Now showing items 1-9 of 9

 • Návrh a konfigurace redundantní zabezpečené WAN sítě prostřednictvím internetu pro zdravotnickou záchrannou službu 

  Pinčák, Michal
  Cieľom tejto diplomovej práce je vytvorenie návrhu redundantnej zabezpečenej VPN WAN siete pre Zdravotnícku záchrannú službu Pardubického kraja. Východiskom práce je analýza súčasného stavu firemnej počítačovej siete, ktorý ...
 • Návrh počítačovej siete pre ZŠ Bystričany 

  Jurík, Matej
  Táto bakalárska práca je vyhotovená pod vedením Ústavu informatiky. Témou práce je „Návrh počítačovej siete pre ZŠ Bystričany“. Hlavnou úlohou tejto práce je analyzovať aktuálny stav počítačovej siete na základnej škole, ...
 • Návrh počítačové sítě pre Veterinárny ústav Zvolen 

  Pinčák, Michal
  Cieľom práce je vytvorenie návrhu počítačovej siete pre Veterinárny ústav Zvolen. Obsahom bakalárskej práce je analýza súčasného stavu, ktorý bol vyhodnotený ako nevyhovujúci. Výsledkom je návrh riešenia, ktoré spĺňa ...
 • Návrh počítačové sítě pro budovu pošty 

  Valášková, Martina
  Táto bakalárska práca pojednáva o problematike kompletného návrhu počítačovej siete pre základnú školu, ktorej areál tvoria dve budovy. Podkladom je analýza súčasného stavu, ktorá vychádza z konzultácii s miestnym správcom ...
 • Návrh počítačové sítě pro rodinný dům 

  Paulová, Martina
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom počítačovej siete pre rodinný dom. Vychádza z analýzy architektonického projektu rodinného domu. Ďalej špecifikuje konkrétnu implementáciu zvoleného návrhu a výber prvkov použitých ...
 • Návrh počítačové sítě společnosti 

  Sýkora, Matej
  Cieľom práce je zlepšenie počítačovej siete podniku. Prvá časť práce pojednáva o obecných informáciách ohľadom počítačových sietí potrebných k vypracovaniu návrhu. Druhá časť podrobne analyzuje súčasný stav, požiadavky na ...
 • Návrh počítačové sítě v rodinném domě 

  Bača, Jonatán
  Bakalárska práca sa zameriava na návrh počítačovej siete v novostavbe rodinného domu. Práca obsahuje teoretické vychodiská pre lepšie chápanie danej problematiky. Taktiež práca opisuje analyzu súčasného stavu a rieši ...
 • Návrh topologie počítačové sítě s vícenásobnou redundancí 

  Šimončičová, Lenka
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom topológie siete s viacej redundantnými linkami pre lokálnu sieť investora. Cieľom práce je navrhnúť viacero topológií site vzhľadom k požiadavkám investora a používaným technológiám. Návrh ...
 • Realizace rozdělujících nadploch 

  Gróf, Zoltán
  Hlavným zámerom tejto diplomovej práce je popis problematiky realizácie rozdeľujúcich nadplôch pomocou umelých neurónových sietí. Cieľom je predstaviť teoretické znalosti týkajúce sa tejto problematiky a na praktických ...