Now showing items 1-20 of 25

 • Alternativní rám Formule Student vyhovující požadavkům mezinárodních pravidel 

  Ondák, Lukáš
  Diplomová práce popisuje návrh rámové konstrukce formulového vozu kategorie Formule Student. Cílem bylo snížit váhu a zvýšit torzní tuhost vzhledem k předchozí verzi vozidla a prokázat výhody alternativního řešení formulových ...
 • Analýza torzní tuhosti upravené varianty rámu vozidla Formule Student 

  Chalupa, Pavel
  Pavel Chalupa Analýza torzní tuhosti upravené varianty rámu vozidla Formule Student DP, ÚADI, 2010, 66 str., 66 obr. Tato diplomová práce se zabývá výpočtovou analýzou rámové konstrukce Formule Student. Základní návrh této ...
 • Aplikace sendvičové konstrukce na formulový vůz 

  Žídek, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá aplikací sendvičové konstrukce na vůz Formule Student, který nahradí stávající trubkový rám při splnění požadavků FSAE. Úvodní část práce popisuje mezinárodní soutěž Formule Student včetně týmu ...
 • Baja SAE Vehicle Design 

  Hajdušek, Zdeněk
  Tato diplomová práce popisuje koncepční návrh vozidla Baja SAE dle aktuálních pravidel organizace SAE. V úvodu je práce zaměřena na rešerši konkurenčních vozidel a následně na základě těchto na samotný návrh prvního vozidla ...
 • Deformační měření s využitím zařízení Tritop. 

  Janiš, Libor
  Tato práce se zabývá, návrhem postupu měření deformačního modulu systému Tritop a jeho aplikací na reálné příklady. Navržen je také postup měření torzní tuhosti karosérie a vypracovány jsou modely rámů včetně upevnění ...
 • Dynamické vlastnosti osy C pro multifunkční soustružnické centrum 

  Křepela, Jan
  Obsahem předložené disertační práce je tvorba simulačního modelu osy C multifunkčního obráběcího centra a jeho verifikace na prototypu stroje. Osa C stroje je řízena v polohové smyčce. Simulační model byl vytvořen před ...
 • Experimentální vozidlo pro testování pohonných jednotek 

  Dubský, Jiří
  Cílem této diplomové práce bylo navrhnout konstrukci vozidlového rámu experimentálního vozidla. Prvotně pak navrhnout samotnou koncepci a uspořádání pohonné jednotky. Po návrhu konstrukce rámu následuje vytvoření výpočtového ...
 • Koncepční návrh sportovního dvousedadlového vozu 

  Straka, Martin
  V této diplomové práci se zabývám návrhem koncepce dvousedadlového sportovního automobilu se zaměřením na torzní tuhost rámu a kinematiku náprav. Vypracování diplomové práce probíhalo od náčrtů, přes tvorbu modelu vozu s ...
 • Konstrukční návrh trubkového rámu Formule Student 

  Ženčák, Jan
  Bakalářská práce popisuje požadavky kladené na rám vozidla pro soutěž Formule Student pravidly a konstrukcí ostatních částí vozu. Cílem práce bylo navrhnout konstrukci rámu s použitím vysoko pevnostní oceli a provést ...
 • Konstrukční návrh trubkového rámu Formule Student 

  Ratiborský, Pavel
  Diplomová práce pojednává o návrhu trubkového rámu pro vůz soutěže Formule Student. V první části je krátké seznámení se soutěží a užívanými variantami rámů. Hlavní část práce začíná soupisem omezení ze strany pravidel a ...
 • Konstrukční uspořádání zadní části rámu vozidla Formule Student 

  Hajer, Václav
  Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce zadní části vozidla Formule Student zpracované pomocí 3D CAD systému. Ta musí splňovat veškeré požadavky kladené pravidly Formule Student, zástavbou motoru a dalších uvažovaných ...
 • Návrh alternativní konstrukce rámu formulového vozu 

  Škaloud, Martin
  V následujícím textu se tato práce zaměřuje na návrh alternativy rámu vozu formulového typu určený pro mezinárodní studentskou soutěž Formule Student. Nejprve je tato soutěž stručně přiblížena. Následují základní informace ...
 • Návrh dálničniho osobního vozidla na elektrický pohon 

  Přikryl, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem koncepce automobilu na elektrický pohon. Nejdříve byla řešena dynamika vozidla v programu MathCad. Ze získaných výsledků byly vybrány komponenty. Následně proběhl návrh koncepce ...
 • Návrh konstrukčního uspořádání vozidla studentské formule 

  Niesner, Martin
  Hlavními vodítky při návrhu rámové konstrukce studentské formule jsou pravidla a specifikace soutěže Formula Student. Diplomová práce pojednává o bezpečnostních a konstrukčních požadavcích na rám a také o požadavcích na ...
 • Návrh nové evoluce trubkového rámu vozidla Formule Student 

  Slimařík, Dušan
  Cílem diplomové práce je návrh nové evoluce svařovaného ocelového trubkového rámu pro vůz soutěže Formule Student. Nejprve je tato práce zaměřena na typy rámů používaných v soutěži. Následně jsou uvedena pravidla, kterými ...
 • Návrh přední části rámu vozidla Formule Student 

  Lhota, Martin
  Martin Lhota Návrh přední části rámu vozidla Formule Student DP, ÚADI, 2011, 75 str., 62 obr. Tato diplomová práce si stanovila za cíl navrhnout vhodné uspořádání přední části rámu vozidla Formule Student dle aktuálních ...
 • Návrh rámu vozidla Formule Student 

  Děrda, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem a výrobou hybridního rámu, který je tvořen prostorovým trubkovým rámem a monokokem z kompozitních materiálů. Dále řeší jeho simulaci pomocí FEM analýzy. V neposlední řadě ...
 • Návrh řízení formulového vozidla s použitím kardanových kloubů 

  Hlaváč, František
  Práce se zabývá návrhem systému řízení pro závodní monopost Formula Student. Hlavními částí práce je návrh a pevnostní analýza sloupku řízení s využitím kardanových kloubů. Dále se práce zabývá návrhem a pevnostními analýzami ...
 • Návrh stabilizátoru automobilu 

  Macháček, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřená na stabilizátory u podvozku aut. První část popisuje všeobecné znalosti vlivu naklonění karosérie na jizdní vlastnosti auta a možnosti konstrukčních řešení používaných v praxi. Dále jsou v ...
 • Optimalizace konstrukce rámu vozidla Formule Student 

  Krkoška, Kamil
  Cílem této diplomové práce bylo vypracovat optimalizovaný návrh rámu Formule Student. Základním požadavkem nové konstrukce bylo, aby splňovala nejnovější pravidla soutěže Formula Student/SAE a také lépe plnila řadu dalších ...