Now showing items 1-20 of 32

 • Aplikace inteligentních řídících prvků v moderní elektroinstalaci 

  Dokoupil, Jan
  Bakalářská práce se zabývá problematikou inteligentní elektroinstalace jako takové, přičemž uvádí její přednosti před klasickou elektroinstalaci. Značná pozornost je věnována nejvíce používanému a rozšířenému standardu ...
 • Atributová a topologická kontrola digitální mapy 

  Sadloňová, Silvia
  Tématem bakalářské práce je atributová a topologická kontrola digitální mapy. V práci jsem popsala geodetické programy, ve kterých se kontrola provádí s podrobnějším popisem funkcí na atributovou a topologickou kontrolu ...
 • Bezdrátová senzorová síť 

  Ševčík, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá bezdrátovou technologií ZigBee a návrhem jed-noduché senzorové sítě na jejím principu. Síť je navrhnuta na menší byt. Jako teplotní čidlo je použito teploměru DS1631. Komunikaci koordinátoru ...
 • Bluetooth vibrační vyzvánění 

  Dočekal, David
  Tato bakalářská práce je zaměřena na realizaci Bluetooth komunikace mezi mobilním telefonem a externím zařízením. První kapitola je zaměřena na Bluetooth technologii obecně. Je zde popsáno rozhraní, rozdělení tříd podle ...
 • Generátor přenosových funkcí silnoproudých vedení 

  Šenk, Marek
  Cílem této diplomové práce je vytvořit generátor přenosových funkcí silnoproudých vedení v prostředí Matlab. Práce na úvod objasňuje pojem silnoproudá vedení a popisuje jednotlivé typy topologií a typy kabelů, které jsou ...
 • Knihovna pro práci s tetraedrální sítí 

  Hromádka, David
  Mnoho inženýrských aplikací v architektuře, medicíně a strojírenství potřebuje vytvářet modely prostoru pro potřeby různých numerických výpočtů (např. FEM simulace). Tetraedrální sítě jsou jednou z perspektivních reprezentací ...
 • Lieovy grupy a jejich fyzikální aplikace 

  Kunz, Daniel
  Diplomová práce objasňuje pojmy Lieova grupa a Lieova algebra a jejich aplikace na fyzikálních problémech. Abychom mohli vykonstruovat Lieovy grupy a algebry je zapotřebí definovat pár základních pojmů jako je topologická ...
 • Modelování PLC komunikace s využitím Network Simulator-3 

  Pánek, Jiří
  Semestrální práce se zabývá datovou komunikací po silnoproudém vedení a její simulací v prostředí Network Simulator-3. První část náleží obecnému popisu PLC, shrnuje její dělení a příslušné standardy. Následující část ...
 • Modelování postav - Polygonal wrapper 

  Žák, Pavel
  Tento projekt se zabývá problematikou optimalizace polygonálních 3D modelů, především modelů postav lidí. Jsou zde představeny a diskutovány základní principy a metody používané v oblasti optimalizace prostorových polygonálních ...
 • Monitorování budovy pomocí bezdrátové senzorové sítě se statickou topologií 

  Koudelka, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na realizaci bezdrátové senzorové sítě (WSN) pro monitorování budovy a získávání dat v reálném čase. Pro práci na projektu jsou zvoleny senzorové uzly micaZ. Náplní práce je vytvoření sítě ...
 • Návrh a konfigurace firemní sítě s využitím Cisco zařízení 

  Kudláček, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konfigurací firemní sítě s využitím zařízení od společnosti Cisco Systems. Práce obsahuje postupy a pravidla potřebná pro realizaci návrhu datové sítě. Obsahuje analýzy současného ...
 • Návrh počítačové sítě pro budovu základní školy 

  Dzurdzíková, Kristína
  Táto bakalárska práca pojednáva o problematike kompletného návrhu počítačovej siete pre základnú školu, ktorej areál tvoria dve budovy. Podkladom je analýza súčasného stavu, ktorá vychádza z konzultácii s miestnym správcom ...
 • Návrh počítačové sítě pro kanceláře technické podpory 

  Hriadeľ, Ondřej
  Tato bakalářská práce navrhuje počítačovou síť pro kanceláře technické podpory nově vznikající pobočky zahraniční firmy. První část práce analyzuje aktuální stav počítačové sítě, požadavky na software a hardware a také ...
 • Návrh počítačové sítě pro rodinné vinařství 

  Kroupová, Hana
  Tato bakalářská práce představuje zavedení počítačové sítě pro rodinné vinařství ve Velkých Pavlovicích. První část zahrnuje informace o počítačových sítích obecně a teoreticky. Druhá a třetí část obsahuje analýzu současné ...
 • Návrh počítačové sítě společnosti 

  Dykast, Lukáš
  Hlavním cílem této práce je navrhnout funkční a kvalitní počítačovou síť malé firmy na základě provedené analýzy současného stavu objektu a stávající počítačové sítě, analýzy současného stavu software a hardware firmy a ...
 • Návrh počítačové sítě společnosti 

  Herodková, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě ve vybrané firmě. V analytické části práce popisuji současný stav počítačové sítě a následně požadavky investora na síť novou. V poslední části bakalářské práce se nachází ...
 • Návrh projektu na zřízení sítě pro poskytovatele internetu 

  Kovács, Benjamín
  Předmětem diplomové práce „Návrh projektu na zřízení sítě pro poskytovatele internetu“ je analýza současného stavu internetového připojení v části města Komárno a návrh infrastruktury pro vysokorychlostní připojení. V práci ...
 • Návrh řešení pro jednotný průmyslový komunikační systém (ICS) objektu slévárny 

  Dušek, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem komplexní síťové infrastruktury v prostorách Slévárny Brno, která má nahradit nevyhovující infrastrukturu slévárny. V druhé části práce jsou vysvětleny pojmy počítačová síť, topologie ...
 • Návrh síťové infrastruktury knihovny FP VUT 

  Valentová, Kateřina
  Tato práce se zabývá zpracováním komplexního návrhu síťové infrastruktury v prostorách určených pro novou fakultní knihovnu fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. V práci je vysvětlen pojmem počítačová ...
 • Návrh softwaru sloužícího k mapování topologie sítě 

  Janura, Dominik
  Táto práca sa zaoberá problematikou mapovania topológie sietí, pričom sieť je zložená z Cisco zariadení. Zahŕňa teoretické poznatky v tejto oblasti a bližšie popisuje možné postupy riešenia tohoto problému. Vysvetľuje ...