Now showing items 1-16 of 16

 • Analýza počtu vyprošťovacích zásahů na úseku -0,4 až 60,5 km dálnice D2 v závislosti na intenzitě provozu 

  Hrdličková, Petra
  Diplomová práce se zabývá zpracováním základních technických dat pro určený úsek dálnice za účelem zpracování technologie odstraňování překážek na dálnici. A to v závislosti na předpokládané intenzitě dopravy predikovat ...
 • Bezpečnostní inspekce a řešení bodových závad na komunikaci I/43 v úseku Milonice - Krhov 

  Čechová, Zuzana
  Cílem mé diplomové práce je řešení bezpečnosti provozu vozidel a technického stavu na komunikaci I/43, zjištění konkrétních nebezpečných úseků, následné zhodnocení a zpracování jednotlivých bodových závad v rámci studie. ...
 • Bučovice - studie obchvatu 

  Guráň, Pavel
  Předmětem bakalářské práce je prověřit možné vedení silnice I/50 na území města Bučovic s ohledem na životní prostředí a život ve městě. Navrhovaný obchvat bude zejména odvádět tranzitní dopravu mimo centrální část města. ...
 • Dopravní model města Blanska 

  Felkl, Jan
  V diplomové práci je řešen stav dopravy ve městě Blansku pomocí výpočetního modelu ze softwaru Aimsun. Za pomoci dostupných podkladů a vlastních měření v zájmových oblastech byl vytvořen model, který ukazuje kladné i záporné ...
 • Jižní obchvat Kyjova 

  Guráň, Pavel
  Předmětem diplomové práce je prověřit vedení silnice I/54 jižně od města Kyjova s ohledem na platné územní plány dotčených obcí. Navrhovaný obchvat bude především odvádět dopravu mimo jižní část města. Důvodem pro postavení ...
 • Křižovatka I/35 a Nádražní ulice v Litomyšli 

  Šeda, Matěj
  Předmětem práce je řešení stávající přetížené okružní křižovatky. Multikriteriální analýzou jsou porovnávány dvě varianty návrhu, spirálová okružní křižovatka a světelně řízená průsečná křižovatka. Podrobně je zpracována ...
 • Křižovatka Úvoz x Údolní 

  Pagač, Aleš
  Předmětem této bakalářské práce je návrh úpravy křižovatky ulic Úvoz x Údolní ve městě Brně. Cílem je zlepšení přestupních vazeb MHD a pohyb chodců. Navržený koncept by neměl výrazně zhoršit průjezdnost motorové dopravy. ...
 • Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah 

  Eliáš, Radim
  Cílem diplomové práce je vytvořit podmínky pro bezpečný a plynulý průjezd městem Moravská Třebová po místní komunikaci II/368. Práce se zabývá novým návrhem šířkového uspořádání komunikace, vytvořením bezpečného převedení ...
 • Okružní křižovatka na Vojáčkově náměstí v Prostějově 

  Škorík, Jan
  Předmětem mé diplomové práce je zpracování projektu na úrovni dokumentace pro umístění stavby okružní křižovatky na Vojáčkově náměstí v Prostějově. Současný stav tvoří světelně řízená křižovatka silnic II/150 a III/44934. ...
 • Pravidla projektování komunikací pro bruslaře 

  Skalická, Petra
  Disertační práce se zabývá problematikou nemotorové dopravy. Specificky je zaměřena přímo na nové odvětví nemotorové dopravy, kterým jsou jezdci na kolečkových bruslích. Název práce Pravidla projektování komunikací pro ...
 • Problematika parkování ve městě Humpolci 

  Fuxová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývala problematikou parkování ve městě Humpolec. Předmětem bakalářské práce je analýza dopravy v klidu na území města. Při analýze stávající situace se stanovila kritická místa z hlediska parkování, ...
 • Přestavba křižovatky Pisárecká – Veslařská v Brně 

  Tejkal, David
  Tématem této práce je provést přestavbu křižovatky Pisárecká – Veslařská v Brně, tak aby vyhovovala aktuální i každoročně vysoce rostoucí dopravní intenzitě. Zároveň je požadován co nejbezpečnější uspořádání pěšího a ...
 • Ústí nad Orlicí – úprava náměstí Svobody 

  Šeda, Matěj
  Předmětem práce je projektová dokumentace návrhu úpravy stávající neřízené průsečné křižovatky na okružní křižovatku tvaru elipsy. Navržena je komunikace pro pěší a přesunutí zastávky autobusu. Automobilová doprava bude ...
 • VMO Brno Jih - variantní řešení 

  Servus, Ondřej
  Předmětem diplomové práce je zpracování variantního řešení VMO v segmentu Brno – jih, v prostoru ohraničeném přibližně ulicemi Heršpická – Mariánské náměstí – Faměrovo náměstí a na jihu dálnicí D1. Řešení bude vycházet z ...
 • Zklidnění ulic Střední a Dolní Novosadská (silnice II/435) v Olomouci s ohledem na bezpečnost cyklistické a pěší dopravy 

  Masaříková, Petra
  Diplomová práce se zabývá návrhem zklidnění ulic Střední a Dolní Novosadská v Olomouci s ohledem na bezpečnost cyklistické a pěší dopravy. Návrh obsahuje úpravu stávajících křižovatek, komunikace pro pěší a autobusových ...
 • Zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy na I/43 Černá Hora - Sebranice 

  Bažant, Petr
  Předmětem diplomové práce je část silnice I/43 v úseku mezi městysem Černá Hora a obcí Sebranice. Cílem práce je identifikovat problematická místa z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu a navrhnout vhodná opatření. ...