Now showing items 1-20 of 39

 • Alternativní řešení zastřešení bytového domu v Brně 

  Kučerová, Petra
  Bakalářská práce se zabývá řešením technologické etapy zastřešení bytového domu v Brně. Tato práce zahrnuje stavebně – průvodní a souhrnnou technickou zprávu, technologické předpisy vztahující se k problematice řešené ...
 • Efektivní logistika dopravy vozidel 

  Janovič, Jakub
  Táto práca sa zaoberá vyhľadávaním najkratšej cesty na základe vstupných podmienok ako sú počet vozidiel a vstupná mapa. Pojednáva o algoritmoch používaných na vyhľadávanie a ich konkrétne nasadenie v aplikácii, prípadne ...
 • Konstrukční návrh dopravníku 

  Chmelík, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem dopravníku pro přepravu svařených nosníků s proměnlivými rozměry. V úvodu práce jsou sepsány některé dopravníky, které se běžně používají v praxi. Následuje analýza dostupných ...
 • Kritická analýza logistických a průmyslových center a predikce jejich vývoje 

  Krejcar, Miloš
  Tato diplomová práce se zabývá predikcí a budoucím vývojem tržních charakteristik logistiky, S využitím statistických metod bude moci odhadnout budoucí trendy logistické sítě. Její teoretická část se zabývá poznatky z ...
 • Metodika pro posouzení možnosti správně vyhodnotit dopravní situaci řidičem v závislosti na rychlosti jízdy pozorovaného vozidla jedoucího po hlavní silnici 

  Vlček, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá metodikou pro posouzení možnosti správně vyhodnotit dopravní situaci řidičem v závislosti na rychlosti jízdy pozorovaného vozidla jedoucího po hlavní silnici. Je v ní nastíněno vidění z ...
 • Metody strojového vidění pro rozpoznání dopravního značení 

  Zátopek, Michal
  Diplomová práce se zabývá problematikou strojového vidění v oblasti rozpoznávání dopravního značení. Nejprve se věnuje strojovému vidění v obecných dopravních situacích. Současně s dopravními aplikacemi je pozornost také ...
 • Návrh komunikačního mixu ve vybraném podniku 

  Válková, Dagmar
  Téma bakalářské práce je komunikační mix, kde se podrobně podíváme na současný stav společnosti Autodoprava Pavel Válek. Práce je rozdělena na dvě části, v první části si rozebereme teoretickou úlohu. Nejvíce nás bude ...
 • Návrh logistické koncepce obchodní organizace 

  Černý, Michal
  Bakalářská práce se zabývá problematikou dopravy v obchodní společnosti KG Process Innovations s.r.o., která nemá vlastní logistické oddělení a tudíž musí využívat služeb jiných firem. Práce obsahuje popis potřebných ...
 • Návrh vedení sběrné místní komunikace s tramvajovou tratí linky č.3 areálu Zbrojovky v Brně 

  Paszandová, Zuzana
  Předmětem diplomové práce je návrh vedení páteřní sběrné komunikace a tramvajové trati linky číslo 3 v přestavbovém území areálu bývalé Zbrojovky Brno a jejich napojení na stávající dopravní infrastrukturu. V novém areálu ...
 • Oceňování ocelových konstrukcí 

  Charvát, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá oceňováním ocelových konstrukcí z pohledu investora. V dnešní době existuje celá řada ocelových konstrukcí, jejichž výroba se částečně provádí v dílně, tzv. mostárně a zbytek montáže je provedeno ...
 • Pokročilé modely logistiky v oblasti odpadového hospodářství 

  Gregor, Jiří
  Smyslem a účelem předkládané disertační práce je připravit dopravní technicko-ekonomické modely, které budou schopny odhadnout dopravní cenu pro vybrané scénáře. Cílem je dokázat hodnotit komplexní dopravní řetězce v ...
 • Přestupní terminál IDS JMK u žel. stanice Brno - Řečkovice 

  Čmela, Libor
  Předmětem diplomové práce je navržení vhodné úpravy prostoru u nádraží v Brně Řečkovicích, z hlediska pozemních komunikací, tak aby splňoval veškeré požadavky přestupního terminálu MHD města Brna a IDS JMK. Terminál by měl ...
 • Příprava realizace hrubé vrchní stavby rekreačního objektu ve Zlíně 

  Prágr, Michal
  Předmětem mé bakalářské práce je stavebně technologické řešení realizace hrubé vrchní stavby rekreačního střediska. V práci jsou obsaženy technologické předpisy pro zdění a pokládku stropních panelů Spiroll, dále návrh ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby požární stanice 

  Šťastný, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá technologií realizace hrubé vrchní stavby požární stanice. Technologické postupy jednotlivých dílčích pracovních etap jsou doplněny o návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán, BOZP, ...
 • Rizika porušování předpisů v oblasti BOZP a význam jejich dopadu 

  Obertíková, Sandra
  Diplomová práce směřuje do oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Hlavním cílem je zjistit příčiny porušování právních předpisů a prostřednictvím vhodných opatřeních snížit riziko jejich opětovného porušení. ...
 • Rozvoj cestovního ruchu v Beskydech a jeho dopad na podnikání v oblasti 

  Mucková, Krystyna
  Bakalářská práce „Rozvoj cestovního ruchu v Beskydech a jeho dopad na podnikání v oblasti“ se zabývá posouzením podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy. Na základě analýzy současného stavu ...
 • Řešení a návrh manipulační dopravy u průmyslové výroby 

  Novotný, Pavel
  Cílem studie je podat teoretický výklad z oblasti technologického projektování, manipulační techniky a materiálových toků používaných v průmyslové výrobě. V praktické části práce jde o konkrétní podnik ve kterém měním ...
 • Software pro malou spediční firmu 

  Jaderný, Petr
  Tato práce se zabývá programovým řešením běžné práce s daty pro malou spediční firmu. Jedná se o běžnou evidenci kontaktních, bankovních a ostatních údajů o firmách, se kterými spediční firma spolupracuje. Dále generování ...
 • Stavebně technologická studie etapy montáže skeletu hrubé vrchní stavby výrobního objektu 

  Zeman, Roman
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku stavebně technologické etapy montáže skeletu hrubé vrchní stavby výrobního objektu. V práci je řešena dopravu materiálu na staveniště, výkaz výměr, technologický předpis, položkový ...
 • Stavebně technologický projekt objektů skládky Úholičky 

  Doubek, Rostislav
  V této diplomové práci jsou řešeny dva ocelové rámové objekty skládky Úholičky. Cílem je řešení vybraných částí stavebně technologického projektu. Hlavními tématy pro vybrané technologické etapy jsou širší dopravní vztahy, ...