Now showing items 1-20 of 27

 • Biotransformace aromatických nitrolátek 

  Tomeček, Jaromír
  Kontaminace životního prostředí aromatickými nitrolátkami, ať už se jedná o výbušniny, pesticidy nebo ostatní podobné látky, je celosvětovým a donedávna i přehlíženým problémem. Následující text se zaměřuje na kontaminaci ...
 • Ekologické hodnocení a značení elektrotechnických výrobků 

  Kantorová, Aneta
  Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti snižování negativních vlivů elektrotechnických výrobků na životní prostředí. Po obecném popisu současného stavu, včetně aktivit zaměřených na udělení environmentálního značení, ...
 • Emise rtuti v energetickém průmyslu 

  Hlavinková, Valérie
  Tato bakalářská práce se zabývá emisemi rtuti v energetickém průmyslu. Jsou zde popsány jejich hlavní zdroje a charakterizováno chování rtuti při spalování. Legislativní opatření stanovují omezení emisí rtuti, které ...
 • Endogenní cizorodé látky v potravinách 

  Greifenthalová, Ivana
  Tato práce je zaměřena na problematiku endogenních cizorodých látek v potravinách. Je zde uveden přehled všech významných kontaminantů vznikajících v potravinách během jejich zpracování a skladování působením fyzikálních, ...
 • hNET as a target for neuroblastoma nanomedicine 

  Charousová, Markéta; Dostálová, Simona; Haddad, Yazan Abdulmajeed Eyadh; Strmiska, Vladislav; Křížková, Soňa; Hynek, David; Milosavljević, Vedran; Adam, Vojtěch; Heger, Zbyněk (Mendel University in Brno, 2017-12-31)
  Chemotherapy often results in various side effects, which can negatively affect health. Neuroblastoma, one of the most common types of childhood cancer, is but one of the examples, where side effects of chemotherapeutic ...
 • Hodnocení zátěže životního prostředí perfluorovanými sloučeninami 

  Šima, Aleš
  Nejdůležitějšími zástupci skupiny perfluorovaných sloučenin jsou perfluorooktansulfonát (PFOS), perfluorooktanová kyselina (PFOA) a perfluorooktansulfonamid (FOSA). Perfluorované sloučeniny mají výjimečné fyzikální a ...
 • Každodennost 

  Rišiaňová, Zuzana
  Formou kresby v tablete ilustrujem portréty ľudí vyťahujem ich z elektronickej podoby sociálnych sietí a následne vytváram objekt v ktorom ich inštalujem na závesný vešiak v podobe kabátov.
 • Koloběh arsenu a jeho specií v životním prostředí 

  Ševčíková, Kateřina
  Tato bakalářská práce, která je z velké části rešeršní, se zabývá sledováním jednotlivých sloučenin arsenu ve složkách životního prostředí a metodami jejich stanovení (speciační analýza). V experimentální části práce byly ...
 • Koloběh chrómu a jeho specií v životním prostředí 

  Nevrlá, Jana
  Tato práce se v teoretické části zaměřuje především na možnosti vstupu jednotlivých forem chromu do životního prostředí, jejich akumulaci a transformaci ve složkách životního prostředí. Dále jsou zde popsány způsoby odběru ...
 • Koloběh kadmia v životním prostředí 

  Bělohlávková Staffová, Petra
  Těžké kovy, mezi nimiž je i kadmium, patří ke kontaminujícím složkám životního prostředí. Se stále narůstajícím znečištěním dochází ke zvyšování obsahu těchto kovů ve vodě, v ovzduší i v půdě, kde se zapojují do potravního ...
 • Koloběh rtuti a jejích spécií v životním prostředí 

  Finsterlová, Hana
  Tato práce se zabývá osudem rtuti v životním prostředí. Shrnuje informace o vlastnostech rtuti a jejích sloučeninách, o výskytu rtuti v atmosféře, vodě, půdě a sedimentech. Pojednává o jednotlivých vstupech rtuti do životního ...
 • Kontaminace půd a sedimentů rizikovými kovy 

  Pidima, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá půdou a sedimenty z hlediska životního prostředí. Pro vybrané těžké kovy – kadmium, olovo a rtuť jsou uvedeny informace o jejich výskytu, vlastnostech a možných zdrojích kontaminace životního ...
 • Kontaminace vybraných částí města Brna těžkými kovy 

  Debnárová, Andrea
  Tato diplomová práce je zaměřena na míru kontaminace půdy těžkými kovy na území města Brna. Odběry vzorků byly prováděny ve třech etapách, od října 2009 do března 2010 a to tak, aby reprezentovaly různá roční období a byl ...
 • Lead Ions Encapsulated in Liposomes and Their Effect on Staphylococcus aureus 

  Kenšová, Renáta; Blažková, Iva; Konečná, Marie; Kopel, Pavel; chudobova, Dagmar; Zítka, Ondřej; Vaculovičová, Markéta; Hynek, David; Adam, Vojtěch; Beklová, Miroslava; Kizek, René (MDPI, 2013-12-01)
  The aim of the study was the preparation of a liposome complex with encapsulated lead ions, which were electrochemically detected. In particular, experiments were focused on the potential of using an electrochemical method ...
 • Možnosti redukce šestimocného chromu při hydrataci portlandského cementu 

  Mončeková, Miroslava
  Problematika toxicity šestimocného chromu při hydrataci portlandského cementu je v dnešní době velmi aktuální. Vynakládá se mnoho úsilí na získání cementů s obsahem Cr(VI) pod 2 ppm. Cílem této práce bylo vyhledání vhodných ...
 • Peptide-carbon quantum dots conjugate, derived from human Retinoic Acid Receptor Responder Protein 2, against antibiotic-resistant gram positive and gram negative pathogenic bacteria 

  Mazumdar, Aninda; Haddad, Yazan Abdulmajeed Eyadh; Milosavljević, Vedran; Michálková, Hana; Guráň, Roman; Bhowmick, Sukanya; Moulick, Amitava (MDPI, 2020-02-28)
  Antibiotic-resistant bacterial infections have become global issues for public health, which increases the utter need to develop alternatives to antibiotics. Here, the HSER (Homo sapiens retinoic acid receptor) peptide was ...
 • Posuzování nebezpečnosti nebezpečných chemických průmyslových toxických látek 

  Poláček, Tomáš
  Práce pojednává o celkovém působení nebezpečí nebezpečných chemických průmyslových toxických látkách na lidský organismu, popisuje fyzikálně-chemické vlastnosti daných látek, jejich toxikologické vlastnosti a nebezpečí pro ...
 • Prevence závažných havárií a podlimitní zdroje rizika s amoniakem 

  Labaj, David
  U několika vybraných zdrojů v nichž se amoniak, podle platné legislativy, vyskytuje v podlimitním množství bude namodelován jeho únik při různých atmosférických podmínkách a také bude porovnána jeho toxicita s ostatními ...
 • Problematika perfluorovaných sloučenin ve složkách životního prostředí 

  Šima, Aleš
  Cílem této bakalářské práce je zpracování literární rešerše na téma: Problematika perfluorovaných sloučenin ve složkách životního prostředí. Nejdůležitějšími zástupci skupiny perfluorovaných sloučenin jsou perfluorooktansulfonát ...
 • Stanovení ekotoxicity vybraných chemických látek s využitím řasového testu. 

  Kosárová, Hedvika
  Tato bakalářská práce se zabývá ekotoxickou kyseliny 2-[(2,6-dichlorfenyl)anilin]benzen octové (diklofenak), kyseliny ??methyl-4-(2-methylpropyl)benzen octové (ibuprofen) a směsi diklofenaku s kadmiem s využitím řasového ...