Now showing items 1-19 of 19

 • Analýza opotřebení nástrojů při CNC obrábění diskovitých součástí 

  Malý, Michal
  Tato diplomová práce hodnotí dvě konkurenční břitové destičky při obrábění polotovarů diskovitého tvaru. V první části shrnuje teoretické poznatky o problematice soustružení, opotřebování břitových destiček a nákladové ...
 • Analýza opotřebení VBD při soustružení hlavňových ocelí 

  Balíček, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá volbou vhodné VBD pro podélné soustružení hlavňové oceli OCHN3MFA. V teoretické části, sloužící jako podklad pro experimentální část, byla rozebrána technologie soustružení, nástrojové materiály ...
 • Analýza vlivu obráběného materiálu na opotřebení a trvanlivost nástroje 

  Tolkner, Josef
  Technologie obrábění je multi disciplinární obor a společně s ekonomikou hraje stále významnější úlohu pro úspěch podniku na trhu výrobků a služeb. Současné studie ukazují, že to vyžaduje velmi úzké propojení technologií, ...
 • Efektivní obrábění vláknově vyztužených kompozitních materiálů 

  Sedláček, Jan
  K hlavním cílům disertační práce patří posunout aktuální stav znalostí v oblasti obrábění vláknově vyztužených kompozitů (FRP). Nejrozšířenější obráběcí operací při výrobě kompozitních dílců je vrtání, sloužící k výrobě ...
 • Hodnocení řezivosti nástroje při obrábění 

  Kolomý, Štěpán
  Tato bakalářská práce je zaměřena na testování řezivosti nástrojů v podmínkách přerušovaného řezu a na problematiku přerušovaného soustružení. V experimentální části je testována řezivost vyměnitelných břitových destiček ...
 • HSS stopkové frézy s PVD povlaky a jejich využití v praxi 

  Vondra, Jiří
  Diplomová práce se zabývá trvanlivostí PVD povlaku při čelním drážkovém frézování. V teoretické části je uveden rozbor rychlořezných ocelí, přehled frézování a přehled povlakovacích metod. Experimentální část je zaměřena ...
 • Metodika testování nástrojů s břity z cermetů při soustružení 

  Koppová, Aneta
  Diplomová práce se zabývá analýzou opotřebení nástrojů osazených břity z cermetu. První část je zaměřena na teoretické aspekty řešené problematiky, které jsou uplatněny v části praktické. Cílem bylo provést řezné zkoušky, ...
 • Návrh na zefektivnění procesu obrábění specifických komponent pneumatických válců 

  Židlický, Ondřej
  Diplomová práce je zaměřena na zefektivnění procesu obrábění specifických komponent pneumatických válců. V první kapitole je popsán stávající způsob výroby korozivzdorných austenitických pístnic, který obsahuje technologický ...
 • Obrábění součásti ze slitiny Ni80TiAl 

  Kudrna, Miloš
  Diplomová práce se zabývá rozborem technologie obrábění svorníku ze slitiny Ni80TiAl, pro společnost Sanborn a.s. Cílem práce je návrh nové technologie, při použití nového typu nástroje, břitové destičky a řezných podmínek. ...
 • Ověření drsnosti povrchu po frézování nástrojem s VBD doporučenými řeznými podmínkami 

  Novotný, Vojtěch
  Bakalářská práce je zaměřena na praktické testování výměnných břitových destiček. Nejprve je zde teoretický rozbor problémů týkajících se hlavních testovaných částí. Zejména je zde popsán úvod do čelního frézování, struktury ...
 • Produktivní obrábění titanových slitin 

  Čejka, Libor
  Cílem této práce je analyzovat výrobní náklady a optimalizovat řezné podmínky pro vysokoposuvové čelní frézování titanové slitiny Ti6Al4V. V průběhu experimentu byly měněny řezné podmínky, a to konkrétně řezná rychlost vc ...
 • Řezné síly při vrtání vláknově vyztužených kompozitů 

  Režný, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na vláknově vyztužené kompozitní materiály z hlediska jejich rozdělení, označování, užití, vývoje a výroby. Cílem práce je komplexní zpracování získaných technických poznatků a vyhodnoce-ní ...
 • Technologické a ekonomické parametry řezného nástroje 

  Drda, David
  Cílem diplomové práce je analyzovat technologické a ekonomické parametry řezného nástroje. Postupně jsou specifikovány parametry řezného nástroje, opotřebení břitu, ekonomické parametry a náklady na provoz nástroje. Na ...
 • Testování a analýza protahovacího stroje 

  Dvořák, David
  Diplomová práce se zabývá strojírenskou technologií protahování. První část zahrnuje pojednání o protahování, nástrojích k protahování a strojích. Dále je přiblížen nový protahovací stroj, na kterém je proces prováděn. ...
 • Testování nástrojů pro víceosé frézování na obráběcích centrech 

  Dvořáček, Jan
  Disertační práce je zaměřena na testování nástrojů pro obrábění na pětiosých obráběcích centrech a možností využití metod plánovaného experimentu v této oblasti. V teoretické části je zaměřena pozornost zejména na rozbor ...
 • Trvanlivost VBD při čelním frézování 

  Spáčil, Radek
  Bakalářská práce se zabývá opotřebením řezných nástrojů ve formě vyměnitelných břitových destiček při čelním frézování. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části je formou rešerše popsána technologie frézování včetně ...
 • Vliv povlaků na trvanlivost VBD při podélném soustružení 

  Balíček, Martin
  Bakalářská práce se zabývá vlivem nanesených povlaků na trvanlivost a opotřebení nástroje při podélném soustružení oceli ČSN 41 1600 a vlivem opotřebení na jakost povrchu. Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na ...
 • Vliv řezných podmínek na trvanlivost VBD při soustružení 

  Hynčica, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá vlivem řezných podmínek (řezná rychlost, posuv na otáčku, šířka záběru hlavního ostří) na opotřebení a trvanlivost výměnných břitových destiček při obrábění slitiny Inconel 718. V teoretické části ...
 • Vliv velikosti zaoblení ostří na trvanlivost VBD 

  Tomis, Jan
  Vyhodnocení zkoušek trvanlivosti vyměnitelné břitové destičky APKX1505PDER-M firmy Pramet Tools s. r. o., zaměřených na posouzení vlivu velikosti zaoblení ostří nástroje. Určení nejvhodnější velikosti zaoblení ostří pro ...