Now showing items 1-8 of 8

 • Algoritmy pro vyhledávání transkripčních motivů 

  Peřinová, Barbora
  Tato bakalářská práce se zabývá vyhledáváním transkripčních motivů v sekvencích DNA. V první části je popsán proces transkripce DNA, význam transkripčních motivů a je uveden přehled databází transkripčních motivů. Druhá ...
 • Fonetická transkripce českého jazyka 

  Pavel, Lukáš
  Cílem práce je vytvoření programu pro automatický přepis českého jazyka do fonetické podoby. První kapitola této práce se zabývá popisem základních fonetických jednotek, abeced a symbolů, které fonetické abecedy používají. ...
 • Predikce struktury kvadruplexu 

  Mikula, Adrian
  Tato diplomová práce se zabývá způsobem vyhledávání a predikcí struktury kvadruplexů v sekvencích DNA. Jsou zde vysvětleny související pojmy, které jsou důležité pro pochopení funkcí kvadruplexů, jejich vlastnosti a možnosti ...
 • Tolerance poškození DNA novými, biologicky aktivními komplexy platiny 

  Vystrčilová, Jana
  Protinádorová aktivita platinových cytostatik je spojována se schopností těchto látek interagovat s DNA. Platinové komplexy mohou změnit strukturu DNA modifikováním bází, zejména quaninů. Biologickým důsledkem takovýchto ...
 • Vyhledávání CpG ostrůvků pomocí nukleotidových denzitních vektorů 

  Sikorová, Eva
  Tato bakalářská práce se zabývá vyhledáváním CpG ostrůvků v sekvencích DNA pomocí nukleotidových denzitních vektorů. První část práce obsahuje náhled na strukturu DNA, expresi genetické informace, podrobnější rozbor CpG ...
 • Vyhledávání exonů pomocí Fourierovy transformace 

  Rusina, Michal
  V této bakalářské práci jsou popsány metody predikce exonů. První část práce je zaměřena na rozdíl mezi prokaryotickými a eukaryotickými organismy, popis struktury DNA a vysvětlení pojmů exon a intron. Druhý úsek teoretické ...
 • Vyhledávání genů - webová aplikace 

  Stiborová, Lucie
  Cílem bakalářské práce je vytvořit uživatelské rozhraní a naimplementovat samotnou webovou aplikaci se zaměřením na vyhledávání genů. Jedná se o výukovou aplikaci, kdy každý uživatel má možnost zadání vlastní sekvence ...
 • Webová aplikace pro podporu výuky bioinformatiky - genetický kód 

  Kilián, Martin
  V této práci jsou stručně popsány základní poznatky z molekulární biologie. Práce sa zabýva převodem informace z DNA přes RNA do proteinu, taktéž jsou stručně popsány metody a algoritmy zabývající se detekcí genů. Větší ...