Now showing items 1-14 of 14

 • Návrh malé víceúčelové nádrže v k.ú Velké Albrechtice 

  Novák, Radomír
  Diplomová práce řeší sestavení algoritmu výpočtů pro transformaci povodňové vlny v programu Excel a jeho následné využití pro návrh malé víceúčelové nádrže. Výpočet zohledňuje jak samotné vypouštěcí objekty, tak polohu a ...
 • Návrh vodního díla sloužícího k protipovodňové ochraně 

  Vláčil, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá protipovodňovou ochranou v obci Dobrá Voda u Hořic a vhodným návrhem retenčního prostoru suché nádrže. Retenční prostor slouží k zadržení a transformaci povodňové vlny neboli k vypořádání se s ...
 • Ochrana obce proti extravilánové vodě 

  Matějková, Jana
  Diplomová práce se zabývá ve své první části povrchovým odtokem a opatření proti tomuto jevu, které umožňuje ovlivnit hydrologické podmínky v povodí. Jsou zde v krátkosti uvedené metody na ochranu půdy proti povrchovému ...
 • Ochrana obce Světnov před extravilánovou vodou 

  Humlíček, Aleš
  Cílem této diplomové práce je navrhnout vhodné protipovodňové opatření v obci Světnov, vypočítat kritickou povodeň ze Směrnice pro velmi malá povodí a tato data vložíme do programu HEC-RAS 4.1.0, kde budou dále upravována, ...
 • Opatření pro zvýšení transformační schopnosti inundačního území Svitavy v úseku Holásky – Chrlice 

  Havran, David
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi využití levého inundačního území Svitavy pro účely transformace povodňové vlny PV100 ve Svitavě. Zájmové území se nachází na území městských částí Holásky a Chrlice. Pro simulaci ...
 • Posouzení přehrad za povodní 

  Hala, Mario
  Diplomová práce se zabývá posouzením bezpečnosti malé vodní nádrže Bartošovice III za povodní, ve smyslu požadavků TNV 75 2935. První dvě kapitoly jsou věnovány popisu a účelu vodního díla. Následující kapitola se zabývá ...
 • Posouzení přehrad za povodní 

  Valchař, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením bezpečnosti malé vodní nádrže Bílovec za povodní, ve smyslu požadavků TNV 75 2935. První dvě kapitoly jsou věnovány popisu a účelu vodního díla. Následující kapitola se zabývá ...
 • Posouzení VD Ostrov nad Oslavou při povodních 

  Holinka, Matouš
  Tato bakalářská práce se zabývá vodní nádrží Ostrov nad Oslavou a jejím posouzením s ohledem na průchod povodňové vlny. Vypracování probíhá podle požadavků TNV 75 2935. V prvních kapitolách se postupně věnujeme popisu a ...
 • Posouzení vodního díla Hostim za povodní 

  Šilhánková, Lenka
  Cílem této bakalářské práce je posouzení a následné zhodnocení stávajícího stavu VD Hostim při převádění KPV s parametry PV100. Zpracování probíhá podle požadavků ČSN 75 2935. Obsahem práce je popis a shrnutí základních ...
 • Posouzení vodního díla Rouchovany za povodní 

  Vrátil, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením vodního díla Rouchovany za povodní. Součástí posudku je provedení kontrolních výpočtů a následné vyhodnocení bezpečné výšky hladiny v nádrži. V závěru práce jsou navrženy doporučené ...
 • Posouzení vodního díla Rouchovany za povodní 

  Vrátil, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením vodního díla Rouchovany za povodní. Součástí posudku je provedení kontrolních výpočtů a následné vyhodnocení bezpečné výšky hladiny v nádrži. V závěru práce jsou navrženy doporučené ...
 • Posouzení vodního díla Šišma za povodní 

  Škrach, Mikuláš
  Cílem bakalářské práce je posouzení vodní nádrže Šišma na převedení kontrolní povodňové vlny. Zpracování je v souladu s ČSN 75 2935. Výsledkem posudku je zhodnocení stávajícího stavu tělese hráze a funkčních objektů na ...
 • Vodohospodářské řešení malé vodní nádrže Tršice 

  Chyba, Martin
  Úkolem bakalářské práce je vhodné vodohospodářské řešení zásobní funkce a ochranné funkce malé vodní nádrže Tršice. Součástí práce je provedení výpočtu zabezpečenosti nádrže při různých hodnotách součinitelů zabezpečenosti ...
 • Vodohospodářské řešení vodní nádrže Tršice 

  Chyba, Martin
  Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci s názvem Vodohospodářské řešení malé vodní nádrže Tršice. Předmětem práce je dopracování vodohospodářského řešení na nádrži Tršice. Z hlediska zásobní funkce nádrže, půjde o ...