Now showing items 1-9 of 9

 • Analýza dějů při spojování dopravních proudů 

  Mikolášek, Igor
  Cílem práce je analýza chování dopravního proudu v místě spojování dvou jízdních pruhů, kde se předpokládá aplikace pravidla zipu dle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Pro pozorování a sběr dat ...
 • Analýza spojování jízdních pruhů a návrh možných opatření 

  Mikolášek, Igor
  Předkládaná diplomová práce se zabývá spojováním jízdních pruhů. V úvodu je představena teorie dopravního proudu a je aplikována k popisu dějů při spojování dopravních proudů. Je vysvětlena tvorba kolon v místě spojování ...
 • Dopravní charakteristiky v uspořádání 2+1 

  Kabeš, Luboš
  Diplomová práce pojednává o komunikacích ve vícepruhovém uspořádání 2+1 v ČR a zahraničí. Zaměřuje se především analogii tohoto typu uspořádání v našich poměrech, tedy na úseky komunikací I. tříd se zvětšeným počtem jízdních ...
 • Modelování dopravního toku 

  Ježková, Jitka
  Tato diplomová práce prezentuje problematiku dopravního toku a jeho modelování. Zabývá se především několika LWR modely, které následně rozebírá a hledá řešení pro počáteční úlohy. Ukazuje se, že ne pro všechny počáteční ...
 • Popis charakteristik dopravního proudu 

  Novák, Martin
  Práce je zaměřena na sledování chování dopravního proudu a ověření či vyvrácení tradičních tzv. fundamentálních vztahů. Konkrétně jde o analýzu dat ze starších měření, z vlastního měření na silnici I/43 a z matematických ...
 • Rekonstrukce ulice Roviny 

  Tesáček, Svatopluk
  Diplomová práce se zabývá návrhem rekonstrukce tří úrovňových křižovatek a železničního mostu o 1 poli na ulici Roviny v rozsahu studie. Ulice Roviny leží na JV okraji Brna v katastrálním území MČ Brno-Tuřany a Brno-Chrlice. ...
 • Simulace silniční infrastruktury 

  Bilan, Martin
  Tato diplomová práce byla vytvořena jako rešeršní studie pro projekt GA 102/09/1897 Bezpečnost automobilové dopravy - BAD, který se mj. zabývá testováním plynulosti dopravy při dynamicky aktualizované navigaci. Hlavním ...
 • Validation of Microscopic Traffic Models Based on GPS Precise Measurement of Vehicle Dynamics 

  Apeltauer, Tomáš; Macur, Jiří; Holcner, Petr; Radimský, Michal (University of Zagreb, Faculty of Transport and Traffic Sciences, 2013-03-13)
  In this article we discuss validation of selected microscopic traffic models, based on the comparison of simulated vehicle dynamics with observed dynamic characteristics of vehicles recorded by the precise geodetic GPS equipment.
 • Vybrané způsoby zlepšení orientace řidiče v dopravním prostoru 

  Černoch, Adam
  Cílem diplomové práce je najít vhodná opatření, která povedou ke zlepšení orientace řidiče v dopravním prostoru a tím ke snížení nehodovosti v dané lokalitě. V teoretické části jsou popsány dopravní průzkumy, které souvisí ...