Now showing items 1-20 of 21

 • Analýza dopravních prostředků v zemědělské prvovýrobě 

  Raška, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá porovnáním spotřeb a výkonností různých transportních souprav v zemědělské prvovýrobě. V první části se věnuje možnostmi dopravy velkoobjemových hmot v zemědělství. Následuje popis porovnávaných ...
 • Analýza silových účinků v tříbodovém závěsu na výstupní parametry traktoru 

  Rendek, Marek
  V diplomovej práci je rozoberaná problematika silových účinkov v tiahlach trojbodového závesu v prostredí multi-body, v závislosti na silách vyvodených na pluh počas orby. Prostredníctvom simulácií sú ďalej identifikované ...
 • Brzdové systémy traktorů 

  Pazour, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá přehledem součastné době používaných brzdových systémů traktorů. V práci jsou také popsány principy a konstrukce brzdových soustav. Dále je rozebrána dynamika brzdění a navržena vhodná brzdová ...
 • Čistící zařízení na dopravní značky 

  Kuře, Radim
  Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh konstrukce čistícího zařízení na dopravní značky za traktor. Rešeršní část obsahuje používané traktory v oblasti údržby komunikací a obdobné používané zařízení v této oblasti. ...
 • Design jednotného vizuálního stylu výrobce traktorů. 

  Hopfingerová, Ivana
  Tato diplomová práce řeší jednotný vizuální styl výrobce traktorů. Pro tyto účely vzniká fiktivní společnost Haart. Snahou je zajistit jí tímto vizuálním stylem image seriózního podniku vyrábějícího kvalitní zemědělské ...
 • Design koncepce univerzálního zemědělského traktoru 

  Baka, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na inovaci designu zemědělského traktoru Forterra od společnosti Zetor. Práce se zabývá analýzou trhu, vyhledáním přímých konkurentů, základními technickými parametry a dále popisuje možnosti ...
 • Design zemědělského traktoru 

  Horáček, Radim
  Předmětem této diplomové práce je design zemědělského traktoru zaměřený na inovativní přístup k návrhu s technickými, estetickými, ergonomickými a ekologic- kými požadavky. Cílem designu je navržení svébytného a tvarově ...
 • Hybridní pohony v konstrukci traktorů 

  Líčeník, Adam
  Tato bakalářská práce zpracovává přehled typů hybridních pohonů v konstrukci traktorů. Zhodnocuje jejich funkční výhody i nevýhody a uvádí příklady některých traktorů a jejich součástí. Zaměřuje se na komponenty používané ...
 • Konstrukční návrh a optimalizace konzoly přední hnané nápravy u traktoru 

  Šincl, Josef
  Diplomová práce se zabývá návrhem a optimalizací konzoly přední hnané nápravy u traktoru. V první části je proveden návrh nové geometrie konzoly s respektováním okolní zástavby. Následně je na nově navrhnutém dílu provedena ...
 • Konstrukční návrh pohonu přední hnané nápravy traktoru 

  Podhora, David
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem pohonu přední hnané nápravy traktoru za účelem zvětšení brzdné účinnosti stojícího traktoru zajištěného parkovací brzdou. V prvních dvou kapitolách jsou shrnuty základní ...
 • Návrh a pevnostní analýza hákového nosiče kontejnerových nástaveb MEGA HOOK 24 

  Maloch, Martin
  Cieľom tejto diplomovej práce je konštrukčný návrh traktorového nosiča hákových kontajnerov a následná pevnostná kontrola vybraných celkov pomocou Metódy Konečných Prvkov. Prvá časť práce je tvorená teoretickým úvodom do ...
 • Návrh mezioperační zkušební stolice traktorů 

  Trgiňa, Michal
  V diplomovej práci je všeobecný návrh medzioperačnej skúšobnej stolice traktorov, zameraný na návrh a výpočet nosnej konštrukcie a jej pevnostnú analýzu. Práca obsahuje dielčie výpočty a konkrétne riešenie jednotlivých ...
 • Pásové podvozky 

  Bartoníček, Richard
  Bakalářská práce představuje základní přehled konstrukčních variant pásových podvozků. V druhé části jsou pak uvedeny příklady použití pásových podvozků ve stavebnictví a lesních a zemědělských aplikacích.
 • Pásový dopravník pro dopravu kusového materiálu 

  Fiala, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem pásového dopravníku, který je součástí dřevozpracující linky štěpkovače. Hlavním úkolem je navrhnout výškově stavitelný a zalamovací pásový dopravník pro dopravu dřevní ...
 • Protihluková opatření traktorů 

  Hudec, Miroslav
  Cílem bakalářské práce je protihluková opatření traktorů. V této práci jsem se zaměřil na vliv chtěného i nechtěného hluku na člověka a na důsledky tím spojené. V další části jsem se zabýval letmým výpočtem hluku a vibrací ...
 • Racionalizace výroby součásti zemědělského stroje 

  Tenora, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá procesem obrábění výkovku ojnice, a to ve spolupráci se společností Zetor Tractors a.s. První kapitola práce je zaměřena na bližší představení společnosti. Druhá kapitola obsahuje podrobnější ...
 • Ruční pracovní nářadí pro renovační účely 

  Klika, Jiří
  Diplomová práce se zabývá renovací traktoru Zetor 6911 s využitím metod ručního obrábění kovů. Teoretická část je zaměřena na historický vývoj obrábění a charakteristiku jednotlivých metod ručního obrábění. Mezi možnosti ...
 • Studie velkokapacitních nákladních souprav pro silniční dopravu 

  Božik, Michal
  Tato práce je studií velkokapacitních přívěsových a návěsových souprav s celkovou délkou 25,25 metru. Obsahuje přehled a srovnání legislativních poţadavků a přepravní kapacity. Dále uvádí popis jednotlivých souprav, jejich ...
 • Tvarová studie traktoru 

  Foret, Martin
  Téma: Futuristický traktor Ve své práci jsem se zaměřil na návrh těžkého orebního traktoru budoucnosti v rozmezí 15-20 let. Hlavním záměrem bylo přinést řešení, které by se zaobíralo problematikou přizpůsobení různým ...
 • Vliv parametrů tříbodového závěsu na tahové vlastnosti traktorů 

  Voburka, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na vypracování matematického modelu soupravy traktor-nářadí v programu MSC Adams umožňující analýzu vlivu polohy horního táhla tříbodového závěsu na zatížení hnacích kol během práce soupravy. ...