Now showing items 1-20 of 24

 • Diagnostika vybrané mostní konstrukce 

  Novák, Jakub
  Diplomová práca sa zaoberá diagnostikou vybraného železobetonového trámového mostu v obci Luhačovice. V rámci tejto práce sú tiež popísané jednotlivé diagnostické metódy a nástroje používané pri diagnostike mostných ...
 • Diagnostika železobetonového mostu 

  Rozbroj, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá diagnostikou železobetonového trámového mostu v obci Újezd u Brna. Cílem je provedení prohlídky mostu, pořízení kvalitní fotodokumentace vad a poruch, navržení a provedení diagnostického průzkumu ...
 • Komplexní diagnostika železobetonové konstrukce 

  Balas, Jan
  Diplomová práce se zabývá diagnostikou železobetonového trámového mostu u obce Bílčice. Cílem je provést prohlídku mostu, popsat poruchy a jejich příčiny, navrhnout a vyhodnotit diagnostické metody k získání potřebných ...
 • Most na rampě 

  Páteček, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením nosné konstrukce mostu na rampě. Mostní konstrukce je součástí mimoúrovňové křižovatky, které připojuje rychlostní silnici R35 na dálnici D1. Byly vypracovány tři studie. Most ...
 • Most na silnici I/38 v Jihlavě 

  Němec, Martin
  Diplomová práce „Most na silnici I/38 v Jihlavě“ se zabývá převedením silniční dopravy. Pro konstrukci mostu byl navržen dvoutrám. Výpočty byly prováděny v programu Scia Engineer. Posouzení bylo provedeno ručně.
 • Most nad potokem Bystrice 

  Nani, Pavel
  Předmětem diplomové práce je podrobný statický výpočet dodatečně předpjatého betonového silničního mostu přes potok Bystrica u Banské Bystrice na Slovensku. Most je součástí odbočné větve rychlostní komunikace R1. Prostorově ...
 • Most přes řeku Bělá 

  Kubíček, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá návrhem silničního mostu silnice I/44 přes řeku Bělá. V předběžném návrhu byly zpracovány tři studie řešení. Vybranou variantou k podrobnému zpracování byl dvoutrámový betonový most. Výpočty byly ...
 • Most přes řeku Lomnici 

  Klein, Vojtěch
  Cílem této práce je návrh mostu přes řeku Lomnici ve městě Mirotice. Byly navrženy tři varianty. Pro podrobné řešení byla zvolena dodatečně předpjatá dvoutrámová konstrukce. Výpočet vnitřních sil byl proveden na výpočetním ...
 • Mostní nadjezd přes dálnici 

  Černý, Pavel
  Tématem diplomové práce je podrobný návrh nosné konstrukce mostu. Jsou vypracovány tři varianty přemostění. Konstrukce je navržena jako jednotrámový most o 7 polích celkové délky 200~metrů. Výpočet účinků zatížení je ...
 • Návrh jednopolového trámového mostu 

  Skořepová, Eliška
  Bakalářská práce se zabývá návrhem silničního mostu. Ze tří možných variant je vybrána varianta s dvěma trámy spojených deskou mostovky. Výpočty byly prováděny ručně s kontrolou výpočtů ve Scia Engineer 18.1. Výsledky byly ...
 • Návrh mostu o jednom poli 

  Barič, Dominik
  Bakalářská práce se zabývá návrhem trámové mostní konstrukce přes řeku Svitavu mezi obcemi Blansko a Brno. Most převádí silnici II. Třídy kategorie S9,5/90. Pro návrh jsou zpracovány 3 studie. Studie A byla vybrána k ...
 • Návrh mostu o jednom poli přes místní potok 

  Haluška, Ľuboš
  Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh mostu o jednom poli cez miestny potom. Boli vypracované dva varianty premostenia. Pre bosúdenie bol vybraný variant predpätého parapetného mostu o jednom poli s dolnou mostovkou. ...
 • Návrh trámového mostu o jednom poli 

  Fojtů, Jan
  Úkolem práce je bezpečný a hospodárný návrh mostní konstrukce přes vodní tok v souladu se všemi platnými normami a předpisy. Ze tří možných variant navržených dle doporučených rozměrů je preferován průřez se dvěma trámy a ...
 • Návrh trámového mostu o jednom poli 

  Podškubka, Patrik
  Cílem práce je návrh nové mostní konstrukce, hospodárné a bezpečné, nad stávající komunikací S7,5 dle současně platných norem a předpisů. Ze tří navrhovaných variant byla vybrána varianta předpjatého dvoutrámového mostu o ...
 • Návrh železničního mostu o jednom poli 

  Tomisová, Gabriela
  Předmětem práce je návrh mostní konstrukce převádějící jednokolejnou železniční trať přes vodoteč, cyklostezku a stezku pro chodce. Z vypracovaných variant je preferována konstrukce předpjatého parapetního mostu o jednom ...
 • Návrh železničního trámového mostu 

  Jedlička, Martin
  V této bakalářské práci je úkolem vypracovat návrh řešení betonového jednokolejného železničního mostu. Varianty se bude soustředit na návrh trámového mostu. S ohledem na vypracovaná předběžná řešení bude vybrána jedna ...
 • Posouzení trámového mostu ve Valticích 

  Zatloukal, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením trámové mostní konstrukce. Náplní práce je vytvořit prutový, rámový model konstrukce ve výpočetním programu. Rozpočítat zatížení na jednotlivé pruty modelu a umístit ho na kritická ...
 • Rekonstrukce mostu u obce Holýšov 

  Svoboda, Adam
  Diplomová práce se zabývá zesílením stávající konstrukce mostu u obce Holýšov za použití moderní metody dodatečného předpínání. Most přes řeku Radbuzu je trámový parapetní, a byl postaven v roce 1924. V současném stavu ...
 • Trámový betonový most 

  Kubelka, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem silničního mostu na komunikaci III/1219 přes řeku Lomnici. Byly navrženy 3 studie, přičemž řešenou variantou byl dvoutrámový betonový most. Výpočty byly prováděny ručně a z části v programu ...
 • Trámový most nad místní komunikací 

  Kunčarová, Edita
  Cílem této bakalářské práce je navržení mostu o jednom poli, vedoucí přes místní komunikaci. V rámci práce byly zpracovány tři varianty řešení, přičemž dále byla rozvedena jedna z nich. Konstrukce je navržena a posouzena ...