Now showing items 1-8 of 8

 • Design and Calculation of the New Distribution Network Branch 

  Frechová, L. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  The aim of the project is to provide a summary about design and calculation of the new distribution network branch. It solves the problem of the selection of a suitable transformer and conductor and it shows results of ...
 • Návrh rekonstrukce distribuční sítě 22 kV E.ON v zadané oblasti 

  Vepřek, Tomáš
  Cílem diplomové práce je návrh úpravy distribuční sítě (DS) města Brna pro zajištění dodávky elektrické energie v požadovaném množství a kvalitě koncovým spotřebitelům. Výpočet ustáleného chodu distribuční sítě (DS) města ...
 • Návrh rozvoje sítě 22 kV v zadané části Brna 

  Lakomý, Vojtěch
  Cílem této práce je navrhnout opatření v distribuční soustavě (DS) města Brna pro zajištění dodávky elektrické energie jejím spotřebitelům v požadovaném množství, kvalitě a spolehlivosti. Tento projekt budeme řešit pomocí ...
 • Návrh transformační stanice pro vyvedení výkonu z fotovoltaické elektrárny 

  Hanák, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá návrhem transformační stanice na vyvedení výkonu z fotovoltaické elektrárny. Popisuje samotný návrh, jehož výstupem je výkresová dokumentace, která v praxi slouží pro provedení stavby. Je zde ...
 • Návrh transformační stanice pro vyvedení výkonu z kogenerační jednotky 

  Pastorek, Jaroslav
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou návrhu transformačnej stanice pre vyvedenie výkonu z kogeneračnej jednotky o elektrickom výkone do 1 MW. V práci je vypracovaný postup navrhovania jednotlivých zariadení ako je ...
 • Návrh úprav a konfigurace sítě 22 kV po instalaci transformace 110/22 kV ve spínací stanici Brno-sever 

  Mišinger, Ondřej
  Teoretická část této diplomové práce se zabývá distribučními sítěmi z hlediska rozdělení podle různých kritérií, popisuje hlavní prvky distribučních sítí a jejich vlastnosti. Dále je proveden rozbor používaných metod výpočtu ...
 • Projekt připojení fotovoltaické elektrárny do distribuční soustavy 

  Blažek, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá technologií fotovoltaické elektrárny a ekonomickým zhodnocením použitého technologického zařízení. V první části je popsána technologie pro vyvedení výkonu z fotovoltaického zdroje – ...
 • Projekt uzemnění transformovny 110/22 kV 

  Pavlík, Ludvík
  Ve své diplomové práci se zabývám návrhem uzemnění transformovny 110/22 kV. Cílem této práce je navrhnout zemnící síť pro uzemnění zadané venkovní rozvodny. Venkovní rozvodna 110kV je v uspořádání podle H-schématu a obepíná ...