Now showing items 1-20 of 31

 • Experimentální a numerická analýza externího zesílení železobetonového prvku namáhaného ohybem 

  Czerwek, Martin
  Návrh a výroba zkušebních železobetonových trámů pro účely laboratorního zkoušení. Provedení vybraných zkoušek mechanických vlastností na vybraných tělesech. Experimentální analýza železobetonových trámů v laboratoři. ...
 • Horský hotel v Beskydech 

  Kubášková, Barbora
  Tato práce řeší návrh nosné dřevěné konstrukce horského hotelu v Beskydech. Jedná se o nepodsklepený objekt o dvou nadzemních podlažích s obytným podkrovím. Půdorys objektu je 15x26 m, výška budovy po hřeben činí 14,76 m. ...
 • Metodika diagnostiky železobetonové konstrukce 

  Zlámal, Vojtěch
  Bakalářská práce se v úvodu zabývá vlastnostmi železobetonu a popisuje jeho základní zkoumané vlastnosti. V jednotlivých částech se pak věnuje metodám užívaným k diagnostice stavebních konstrukcí. Blíže se zabývá vybranými ...
 • Návrh a posouzení ŽB skeletu 

  Hečková, Beata
  Diplomová práce se zabývá návrh vybraných částí monolitického železobetonového objektu. Statický výpočet obsahuje posouzení stropní desky na lokálních podporách, výpočet sloupů, trámu, schodiště a základové patky. Objekt ...
 • Návrh ocelobetonové obloukové lávky přes řeku Svratku 

  Vraňanová, Veronika
  Cílem diplomové práce byl návrh nosné konstrukce obloukové lávky před řeku Svratku. Lávka je o jednom poli s rozpětím 52,5 m. Nosná konstrukce je tvořena dvojicí trámů zavěšených na dvojici k sobě skloněných oblouků. ...
 • Návrh podzemních garáží pod obytnou budovou 

  Císařová, Kateřina
  Stěžejním tématem této bakalářské práce je posouzení a návrh vybraných železobetonových prvků konstrukce podzemních garáží administrativní budovy, a to na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti dle EC2: Navrhování ...
 • Návrh zesílení betonové konstrukce z roku 1928 

  Bažantová, Lenka
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení stávající konstrukce čtyřpodlažního objektu. Nosný systém konstrukce je tvořen železobetonovým monolitickým skeletem. Cílen této práce je posouzení nosné konstrukce na očekávané ...
 • Nelineární analýza železobetonových konstrukcí 

  Král, Petr
  Cílem práce je provedení a vyhodnocení nelineárních analýz trámů, jež budou namáhány čtyřbodovým ohybem. Nelineární analýza bude provedena a vyhodnocena na třech modelech trámu, z nichž první bude z prostého betonu, druhý ...
 • Nosná železobetonová konstrukce multifunkčního objektu 

  Fikejsová, Kristýna
  Železobetonový a částečně zděný multifunkční objekt se suterénem a třemi nadzemními podlažími nacházející se v části Brna v Králově poli. V projektu jsou řešeny vybrané části železobetonových konstrukcí v suterénu: trámy, ...
 • Nosná železobetonová konstrukce vícepodlažního objektu 

  Lochman, Ondřej
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení nosné konstrukce vícepodlažního objektu. Řešená konstrukce má členitý půdorysný tvar tvořený třemi obdélníkovými trakty a nachází se v suterénu objektu pod úrovní terénu. ...
 • Nosná železobetonová konstrukce vícepodlažního objektu 

  Petrovič, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem a dimenzováním vybraných konstrukčních prvků nosné železobetonové konstrukce bytového domu podle mezního stavu únosnosti a mezního stavu použitelnosti. Pro výpočet se používal program SCIA ...
 • Ověření únosnosti střešní konstrukce po přitížení fotovoltaickými panely 

  Holoubek, Jan
  Cílem bakalářské práce je ověření únosnosti střešní konstrukce po přitížení fotovoltaickými panely. Na střechu průmyslové haly obdélníkového půdorysu o rozměrech 26,5 x 24,5 m v Hlinsku se investor rozhodl dát fotovoltaické ...
 • Polyfunkční koncový dům v Karlových Varech 

  Růžička, Jiří
  Projekt řeší návrh polyfunkčního dumu ve stavební proluce, uvažovaná lokalita stavby se nachází v Karlových Varech, v ulici Na Vyhlíce. Jedná se o lázeňskou chráněnou lokalitu. Součástí projektu je dispoziční řešení a ...
 • Polyfunkční objekt - posouzení dílčích částí ŽB konstrukce 

  Pelouch, Adam
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením lokálně podepřené stropní desky ze železobetonu polyfunkčního objektu. Pro návrh byla vybrána stropní deska nad 2. nadzemním podlažím. Výpočet vnitřních sil byl proveden ...
 • Prostorový ŽB rám průmyslového objektu 

  Body, Roman
  Cieľom bakalárskej práce je návrh a posúdenie nosnej konštrukcie priestorového ŽB rámu priemyselného objektu založeného na základovej doske. Konštrukcia je bez obvodového plášťa. Pre výpočet vnútorných síl je použitý program ...
 • Přemostění řeky Svitavy a tratě ČD v Blansku 

  Smělíková, Petra
  Předmětem diplomové práce je rozpracování studie přemostění řeky Svitavy a tratě ČD v Blansku. Jedná se o pětipolový ocelový trámový silniční most s dolní mostovkou, který převádí komunikaci III. třídy. Statický systém ...
 • Příprava realizace rekonstrukce statku Všeradov 

  Pilařová, Jana
  Diplomová práce se zabývá realizací rekonstrukce statku Všeradov. Hlavním úkolem této práce je vytvořit stavební přípravu projektu pro kompletní rekonstrukci stropní a střešní konstrukce statku a vytvořit nové obytné ...
 • Rámová železobetonová konstrukce 

  Kalinová, Kristýna
  Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout část nosné monolitické železobetonové konstrukce objektu skaldu. Nosná konstrukce byla navržena z příčně orientovaných patrových rámů. Stropní konstrukci tvoří spojitá deska a ...
 • Rámová železobetonová konstrukce - posouzení vybrané části objektu 

  Hardubej, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení stávající konstrukce u čtyřpodlažního bytového domu. Nosný systém konstrukce je tvořen železobetonovým monolitickým skeletem. Předmětem posouzení jsou průvlaky, sloupy, trámy a ...
 • Rekonstrukce zděné budovy 

  Hubený, Radim
  Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí zděné budovy. Konkrétně posouzením únosnosti stávajících trámových stropů, návrhem alternativních zesílení a dopad přitížení stavebních úprav na vynášející konstrukce. Výběr jedné z ...