Now showing items 1-20 of 25

 • Analýza ceny rekonstrukce stavebního objektu v rámci stavebního a realitního trhu 

  Vašek, David
  Tato diplomová práce se bude zabývat analyzováním ceny rekonstrukce stavebního objektu z hlediska stavebního trhu a realitního trhu. Nejprve budou vymezeny základní problémy vyskytující se při rekonstrukcích objektů a ...
 • Analýza ceny stavebního objektu při změně účelu užívání 

  Dostálová, Markéta
  Předmětem této bakalářské práce je analýza ceny stavebního objektu rodinného domu při změně účelu užívání na administrativní budovu. Práce se skládá z části teoretické, kde je objasněna problematika cen, rozpočtů a definování ...
 • Analýza vhodného využití sportovního objektu v Brně-Líšni 

  Autrata, Tomáš
  Hlavním cílem této diplomové práce je posouzení sportovního objektu z hlediska výhodnosti adaptace pro různé způsoby využití. Posuzovaným objektem je badmintonová hala nacházející se v ulici Úlehlova v Brně. Nejprve je ...
 • Maximalizace tržní hodnoty stavební společnosti 

  Veselý, Daniel
  Tato práce se zabývá maximalizací tržní hodnoty podniku jako primárním finančním cílem soudobého finančního řízení. Ocenění reálné společnosti v první části metodou diskontovaných peněžních toků je následně doplněno analýzou ...
 • Modelování finančních zdrojů spojených s pořízením vybrané investice při respektování času 

  Roudná, Veronika
  Investování peněžních prostředků do bydlení je pro většinu lidí v životě tou objemově nejrozsáhlejší investicí, a proto je důležité jednotlivé finanční kroky vhodně promyslet, aby byla zajištěna plynulá schopnost splácet ...
 • Návratnost investic spojených s výstavbou bytového domu v Luhačovicích a v Brně. 

  Lisoňková, Lucie
  Cílem této práce je posoudit investici a rozhodnout zda bytový dům po bytech prodat nebo pronajmout. Investice se bude hodnotit ve dvou odlišných lokalitách, Luhačovice a Brno-Žabovřesky. Problém je řešen porovnáním tržní ...
 • Oceňování dřevostaveb v kontextu tržního oceňování 

  Hrdlička, Tomáš; Jandásková, Tereza (Akademické nakladatelství CERM, 2019-10)
  Problematika oceňování dřevostaveb je ve znalecké praxi čím dál tím více diskutovanější, také vzhledem k tomu, že se výstavba dřevostaveb rok od roku zvyšuje. Článek obsahuje přehled jednotlivých konstrukčních systémů ...
 • Oceňování lesa - porovnání oceňovacích metod v ČR - cena zjištěná, cena obvyklá. 

  Loskotová, Dominika
  Cílem práce bylo vytvořit přehled používaných metod tržního ohodnocování lesa v České republice a porovnáním dovodit vhodnost jejich aplikace na určité typy lesního majetku. Dalším cílem bylo takto stanovené ceny obvyklé ...
 • Oceňování lesních majetků 

  Vala, Vlastimil; Březina, David; Sadílek, Augustin; Hakl, Filip (Akademické nakladatelství CERM, 2019-10)
  Při oceňování lesních majetků se tak jako při oceňování jiných majetků určuje cena zjištěná, obvyklá cena a tržní hodnota v závislosti na účelu ocenění. Les jako majetek je však považován za majetek se specifickými sociálními, ...
 • Posouzení vlivu materiálové skladby nových objektů na jejich tržní cenu i cenu stávajících nemovitostí v dané lokalitě 

  Schenková, Klára
  Comparative method, material composition, coefficient of the construction type, real estate (property), unit, market value, price, real estate database, market factors, energy demands of a building.
 • Specifika tržního oceňování nemovitých věcí pro bankovní účely 

  Pertl, Marek (Akademické nakladatelství CERM, 2015-12)
  V současné době, vzhledem ke stále klesajícím úrokovým sazbám, využívají klienti ve velké spoustě případů při nákupu nemovité věci hypotečních úvěrů. Článek se tak dotýká nejen odborné veřejnosti, ale i široké části ...
 • Srovnávací analýza využití metodik oceňování nemovitostí v Německu pro znaleckou praxi v České republice 

  Imrišová, Ivana
  Předmětem disertační práce je analýza podmínek pro práci znalců (odhadců) nemovitých věcí ve Spolkové republice Německo v porovnání s podmínkami v České republice s cílem nalézt vhodné praxe, které by byly využitelné i pro ...
 • STANDARDIZACE A HARMONIZACE ZNALECKÉHO POSTUPU PŘI ZJIŠTĚNÍ OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI 

  Brumovský, Martin
  V současné době, kdy v důsledku globalizace a rozvoje mezinárodního investičního trhu roste vliv legislativy EU na oceňování majetku a činnost profesních organizací, vzniká naléhavá potřeba standardizovat a harmonizovat ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Valčíková, Kateřina
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku PROSEC s.r.o. Výsledky dílčích analýz a odhad finanční hodnoty bude sloužit pro potřeby vrcholového managementu společnosti. Společnost již několik let úspěšně funguje ...
 • Stanovení tržní hodnoty podniku 

  Richtig, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení tržní hodnoty VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. Na základě provedené analýzy okolního prostředí a finanční analýzy podniku je navržen finanční plán a ocenění společnosti metodou ...
 • Stanovení tržní hodnoty podniku 

  Adamec, Karel
  Diplomová práce se zaměřuje na oblast oceňování podniku, konkrétně na tržní ocenění v podmínkách České republiky. Praktická část této práce je zaměřena na stanovení tržní hodnoty společnosti Lignis s.r.o.
 • Stanovení vlivu nové výstavby na tržní cenu stavebních pozemků v okolí 

  Daňhel, Petr
  Developerské projekty prováděnými změnami v infrastruktuře výrazně ovlivňují některé z cenotvorných vlastností stavebních pozemků. Jmenovitě se jedná např. o dopravní dostupnost a napojení na inženýrské sítě. Dalším průvodním ...
 • Studie proveditelnosti investice do vybrané výnosové nemovitosti 

  Banďouch, Daniel
  Bakalářská práce pojednává o proveditelnosti investičního záměru, pořízení výnosové nemovitosti. První část práce je zaměřena na objasnění problematiky investování, s kterou je pořízení výnosové nemovitosti spjato. Úlohou ...
 • Systems approach to limit states in assessment of buildings 

  Kledus, Robert; Lorencová, Marie; Kuhrová, Kristýna; Semela, Marek; Janíček, Přemysl (STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 2016-06-30)
  A new phenomenon that is a limit state of the whole object was proposed for use in evaluation. The term limit state is commonly used for reliability assessment of technical objects, but not for economic evaluation of ...
 • Vliv lokality na výši obvyklé ceny bytu v Břeclavi 

  Formanová, Barbora
  Tato diplomová práce se zaobírá vlivem lokality na výši obvyklé ceny bytu ve městě Břeclavi. V první řadě jsou vymezeny základní relevantní pojmy spojené s oceňováním nemovitých věcí a jsou popsány jednotlivé metody ocenění. ...