiku, ...
 • Řezná keramika a její efektivní využití 

  Kavalír, Vít
  Diplomová práce se zabývá řeznou keramikou a jejím efektivním využitím. První část je zaměřena na obecnou charakteristiku řezné keramiky, její historii a vývoj, jednotlivé druhy a výrobu. Tato část ze zabývá i mechanicko ...
 • Slinuté karbidy 

  Vaněk, Mojmír
  Cílem této bakalářské práce je charakteristika nepovlakovaných a povlakovaných slinutých karbidů z hlediska značení, struktury, fyzikálních a mechanických vlastností. V práci je uveden přehled metod výroby nepovlakovaných, ...
 • Technologické aspekty nástrojů pro obrábění dřeva 

  Brlica, Vlastimil
  Diplomová práce vypracovaná v rámci magisterského studia na fakultě strojního inženýrství se zabývá problematikou řezných nástrojů na obrábění dřeva. Jsou zde charakterizovány vlastnosti dřeva a řezných materiálů používajících ...